@madamflowers
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม วัดทิพย์วารีวิหาร วัดราชบุรณะ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดสุทัศนเทพวราราม วัดเทพธิดาราม วัดบุรณศิริมาตยาราม วัดมหรรณพาราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชนัดดาราม วัดชนะสงคราม วัดตรีทศเทพ วัดปรินายก วัดใหม่อมตรส วัดเอี่ยมวรนุช วัดมกุฎกษัตริยาราม วัดอินทรวิหาร วัดนรนาถสุนทริการาม วัดสังเวชวิศยาราม วัดสามพระยา วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดโบสถ์ วัดเทวราชกุญชร วัดประสาทบุญญาวาส วัดราชผาติการาม วัดราชาธิวาสวิหาร วัดสุคันธาราม วัดสมณานัมบริหาร วัดแก้วฟ้าจุฬามณี วัดจอมสุดาราม วัดจันทรสโมสร วัดธรรมาภิรตาราม วัดน้อยนพคุณ วัดประชาระบือธรรม วัดสวัสดิวารีสีมาราม วัดใหม่ทองเสน วัดอัมพวัน วัดกระทุ่มราย วัดหนองจอก วัดสีชมพู วัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์ วัดแสนเกษม วัดใหม่เจริญราษฎร์ วัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม วัดสามง่าม วัดเจียระดับ วัดลำผักชี วัดลำพะอง วัดอู่ตะเภา วัดราษฎร์บำรุง วัดลำต้อยติ่ง วัดลำวังคาสุทธาวาส วัดใหม่กระทุ่มล้ม วัดแก้วแจ่มฟ้า วัดมหาพฤฒาราม วัดม่วงแค วัดสวนพลู วัดหัวลำโพง วัดไตรรัตนาราม วัดบางบัว วัดพระศรีมหาธาตุ วัดราษฎร์นิยมธรรม วัดอมราวราราม วัดเจริญธรรมาราม วัดหนองใหญ่ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต วัดโคกจ้าหล่า วัดพรพระร่วงประสิทธิ วัดอยู่ดีบำรุงธรรม วัดจันทวงศาราม(กลาง) วัดบึงทองหลาง วัดสามัคคีธรรม วัดเทพลีลา วัดพระไกรสีห์ วัดศรีบุญเรือง วัดชัยมงคล วัดชำนิหัตถการ วัดดวงแข วัดบรมนิวาส วัดสระบัว วัดปทุมวนาราม วัดคณิกาผล วัดพลับพลาชัย วัดมังกรกมลาวาส วัดเล่งเน่ยยี่ วัดดิสานุการาม วัดเทพศิรินทราวาส วัดเทวีวรญาติ วัดสิตาราม วัดพระพิเรนทร์ วัดสระเกศ วัดสุนทรธรรมทาน วัดโสมนัสวิหาร วัดบางนานอก วัดบางนาใน วัดผ่องพลอยวิริยาราม วัดศรีเอี่ยม วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร วัดบุญรอดธรรมาราม วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดวชิรธรรมสาธิต วัดจินดิตวิหาร วัดบางเพ็งใต้ วัดบำเพ็ญเหนือ วัดแสนสุข วัดทองสัมฤทธิ์ วัดลำนกแขวก วัดศรีกุเรชา วัดคู้บอน วัดสัมมาชัญญาวาส วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม วัดลำกะดาน วัดศรีสุขสถาพรราษฎรศรัทธาธรรม วัดสุขใจ วัดสุทธิสะอาด วัดแป้นทองโสภาราม วัดพระยาสุเรนทร์ วัดปลูกศรัทธา วัดลาดกระบัง วัดลานบุญ วัดสังฆราชา วัดปากบึง วัดบำรุงรื่น วัดทิพพาวาส วัดบึงบัว วัดอุทัยธรรมาราม วัดพลมานีย์ วัดสุทธาโภชน์ วัดขุมทอง วัดราชโกษา วัดคลองภูมิ วัดคลองใหม่ วัดช่องนนทรี วัดช่องลม วัดโพธิ์แมนคุณาราม วัดดอกไม้ วัดด่าน วัดทองบน วัดปริวาศ วัดจักรวรรดิราชาวาส วัดชัยภูมิการาม วัดบพิตรพิมุข วัดโลกานุเคราะห์ วัดกันมาตุยาราม วัดกุศลสมาคร วัดชัยชนะสงคราม วัดปทุมคงคา วัดมงคลสมาคม วัดสัมพันธวงศ์ วัดไตรมิตรวิทยาราม วัดอุภัยราชบำรุง วัดไผ่ตัน วัดกัลยาณมิตร วัดบุปผาราม วัดประยุรวงศาวาส วัดบางไส้ไก่ วัดประดิษฐาราม วัดหิรัญรูจี วัดใหญ่ศรีสุพรรณ วัดจันทาราม วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม วัดราชคฤห์ วัดเวฬุราชิณ วัดอินทาราม วัดกระจับพินิจ วัดกลางดาวคนอง วัดดาวคนอง วัดบางน้ำชน วัดบุคคโล วัดราชวรินทร์ วัดสันติธรรมาราม วัดสุทธาวาส วัดกันตทาราราม วัดบางสะแกนอก วัดบางสะแกใน วัดวรามาตยภัณฑสาราราม วัดใหม่ยายนุ้ย วัดวัดเครือวัลย์วรวิหาร วัดนาคกลาง วัดโมลีโลกยาราม วัดราชสิทธาราม วัดหงส์รัตนาราม วัดใหม่พิเรนทร์ วัดอรุณราชวราราม วัดเจ้ามูล วัดดีดวด วัดท่าพระ วัดประดู่ฉิมพลี วัดประดู่ในทรงธรรม วัดสังข์กระจาย วัดกุนนทีรุทธาราม วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก วัดใหม่ช่องลม วัดอุทัยธาราม วัดพรหมวงศาราม วัดพิชยญาติการาม วัดอนงคาราม วัดทองธรรมชาติ วัดทองนพคุณ วัดเศวตฉัตร วัดสุทธาราม วัดทองเพลง วัดสุวรรณ วัดกาญจนสิงหาสน์ วัดช่างเหล็ก วัดตลิ่งชัน วัดปากน้ำฝั่งเหนือ วัดรัชฎาธิษฐาน วัดเรไร วัดไก่เตี้ย วัดชัยพฤกษมาลา วัดนครป่าหมาก วัดน้อยใน วัดกระจัง วัดทอง วัดพุทธจักรมงคลชยาราม วัดมณฑป วัดสมรโกฎิ วัดกระโจมทอง วัดแก้ว วัดเทพพล วัดประสาท วัดเพลง วัดศิริวัฒนาราม วัดสะพาน วัดจำปา วัดโพธิ์ วัดมะกอก วัดอินทราวาส วัดเกาะ วัดทอง วัดพิกุล วัดวิศิษฏ์บุญญาวาส วัดโกมุทพุทธรังสี วัดปุรณาวาส วัดฉิมทายกาวาส วัดระฆังโฆสิตาราม วัดวิเศษการ วัดสุวรรณาราม วัดอมรินทราราม วัดครุฑ วัดชิโนรสาราม วัดดงมูลเหล็ก วัดพระยาทำ วัดโพธิ์เรียง วัดยางสุทธาราม วัดละครทำ วัดสีหไกรสร วัดสุทธาวาส วัดอมรทายิการาม วัดอัมพวา วัดเจ้าอาม วัดไชยทิศ วัดบางขุนนนท์ วัดภาวนาภิรตาราม วัดศรีสุดาราม วัดใหม่ วัดบางเสาธง วัดเพลงวิปัสสนา วัดมะลิ วัดรวกสุทธาราม วัดดุสิดาราม วัดนายโรง วัดบางบำหรุ วัดปฐมบุตรอิศราราม(ปฐมบุตรอิสราราม) วัดสุวรรณคีรี วัดนินสุขาราม วัดบางบอน วัดกก วัดท่าข้าม วัดธรรมคุณาราม วัดบัวผัน วัดปทีปพลีผล วัดประชาบำรุง วัดเลา วัดหัวกระบือ วัดกำแพง วัดบางกระดี่ วัดพรหมรังษี วัดสะแกงาม วัดสุธรรมวดี วัดแสมดำ วัดโคนอน วัดนิมมานรดี วัดรางบัว วัดอ่างแก้ว วัดจันทร์ประดิษฐาราม วัดบุฌยประดิษฐ์ วัดพรหมสุวรรณสามัคคี วัดศาลาแดง วัดกำแพง วัดชัยฉิมพลี วัดตะโน วัดโตนด วัดโบสถ์อินทรสารเพชร วัดตะล่อม วัดมะพร้าวเตี้ย วัดกำแพง วัดทองศาลางาม วัดนวลนรดิศ วัดนาคปรก วัดนางชี วัดประดู่บางจาก วัดปากน้ำ วัดเพลง วัดอัปสรสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์ วัดนก วัดบางแวก วัดปากน้ำฝั่งใต้ วัดยางบางจาก วัดวิจิตรการนิมิตร วัดทองเนียม วัดม่วง วัดราษฎร์บำรุง วัดศรีนวล วัดหนองแขม วัดหลักสาม วัดไผ่เลี้ยง วัดวงษ์ลาภาราม วัดอุดมรังสี วัดแจงร้อน วัดสน วัดสารอด วัดเกียรติประดิษฐ์ วัดบางปะกอก วัดประเสริฐสุทธาวาส วัดราษฎร์บูรณะ วัดบางมดโสธราราม วัดหลวงพ่อโอภาสี(บางมด) วัดทุ่งครุ วัดเทพนารี วัดเทพากร วัดบางพลัด วัดเพลง วัดภาณุรังษี วัดอาวุธวิกสิตาราม วัดคฤหบดี วัดจตุรมิตรประดิษฐาราม วัดดาวดึงษาราม วัดทอง วัดน้อยนางหงษ์ วัดบวรมงคล วัดบางยี่ขัน วัดเปาโรหิตย์ วัดพระยาศิริไอยสวรรค์ วัดภคินีนาถ วัดสิงห์ วัดใหม่เทพนิมิตร วัดอมรคีรี วัดรวกบางบำหรุ วัดฉัตรแก้วจงกลณี วัดวิมุตยาราม วัดสามัคคีสุทธาวาส วัดคลองครุ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดนวลจันทร์ วัดบางเตย วัดบุญศรีมุนีกรณ์ วัดพิชัย วัดสุวรรณประสิทธิ์ วัดใต้ วัดธาตุทอง วัดมหาบุศย์ วัดสะพาน วัดภาษี วัดคลองเตยนอก วัดคลองเตยใน วัดเทวสุนทร วัดเสมียนนารี วัดนางนอง วัดมงคลวราราม วัดราชโอรสาราม วัดศาลาครืน วัดหนัง วัดนาคนิมิตรราษฎร์บำรุง วัดบางขุนเทียนกลาง วัดบางขุนเทียนนอก วัดบางขุนเทียนใน วัดโพธิ์แก้ว วัดแก้วไพฑูรย์ วัดไทร วัดบางประทุนนอก วัดสิงห์ วัดโพธิทอง วัดยายร่ม วัดสีสุก วัดดอนเมือง วัดหลักสี่ วัดคลองบ้านใหม่ วัดเทพนิมิตต์ วัดพรหมรังษี วัดเวฬุวนาราม วัดสีกัน วัดราชสิงขร วัดวรจรรยาวาส วัดลาดบัวขาว วัดอินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บำรุง วัดจันทร์นอก วัดจันทร์ใน วัดไทร วัดบางโคล่นอก วัดไผ่เงินโชตนาราม วัดเรืองยศสุทธาราม วัดทองสุทธาราม วัดบางโพโอมาวาส วัดประชาศรัทธาธรรม วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ วัดมัชฌันติการาม วัดเลียบราษฎร์บำรุง วัดเวตวันธรรมาวาส วัดสร้อยทอง วัดอนัมนิกายาราม วัดกระทุ่ม วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม วัดคุณแม่จันทร์ วัดลาดบัวขาว วัดทุ่งลานนา(ชมทองผินถวิลอุปถมภ์) วัดทุ่งเศรษฐี วัดขจรศิริ วัดต้นไทรย์ วัดทองใน วัดบ้านทุ่ง วัดปากบ่อ วัดยาง วัดตะกล่ำ วัดพระยายัง วัดอภัยทายาราม วัดดิสหงษาราม วัดทัศนารุณสุนทริการาม วัดลาดพร้าว วัดสาครสุ่นประชาสรรค์ วัดสิริกมลาวาส วัดลาดปลาเค้า วัดดอน วัดยานนาวา วัดลุ่มเจริญศรัทธา วัดสุทธิวราราม วัดเกาะสุวรรณาราม วัดจินดิตวิหาร วัดราชผาติการาม วัดราชาธิวาสวิหาร วัดเชิงเลน วัดบุปผาราม วัดท่าข้าม วัดพระศรีมหาธาตุ วัดมัชฌันติการาม วัดบวรมงคล วัดสามัคคีสุทธาวาส วัดอาวุธวิกสิตาราม วัดดวงแข วัดบรมนิวาส วัดปทุมวนาราม วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม วัดคุณแม่จันทร์ วัดเทพศิรินทราวาส วัดโสมนัสวิหาร วัดธรรมมงคล วัดผ่องพลอยวิริยาราม วัดตรีทศเทพ วัดนรนาถสุนทริการาม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดบุรณศิริมาตยาราม วัดมกุฎกษัตริยาราม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม วัดสัมมาชัญญาวาส วัดพระยายัง วัดพุทธบูชา วัดทิพพาวาส วัดสิริกมลาวาส วัดกันมาตุยาราม วัดสัมพันธวงศ์ วัดทองเนียม วัดทองเนียม วัดราษฎร์บำรุง วัดเจียระดับ วัดลำผักชี วัดพญาปราบปัจจามิตร วัดอาษาสงคราม วัดจันทร์แก้วเพ็ชรถาวรวนาราม วัดหัวลำภูทอง (๑๒ ธันวาราม) วัดอโศการาม วัดกลาง(กลางวรวิหาร) วัดชัยมงคล วัดในสองวิหาร วัดพิชัยสงคราม วัดด่านสำโรง วัดไตรสามัคคี วัดบางปิ้ง วัดมหาวงษ์ วัดพุทธภาวนาราม วัดโพธิยาราม วัดราษฎร์โพธิ์ทอง วัดโสธรนิมิตต์ วัดอโศการาม วัดตำหรุ วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ วัดน้อยสุวรรณาราม วัดแพรกษา วัดบางโปรง วัดราษฎร์บำรุง วัดศรีจันทาราม วัดแสงธรรมบุราราม วัดหัวลำภูทอง วัดบางด้วนนอก วัดบางด้วนใน วัดบางนางเกรง วัดคอลาด วัดบางบ่อ วัดสุคันธาวาส วัดบางนางเพ็ง วัดระกาศ วัดเกาะแก้ว วัดนาคราช วัดบางพลีน้อย วัดหอมศีล วัดโคธาราม วัดบางเพรียง วัดลาดหวาย วัดเจริญวราราม วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดท้องคุ้ง วัดปานประสิทธาราม วัดมงคลโคธาวาส วัดสร่างโศก วัดสว่างอารมณ์ วัดกาหลง วัดเปร็งราษฎร์บำรุง วัดนิยมยาตรา วัดคลองชวดลากข้าว วัดบางพลีใหญ่กลาง วัดบางพลีใหญ่ใน วัดสลุด วัดคลองปลัดเปรียง วัดบางแก้ว วัดหนามแดง วัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์บูรณะ วัดบางโฉลงนอก วัดบางโฉลงใน วัดกิ่งแก้ว วัดราษฎร์นิมิตศรัทธาธรรม วัดแค วัดจวนดำรงค์ราชพลขันธ์ วัดทรงธรรม วัดพญาปราบปัจจามิตร วัดโมกข์ วัดอาษาสงคราม วัดกลาง วัดบางพึ่ง วัดไพชยนต์พลเสพย์ วัดรวก วัดชมนิมิตร วัดชังเรือง วัดครุนอก วัดครุใน วัดกลางสวน วัดท้องคุ้ง วัดบางหญ้าแพรก วัดแหลม วัดบางฝ้าย วัดบางหัวเสือ วัดมหาวงษ์ วัดโยธินประดิษฐ์ วัดสวนส้ม วัดสำโรงใต้ วัดสำโรงเหนือ วัดกองแก้ว วัดบางกระเจ้ากลาง วัดบางกระเจ้านอก วัดบางขมิ้น วัดราษฎร์รังสรรค์ วัดบางน้ำผึ้งนอก วัดบางน้ำผึ้งใน วัดบางกระสอบ วัดบางกอบัว วัดคันลัด วัดจากแดง วัดป่าเกด วัดโปรดเกศเชษฐาราม วัดคู่สร้าง วัดใหญ่ วัดใหม่ วัดคลองสวน วัดภาวนาราม วัดศรีคงคาราม วัดสาขลา วัดแค วัดพระสมุทรเจดีย์ วัดขุนสมุทราวาส วัดคลองพระราม วัดไตรมิตรวราราม วัดทองรำไพ วัดเอี่ยมประชามิตร วัดคลองมอญ วัดจันทร์แก้วเพ็ชรถาวรวนาราม วัดบัวโรย วัดมงคลนิมิตร วัดศิริเสาธง วัดเสาธงกลาง วัดเสาธงนอก วัดปากคลองมอญ วัดหัวคู้ วัดจรเข้ใหญ่ วัดศรีวารีน้อย วัดเขมาภิรตาราม วัดท้ายเมือง วัดทินกรนิมิต วัดนครอินทร์ วัดบางขวาง วัดบางแพรกใต้ วัดบางแพรกเหนือ วัดปากน้ำ วัดพลับพลา วัดลานนาบุญ วัดกล้วย วัดกำแพง วัดทางหลวง วัดฝาง วัดพุทธปัญญา วัดโพธิ์ทองล่าง วัดกลางบางซื่อ วัดแคนอก วัดแจ้งศิริสัมพันธ์ วัดน้อยนอก วัดบัวขวัญ วัดสมรโกฎิ วัดชมภูเวก วัดตำหนักใต้ วัดเขียน วัดค้างคาว วัดโชติการาม วัดตึก วัดทองนาปรัง วัดศาลารี วัดสังฆทาน วัดอมฤต วัดเฉลิมพระเกียรติ วัดบางศรีเมือง วัดป่าเรไร วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ วัดสลักใต้ วัดขวัญเมือง วัดแคใน วัดโตนด วัดบางกร่าง วัดบางระโหง วัดโบสถ์ดอนพรหม วัดประชารังสรรค์ วัดปราสาท วัดแดงธรรมชาติ วัดไทรม้าใต้ วัดไทรม้าเหนือ วัดบางนา วัดเพลง วัดบางรักน้อย วัดกระโจมทอง วัดกล้วย วัดเกดประยงค์เล็กตั้งตรงจิตร วัดชลอ วัดโตนด วัดท่า วัดพิกุลทอง วัดโพธิ์บางโอ วัดสนามนอก วัดสนามใน วัดสวนใหญ่ วัดสักใหญ่ วัดจันทร์ วัดเชิงกระบือ วัดโพธิ์เผือก วัดลุ่มคงคาราม วัดสำโรง วัดโคนอน วัดแดงประชาราษฎร์ วัดไทร วัดบางอ้อยช้าง วัดรวก วัดแก้วฟ้า วัดบางขนุน วัดจำปา วัดซองพลู วัดไทยเจริญ วัดบางไกรนอก วัดบางไกรใน วัดโพธิ์เอน วัดอุทยาน วัดตะเคียน วัดบางค้อ วัดโบสถ์บน วัดละมุดใน วัดส้มเกลี้ยง วัดสิงห์ วัดหูช้าง วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ วัดโตนด วัดแพรก วัดศรีประวัติ วัดศรีเรืองบุญ วัดสุนทรธรรมิการาม วัดอุบลวนาราม วัดใหม่ผดุงเขต วัดคงคา วัดบางม่วง วัดปรางค์หลวง วัดไผ่เหลือง วัดพระเงิน วัดพิกุลเงิน วัดสังวรพิมลไพบูลย์ วัดอัมพวัน วัดบางโค วัดพระนอน วัดส้มเกลี้ยง วัดหลังบาง วัดบางเลนเจริญ วัดยุคันธราวาส วัดศรีราษฎร์ วัดสวนแก้ว วัดสะแก วัดราษฎร์ประคองธรรม วัดเสาธงหิน วัดอินทร์ วัดท่าบันเทิงธรรม วัดเอนกดิษฐาราม วัดต้นเชือก วัดละหาร วัดบางไผ่ วัดบางแพรก วัดบางรักใหญ่ วัดมะเดื่อ วัดโมลี วัดลาดปลาดุก วัดเต็มรักสามัคคี วัดลำโพ วัดสามง่าม วัดไผ่เหลือง วัดคลองเจ้า วัดคลองตาคล้าย วัดไทรน้อย วัดไทรใหญ่ วัดราษฎร์นิยม วัดลากค้อน วัดเพรางาย วัดเสนีวงศ์ วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต วัดปลายคลองขุนศรี วัดสโมสร วัดคลองขุนศรี วัดยอดพระพิมล วัดคลองขวาง วัดมะสง วัดเกาะพญาเจ่ง วัดบ่อ วัดบางพูดใน วัดสนามเหนือ วัดกลางเกร็ด วัดชลประทานรังสฤษดิ์ วัดช่องลม วัดโพธิ์ทองบน วัดเรืองเวชมงคล วัดสลักเหนือ วัดกู้ วัดบางพูดนอก วัดผาสุกมณีจักร วัดโพธิ์บ้านอ้อย วัดศรีรัตนาราม วัดหงษ์ทอง วัดตาล วัดตำหนักเหนือ วัดเตย วัดปากคลองพระอุดม วัดป่าเลไลยก์ วัดท้องคุ้ง วัดท่าเกวียน วัดบางจาก วัดโปรดเกษ วัดสะพานสูง วัดอินทราราม วัดเชิงเลน วัดท่าอิฐ วัดบางบัวทอง วัดแสงสิริธรรม วัดฉิมพลี วัดปรมัยยิกาวาส วัดไผ่ล้อม วัดศาลากุล วัดเสาธงทอง วัดสิงห์ทอง วัดใหญ่สว่างอารมณ์ วัดธาราธรรมาราม วัดศรีเขตนันทาราม วัดสาลีโขภิตาราม วัดโคก วัดฉาง วัดบางโพธิ์ใน วัดโสภาราม วัดหงษ์ปทุมาวาส วัดดาวดึงษ์ วัดเทียนถวาย วัดโบสถ์ วัดมะขาม วัดศาลเจ้า วัดโพธิ์เลื่อน วัดสำแล วัดชินวราราม วัดตลาดใต้ วัดตลาดเหนือ วัดบางนางบุญ วัดป่ากลางทุ่ง วัดเกาะเกรียง วัดบางคูวัดกลาง วัดบางคูวัดนอก วัดบางคูวัดใน วัดบางตะไนย์ วัดบางหลวง วัดราษฎร์ศรัทธาทำ วัดน้ำวน วัดบางเดื่อ วัดไพร่ฟ้า วัดหนองปรง วัดดาวเรือง วัดเวฬุวัน วัดบางพูน วัดเปรมประชา วัดเกริน วัดบางกะดี วัดบางกุฎีทอง วัดสังลาน วัดบุญบางสิงห์ วัดเสด็จ วัดนาวง วัดรังสิต วัดคุณหญิงส้มจีน วัดบางขัน วัดพืชนิมิต วัดกล้าชอุ่ม วัดคลองสอง วัดกลางคลองสาม วัดเกิดการอุดม วัดพระธรรมกาย วัดตะวันเรือง วัดเพิ่มทาน วัดมงคลพุการาม วัดสว่างภพ วัดศิริจันทาราม วัดแสวงสามัคคีธรรม วัดหัตถสารเกษตร วัดปัญญานันทาราม วัดผลาหาร วัดมูลเหล็ก วัดหว่านบุญ วัดอู่ข้าว วัดคลองหนึ่ง วัดแสงสรรค์ วัดเขียนเขต วัดมูลจินดาราม วัดนาบุญ วัดอัยยิการาม วัดขุมแก้ว วัดพิชิตปิตยาราม วัดสระบัว วัดบึงบาประภาสะวัต วัดแสงมณี วัดคลองเก้า วัดบึงบอน วัดพวงแก้ว วัดศรีสโมสร วัดจุฬาจินดาราม วัดเจริญบุญ วัดบึงกาสาม วัดราษฎร์บำรุง วัดศรีคัคณางค์ วัดสอนดีศรีเจริญ วัดสุขปุณฑริการาม วัดธรรมราษฎร์เจริญผล วัดโปรยฝน วัดสุนทริการาม วัดปทุมนายก วัดจตุพิธวราวาส วัดนพรัตนาราม วัดบัวแก้วเกษร วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ วัดบัวขวัญ วัดลาดหลุมแก้ว วัดสุทธาวาส วัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูร วัดจันทาราม วัดสุวรรณจินดาราม วัดบ่อทอง วัดทองสะอาด วัดเจดีย์หอย วัดบ่อเงิน วัดลำมหาเมฆ วัดเนกขัมมาราม วัดหน้าไม้ วัดซอยสามัคคี วัดประยูรธรรมาราม วัดโพสพผลเจริญ วัดฟ้าคราม วัดลาดสนุ่น วัดสายไหม วัดกลางคลองสี่ วัดคลองชัน วัดเกตุประภา วัดแจ้งลำหิน วัดนังคัลจันตรี วัดประชุมราษฎร์ วัดปัญจทายิกาวาส วัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดใหม่คลองเจ็ด วัดดอนใหญ่ วัดธัญญะผล วัดลานนา วัดสมุหราษฎร์บำรุง วัดทศทิศาราม วัดทำเลทอง วัดพิรุณศาสตร์ วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม วัดอดิศร วัดชัยมังคลาราม วัดพืชอุดม วัดมงคลรัตน์ วัดโสภณาราม วัดนิเทศราษฎร์ประดิษฐ์ วัดจันทน์กะพ้อ วัดดอกไม้ วัดบางเตยกลาง วัดบางเตยนอก วัดบางเตยใน วัดเจดีย์ทอง วัดป่าภูริทัตตปฎิปทาราม วัดสหราษฎร์บำรุง วัดสามัคคียาราม วัดสุราษฎร์รังสรรค์ วัดแจ้ง วัดตำหนัก วัดสะแก วัดสามโคก วัดสิงห์ วัดไก่เตี้ย วัดชัยสิทธาวาส วัดบางนา วัดตระพัง วัดบัวหลวง วัดบ้านพร้าวนอก วัดบ้านพร้าวใน วัดถั่วทอง วัดบัวทอง วัดปทุมทอง วัดป่างิ้ว วัดไผ่ล้อม วัดสวนมะม่วง วัดสองพี่น้อง วัดอัมพุวราราม วัดโกเมศรัตนาราม วัดคลองขุด วัดพลับสุทธาวาส วัดเมตารางค์ วัดศาลาแดงเหนือ วัดกร่าง วัดเชิงท่า วัดโบสถ์ วัดมหิงษาราม วัดท้ายเกาะ วัดเจษฎาราม วัดตึกมหาชยาราม วัดป้อมวิเชียรโชติการาม วัดมหาชัยคล้ายนิมิต วัดสุทธิวาตวราราม วัดแหลมสุวรรณาราม วัดโกรกกราก วัดกระซ้าขาว วัดใต้บ้านบ่อ วัดบางขุด วัดใหญ่บ้านบ่อ วัดเกตุมดีศรีวราราม วัดบัณทูรสิงห์ (บางโทรัด) วัดบางน้ำวน วัดบางพลี วัดประสาทสามัคคีธรรม วัดกาหลง วัดแก้วมงคล วัดนาขวาง วัดนาโคก วัดปัจจันตาราม วัดราษฎร์ธรรมาราม วัดกลางอ่างแก้ว วัดชีผ้าขาว วัดน้อยนางหงษ์ วัดหลังศาลประสิทธิ์ วัดใหญ่จอมปราสาท วัดเทพนรรัตน์ วัดบางปิ้ง วัดคลองครุ วัดช่องสะเดา วัดทองธรรมิการาม วัดศรีเมือง วัดราษฎร์รังสรรค์ (คอกกระบือ) วัดเทพธงชัย วัดโพธิ์แจ้ วัดบ้านโคก วัดบ้านไร่เจริญผล วัดพ้นท้ายนรสิงห์ วัดวิสุทธิวราวาส วัดสหธรรมาราม วัดโคกขาม วัดศรีบูรณาวาส วัดสหกรณ์โฆสิตาราม วัดโสภณาราม วัดเกาะ วัดบางปลา วัดป่าชัยรังสี วัดป่ามหาไชย วัดพันธุวงษ์ วัดศิริมงคล วัดเจริญสุขาราม วัดบางกระเจ้า วัดวิสุทธาราม (บางสีคต) วัดศรีวนาราม วัดบางหญ้าแพรก วัดศรีสุทธาราม วัดสามัคคีศรัทธาราม วัดชัยมงคล วัดน่วมกานนท์ วัดบางตะคอย วัดปากบ่อ วัดดอนไก่ดี วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง วัดอ้อมน้อย วัดท่าไม้ วัดนางสาว วัดหนองพะอง วัดท่ากระบือ วัดบางยาง วัดอ่างทอง วัดคลองมะเดื่อ วัดราษฎร์บำรุง วัดหนองนกไข่ วัดสุวรรณารัตนาราม วัดท่าเสา วัดใหม่ราษฎร์นุกูล วัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม วัดวังชัยทรัพย์วิมล วัดยกกระบัตร วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร วัดธรรมโชติ วัดฟุ้งประชาธรรมาราม วัดโรงเข้ วัดศรีเพชรพัฒนา วัดปทุมทองรัตนาราม วัดหนองสองห้อง วัดดอนโฆสิตาราม วัดรางต้นนิลประดิษฐ์ วัดหนองบัว วัดเจ็ดริ้ว วัดอุทยาราม วัดธัญญารามราษฎร์บำรุง วัดสุนทรสถิตย์ วัดศรีสินมา วัดสวนส้ม วัดคลองตันราษฎร์บำรุง วัดกระโจมทอง วัดหลักสองราษฎร์บำรุง วัดธรรมนิมิต วัดประทุมคณาวาส วัดป้อมแก้ว วัดพวงมาลัย วัดเพชรสมุทร วัดใหญ่ วัดธรรมสถิตติ์วราราม วัดนางพิมพ์ วัดบางขันแตก วัดบางนางจีนกลาง วัดโพงพาง วัดแม่น้ำ (บางนางจีนนอก) วัดศรีสุวรรณคงคาราม วัดน้อยแสงจันทร์ วัดบางประจัน วัดลาดใหญ่ วัดสวนแก้วอุทยาน วัดแก้วฟ้า วัดคู้สนามจันทร์ วัดจันทร์เจริญสุข วัดช่องลม วัดพักตราราม วัดโรงธรรม วัดเจริญสุนทราราม วัดบางแก้ว วัดท้ายหาด วัดวชิรคาม วัดปากสมุทร วัดดาวโด่ง วัดนางตะเคียน วัดปากลัด วัดศรีศรัทธาธรรม วัดคลองโคน วัดธรรมประดิษฐ์ วัดธรรมประสิทธิ์ วัดลาดเป้ง วัดบางจะเกร็ง วัดศรัทธาธรรม วัดเกาะแก้ว วัดเกาะใหญ่ วัดไทร วัดบางคนทีนอก วัดบางใหญ่ วัดปากง่าม วัดบางสะแก วัดเกตการาม วัดบางกล้วย วัดปรกราษฎร์รังสฤษฎิ์ วัดบางคนทีใน วัดสินวิเศษศรัทธาราม วัดดอนมะโนรา วัดแก่นจันทน์เจริญ วัดบางพลับ วัดกลางเหนือ วัดตรีจินดาวัฒนาราม วัดบางกุ้ง วัดโบสถ์ วัดอมรเทพ วัดบางน้อย วัดเจริญสุขาราม วัดโพธิ์งาม วัดตะโหนดราย วัดปราโมทย์ วัดเกษมสรณาราม วัดนางวัง วัดบางกะพ้อม วัดพระยาญาติ วัดอัมพวันเจติยาราม วัดท้องคุ้ง วัดบางนางลี่ใหญ่ วัดภุมรินทร์กุฎีทอง วัดวรภูมิราษฎร์บำรุง วัดแว่นจันทร์ วัดสวนหลวง วัดเทพประสิทธ์คณาวาส วัดมณีสวรรค์ วัดช่องลมวรรณาราม วัดประดู่ วัดแก้วเจริญ วัดบางวันทอง วัดราษฎร์บูรณะ วัดละมุด วัดเสด็จ วัดหนองกระพง วัดเหมืองใหม่ วัดอินทาราม วัดจุฬามณี วัดช้างเผือก วัดดาวดึงษ์ วัดบางพรหม วัดลังกา วัดอลงกรณ์ วัดบางเกาะเทพศักดิ์ วัดบางแคน้อย วัดบางแคใหญ่ วัดปากน้ำ วัดโคกเกตุบุญญศิริ วัดประชาโฆสิตาราม วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง วัดอมรวดี วัดบางแคกลาง วัดปรกสุธรรมาราม วัดสาธุชนาราม วัดคลองขุดเล็ก วัดเจริญรัตนาราม วัดเขายี่สาร วัดบุญนาคประชาสรรค์ วัดราษฎร์วัฒนาราม วัดพระงาม วัดพระปฐมเจดีย์ วัดเสนหา วัดห้วยจระเข้ วัดบางแขม วัดลาดปลาเค้า วัดพระประโทณเจดีย์ วัดไร่เกาะต้นสำโรง วัดธรรมศาลา วัดตาก้อง วัดพะเนียงแตก วัดดอนขนาก วัดดอนยายหอม วัดสะแกราย วัดเกาะวังไทร วัดใหม่ปิ่นเกลียว วัดวังตะกู วัดทัพยายท้าว วัดสามกระบือเผือก วัดหนองดินแดง วัดหนองเสือ วัดวังเย็น วัดโพรงมะเดื่อ วัดศรีวิสารวาจา วัดหว้าเอน วัดรางสระกะเทียม (ใหม่ดอนทราย) วัดลาดหญ้าแพรก วัดสระกะเทียม วัดรางปลาหมอ วัดใหม่ห้วยลึก วัดไผ่ล้อม วัดทัพหลวง วัดทุ่งรี วัดม่วงตารศ วัดหนองงูเหลือม วัดบ้านยาง วัดหนองกระโดน วัดหนองปลาไหล วัดทะเลบก วัดไผ่รื่นรมย์ วัดโพธิ์งาม วัดไร่แตงทอง วัดศาลาตึก วัดหนองกร่าง วัดหนองจิก วัดห้วยผักชี วัดลาดหญ้าไทร วัดสองห้อง วัดอ้อน้อย วัดกำแพงแสน วัดปลักไม้ลาย วัดสุวรรณรัตนาราม วัดหนองขามพัฒนา วัดดอนเตาอิฐ วัดราษฎร์ภิรมย์วราราม วัดสระมงคล วัดนิยมธรรมวราราม วัดดอนทอง วัดบ่อน้ำจืด วัดสระพัง วัดเจริญราษฎร์บำรุง วัดสระสี่มุม วัดหนองโพธิ์ วัดสี่แยกเจริญพร วัดหนองกระทุ่ม วัดทุ่งกระพังโหม วัดสว่างชาติประชาบำรุง วัดวังน้ำเขียว วัดท่าเสา วัดปทุมทองสุทธาราม วัดห้วยม่วง วัดประชาราษฎร์บำรุง วัดกลางบางแก้ว วัดใหม่สุประดิษฐาราม วัดตุ๊กตา วัดแค วัดสัมปทวน วัดท่าตำหนัก วัดบางแก้ว วัดสิงห์ วัดท่ากระชับ วัดไทร วัดประชานาถ วัดสว่างอารมณ์ วัดท่าใน วัดน้อยเจริญสุข วัดหลวง วัดห้วยตะโก วัดบ่อตะกั่วพุทธาราม วัดโคกพระเจดีย์ วัดศรีษะทอง วัดเสถียรรัตนาราม วัดโคกเขมา วัดท้องไทร วัดทุ่งน้อย วัดศรีมหาโพธิ์ วัดกกตาล วัดกลางคูเวียง วัดสัมปตาก วัดสำโรง วัดห้วยพลู วัดละมุด วัดลานแหลม วัดใหม่สุคนธาราม วัดกลางบางพระ วัดบางพระ วัดพุทธธรรมรังษี วัดลานตากฟ้า วัดงิ้วราย วัดไทยาวาส วัดดอนตูม วัดตะโกสูง วัดสามง่าม วัดแหลมมะเกลือ วัดทุ่งพิชัย วัดเลาเต่า วัดห้วยพระ วัดทุ่งสีหลง วัดลำเหย วัดดอนพุทรา วัดหัวถนน วัดหนองกระพี้ วัดสระสี่เหลี่ยม วัดสุขวราราม วัดกงลาด วัดทุ่งผักกูด วัดลำลูกบัว วัดเกษมสุริยัมนาถ วัดโฆสิตาราม วัดบางเลน วัดเกาะแรด วัดบางปลา วัดพุทธาราม วัดศรีประชาวัฒนาราม วัดบางน้อยใน วัดบางหลวง วัดราษฎร์สามัคคี วัดลัฎฐิวนาราม วัดรางกำหยาด วัดลาดสวาย วัดสุขวัฒนาราม วัดชุมนุมศรัทธา วัดบางไผ่นารถ วัดผาสุการาม วัดดอนสามสิบ วัดศิลามูล วัดเกษตราราม วัดไผ่จรเข้ วัดไผ่สามตำลึง วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดดอนยอ วัดลาดสะแก วัดลานคา วัดนิลเพชร วัดบัวปากท่า วัดบอนใหญ่ วัดบัวหวั่น วัดบางภาษี วัดนราภิรมย์ วัดพระมอพิสัย วัดสว่างอารมณ์ วัดลำพญา วัดเวฬุวนาราม วัดไผ่หูช้าง วัดท่าข้าม วัดทรงคนอง วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม วัดหอมเกร็ด วัดญาณเวศกวัน วัดดอนหวาย วัดดงเกตุ วัดสามพราน วัดเชิงเลน วัดบางช้างใต้ วัดท่าพูด วัดไร่ขิง วัดนครชื่นชุ่ม วัดเพลินเพชร วัดบางช้างเหนือ วัดจินดาราม วัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดปรีดาราม วัดวังน้ำขาว วัดเดชานุสรณ์ วัดสรรเพชญ วัดเทียนดัด วัดคลองอ้อมใหญ่ วัดสิรินธรเทพรัตนาราม วัดอ้อมใหญ่ วัดเทพนิมิต วัดสาลวัน วัดสุวรรณาราม วัดมงคลประชาราม วัดมะเกลือ วัดชนาธิปเฉลิม วัดสตูลสันตยาราม วัดถ้ำเขาจีนธีรประดิษฐ์ วัดท่าจีน วัดพิทักษ์คลองขุด วัดมงคลมิ่งเมือง วัดหน้าเมืองสตูล วัดเกาะเนียง วัดดุลยาราม วัดโพธิ์เจริญธรรม วัดพัฒนาราม วัดราษฎร์ประดิษฐาราม วัดกุมภีลบรรพต วัดควนกาหลง วัดราษฎร์ประชา วัดอุไดเจริญ วัดอุไดพัฒนาวาส วัดนิคมพัฒนาราม วัดปัณณรสาราม วัดนิคมพัฒนา วัดปาล์มพัฒนาราม วัดผังปาล์ม 3 วัดสวนเทศ วัดทุ่งริ้น วัดอาทรรังสฤษฏิ์ วัดควนโพธิ์ วัดท่าชะมวง วัดปากบารา วัดทุ่งนางแก้ว วัดชมภูนิมิตร วัดทุ่งทะนาน วัดนพวงศาราม วัดตานีนรสโมสร วัดนิกรชนาราม วัดสันติการาม วัดขจรประชาราม วัดหลักเมือง วัดมะเดื่อทอง วัดศรีมหาโพธิ์ วัดมะกรูด วัดโมลีนิมิต (หรัง) วัดหน้าเกตุ วัดหัวควน วัดปูราณประดิษฐ์ วัดสุนทรวารี วัดบันลือคชาวาส วัดปุหรน วัดมะปรางมัน วัดทรายขาว วัดนาประดู่ วัดนิคมสถิตย์ (ยางแดง) วัดธนาภิมุข (ปากล่อ) วัดบ้านไร่ วัดพลานุภาพ วัดอรัญวาสิการาม วัดนิคมควนเปล วัดโรงวาส วัดราษฎร์บูรณะ วัดหนองครก วัดมุจลินทวาปีวิหาร วัดสุวรรณากร วัดสถิตย์ชลธาร วัดสุนันทาราม วัดยานิการาม วัดสำเภาเชย วัดดิษฐาวาส วัดโพธาราม วัดหงสาราม วัดประจันตคาม วัดพรหมประสิทธิ์ วัดดอนกลาง วัดดอนตะวันออก วัดควนนอก วัดควนใน วัดญาโณทัย วัดมหิงษาราม วัดสาละวัน วัดเทพนิมิตร (บ้านกลาง) วัดศรีสุดาจันทร์ วัดมาลีนิเวศน์ (มายอ) วัดประเวศน์ภูผา วัดเลียบ วัดวิมลวัฒนาราม วัดถัมภาวาส วัดประทุมวารี วัดสุทธิกาวาส วัดจุฬามณี วัดโบกขรณี วัดทุ่งคล้า วัดสารวัน วัดโชติรส วัดมหันตคาม วัดไม้แก่น วัดป่าศรี วัดกุสาวดี วัดตะเคียนทอง วัดบูรพาราม วัดมัชฌิมาวาส วัดปิยาราม วัดมะปริงวารีราม วัดคามวาสิการาม วัดโคกหญ้าคา วัดอัมพวนาราม วัดควนน้อย วัดบุนพนิมิตร วัดป่าสวย วัดปลักปรือ วัดภมรคติวัน วัดนิโรธสังฆาราม วัดพุทธภูมิ วัดเมืองยะลา วัดยะลาธรรมาราม วัดชมพูสถิต วัดยูปาราม วัดวาลุการาม วัดศรีพัฒนาราม วัดเฉลิมนิคม วัดคูหาภิมุข วัดสิริปุณณาราม วัดตรีมิตร วัดเวฬุวัน วัดสวนใหม่ วัดหลักห้า วัดพุทธาธิวาส วัดจันทร์ธาดาประชาราม วัดมาลาประชาสรรค์ วัดพุทธมงคล วัดเนรัญชราวาส วัดกือลอง วัดเขาบันนังกระแจะ วัดธารโต วัดคงคานิมิตร วัดคอกช้าง วัดตาพะเยา วัดศรีนคร วัดยะหาประชาราม วัดปูแหล วัดวงกตบรรพต วัดสุนทรประชาราม วัดวชิรปราการ วัดรังสิตาวาส วัดสารพฤกษาวาส วัดบาละ วัดบางนรา วัดประชาภิรมย์ วัดพรหมนิวาส วัดเขากง วัดโคกโก วัดลำภู วัดบางปอ วัดกำแพง วัดพิกุลทอง วัดโคกเคียน วัดพนาสณฑ์ วัดชลธาราสิงเห วัดธารากร วัดเกาะสวาด วัดคันธาริการาม วัดทรายขาว วัดท่ามะปราง วัดหิรัญวดี วัดโคกมะม่วง วัดฉัททันต์สนาน วัดนภาราม(นพาราม) วัดพระพุทธ วัดโคกมะเฟือง วัดปิบผลิวัน วัดบุณณาราม วัดรัตนานุสรณ์ วัดเกษมประทีป วัดเกษตรธิการาม วัดโฆษิต วัดอุไรรัตนาราม วัดเชิงเขา วัดราษฎร์วิริยาราม วัดทุ่งคา วัดชลธาราวาส วัดชัยรัตนาราม วัดตันหยงมัส วัดสังฆสิทธาราม วัดตันติการาม วัดป่าไผ่ วัดทรายทอง วัดราษฎรสโมสร วัดบือแรง วัดไพโรจน์ประชาราม วัดสวนธรรม วัดศรีสาคร วัดเวฬุวัน วัดเขาเข็มทอง วัดน้ำขาวยะกา วัดนิคมแว้ง วัดสุคิรินประชาราม วัดสุวรรณบรรพต วัดโต๊ะโมะ วัดโกลกเทพวิมล วัดขวัญประชา วัดชลเฉลิมเขต วัดทองดีประชาราม วัดโคกตา วัดปริมังคลาวาส วัดโบราณสถิตย์ วัดประชุมชลธารา วัดประดิษฐบุปผา วัดลอยประดิษฐ์ วัดเจาะไอร้อง วัดปิเหล็ง วัดโคกธาตุ วัดชลเฉนียน วัดชายนา วัดท้าวโคตร วัดบุญนารอบ วัดพระนคร วัดพระมหาธาตุฯ วัดเพชรจริก วัดมุมป้อม วัดศาลามีชัย วัดสระเรียง วัดสวนป่าน วัดสวนหลวง วัดเสมาเมือง วัดหน้าพระธาตุ วัดหน้าพระลาน วัดจันทาราม วัดชะเมา วัดท่าโพธิ์ วัดประดู่พัฒนาราม วัดศรีทวี วัดใหญ่ชัยมงคล วัดบูรณาราม วัดมเหยงคณ์ วัดวังตะวันตก วัดวังตะวันออก วัดเสาธงทอง วัดนารีประดิษฐ์ วัดราษฎร์เจริญ วัดสิริวัฒนาราม วัดคูพาย วัดท่านคร วัดนางพระยา วัดโบสถ์ วัดปากนครบน วัดมุขธารา วัดดอนยาง วัดน้ำสรง วัดหญ้า วัดท่าช้าง วัดพระพรหม วัดห้วยระย้า วัดแพร่ วัดเลียบ วัดกัตสัทธาราม (กัด) วัดคันนาราม วัดพระเพรง วัดมะม่วงขาว วัดมะม่วงตลอด วัดหนองแตน วัดชัน วัดท้าวราษฎร์ วัดบ้านตาล วัดสวนพลาราม วัดน้ำรอบ วัดพระเขียน วัดหนองบัว วัดราษฎร์ประดิษฐ์ (มะม่วงสองต้น) วัดพระมงกุฎ วัดแจ้ง วัดท่างาม วัดป่ายาง วัดมะม่วงปลายแขน วัดโรงฆ้อง วัดวิทยาลัยครูรังสรรค์ วัดศาลาไพ วัดเชิงแตระ วัดท้ายสำเภา วัดป่าตอ วัดราษฎร์เจริญวราราม วัดทุ่งแย้ วัดโพธิ์ทอง วัดโพธิ์เสด็จ วัดวนาราม วัดหัวอิฐ วัดตรีนิมิตร วัดท่าสะท้อน วัดธาราวดี วัดบางสะพาน วัดบางใหญ่ วัดมัชฌิมภูมิ วัดมุจลินทราวาส วัดหนองนก วัดแจ้ง วัดทรายทองสันตาราม วัดท่าแพ วัดท่าม่วง วัดโบสถ์ วัดไพศาลสถิตย์ วัดมะม่วงทอง วัดวิสุทธิยาราม วัดศรีมงคล วัดคงคาเลียบ วัดนาวง วัดกุฏิ วัดจังหูน วัดโดนธาราม วัดพังสิงห์ วัดสว่างอารมณ์ วัดหนองหนอน วัดหมน วัดเขาปูน วัดพรหมโลก วัดเขาขุนพนม วัดอินคีรี วัดโทเอก (หัวตลิ่ง) วัดป่ากิ่ว วัดสากเหล็ก วัดคงคาวง วัดคลองเมียด วัดทอนหงส์ วัดมัชฌิมภูมิวราราม วัดใหม่ วัดกำแพงถม วัดท้าวโทะ วัดป่ายางประดู่หอม วัดโยธาธรรม วัดสะบ้าย้อย วัดหลวงครู วัดใหญ่ วัดคีรีกันทราวาส (คีรีกันทร์) วัดเชิงผาวนาราม (ชายเขา) วัดไทรงาม วัดเจดีย์ วัดวังหงส์ (หงษ์) วัดดินดอน วัดปะ (ปะธรรมาราม) วัดพัทธสีมา วัดมะขาม วัดคีรีวง วัดโคกโพธิ์สถิตย์ (โคก) วัดวังไทร วัดสมอ วัดตาหมอ วัดศาลาขี้เหล็ก วัดสรรเสริญ (สอ) วัดใหม่ทอน วัดควนสูง วัดปากน้ำ วัดวังม่วง วัดสามัคคีนุกูล (ปากคลองทอน) วัดควนสงฆ์ วัดควนส้าน วัดคีรีวรรณา วัดเทพกุญชร วัดหน้าเขาเหมน วัดหลักช้าง วัดปลายระแนะ วัดมะปรางงาม วัดอินทรสุคนธาราม วัดควนยูง วัดวังสะพาน วัดศิลา วัดห้วยทรายขาว วัดไม้เรียง วัดหาดสูง วัดกะเปียด วัดนาเซลียง วัดเพ็ญญาติ วัดควนมะปริง วัดโคกเมรุ วัดมะเฟือง วัดรังษีบูรณาราม วัดสวนขัน วัดจันดี วัดธาตุน้อย วัดโคกหาด วัดเพ็ญมิตร วัดสุวรรณประดิษฐาราม วัดโบราณาราม วัดมังคลาราม วัดโพธาราม วัดศรีมาราม วัดสุวรรณคีรี วัดห้วยกลาง วัดทองทำนุ (หน้าเขา) วัดมัชฌิมาวาส วัดห้วยโก วัดทุ่งนาใหม่ วัดยางค้อม วัดปากเสียว วัดเขาแก้ววิเชียร วัดเชียรใหญ่ วัดปากเชียร วัดพรหมมัญพงศาราม วัดโคกกะถิน วัดบางหว้า วัดป่าหวาย วัดสระใคร วัดโพธิ์ใหม่ วัดสระแก้ว วัดคลองขยัน วัดพระหอม วัดชัยสุวรรณ วัดทวยเทพ วัดบางทองคำ วัดบ้านเนิน วัดย่านม่วง วัดเภาเคือง วัดสระเกษ วัดหาบทอง วัดดอนรักษา วัดเทพนิมิต วัดสำโรงงาม วัดจันทร์ วัดดอนตรอ วัดทุ่งเฟื้อ วัดพังยอม วัดสระโพธิ์ วัดทายิการาม วัดท่าลิพง วัดแดง วัดทองพูน วัดพระพุทธบาท วัดเทพรักษ์ วัดบ่อล้อ วัดแม่เจ้าอยู่หัว วัดรักขิตวัน วัดหมื่นระงับรังสรรค์ วัดดิษฐวราราม วัดนางหลงประชาสามัคคี วัดมัชฌิมวราราม วัดควนสมบูรณ์(ควนตุ๊กตู) วัดดอนมะปราง วัดห้วยแหยง วัดควนป้อม วัดบางน้อย วัดโพธาราม วัดควนเงิน วัดวังกลม วัดสีตลากร วัดห้วยแหยง(ชะอวด) วัดควนใส วัดดอนตาสังข์ วัดธรรมารามแสงประสิทธิ์ (ขอนหาด) วัดโคกทราง วัดทุ่งคุ่ม วัดสุขาสิทธาราม วัดเขาเทียมป่า วัดชลธาราม วัดท่าสูง วัดเสนาราม วัดเขาพนมไตย์ วัดดอนตะใคร วัดบ่อกรูด วัดบางสาร วัดทางขึ้น วัดเทวดาราม วัดประดู่หอม วัดป่าวนาราม วัดพระเลียบ วัดยางใหญ่ วัดสาขาชาติพงศ์ วัดสำนักม่วง วัดคลองดิน วัดแส็งแร็ง วัดเขาน้อย วัดคงคาวดี วัดโทตรี วัดนาเหรง วัดในตูล วัดวังเลา วัดอู่ทอง วัดคงคาเลื่อน วัดโคกตะเคียน วัดชุมโขลง วัดนากุน วัดสระแก้ว วัดโสภณตีธาราม (เราะ) วัดชัยธาราประดิษฐ์ วัดป่าวดี วัดโมคลาน วัดยางทอง วัดโรงเหล็ก วัดใหม่ไทยเจริญ วัดโคกเหล็ก วัดพระอาสน์ วัดจันพอ วัดไทรขาม วัดหญ้าปล้อง วัดปลักปลา วัดปากเจาพัฒนาราม วัดสวนจันทร์ วัดนพรัตนาราม วัดเปียน วัดบนถนน วัดสโมสร วัดแส็งแร็ง วัดเขาปรีดี วัดโคกสะท้อน วัดชัยชุมพล วัดท่าแพ วัดเขากลาย วัดวังหีบ วัดคงคาเจริญ วัดชายคลอง วัดทะเล วัดทุ่งส้าน วัดวังขรี วัดด่านกำจัด วัดราษฎร์ประดิษฐ์ วัดศิลาราย วัดสำโรง วัดเขาโร วัดทุ่งควาย วัดกะโสมใต้ วัดกะโสมเหนือ วัดบ้านพูน วัดอินทาราม วัดก้างปลา วัดควนชม วัดโคกกะฐิน วัดชายคลองที่วัง วัดธรรมเผด็จ วัดน้ำตก วัดไตรวิทยาราม วัดถ้ำใหญ่ วัดควนสุทธาราม วัดเขาตาว วัดนิคมคีรี วัดสหกรณ์นิคมทุ่งสง วัดคลองกุย วัดเทวสิทธิ์ วัดพิกุลชัยภูมิ วัดพิศิษฎ์อรรถาราม วัดอัมพวัน วัดทุ่งยวน วัดหนองดี วัดเกาะสระ วัดมณีเจริญ วัดท่ายาง วัดภูเขาลำทัง วัดภูเขาหลัก วัดยูงทอง วัดสระเภา วัดขนาน วัดควนลัง วัดมะเฟืองใต้ วัดใหม่ วัดอุ่ตะเภา วัดคงคาเลียบ วัดภูเขาดิน วัดเสม็ดจวน วัดควนอุโบสถ วัดบางวงศ์ วัดประดิษฐาราม วัดหน้าเขารูป วัดกัลยานฤมิต วัดคลองน้อย วัดบางจาก วัดปิยาราม วัดศรีสุวรรณาราม (เปียะ) วัดป่าระกำใต้ วัดป่าระกำเหนือ วัดเหมก วัดอัฑฒศาสนาราม วัดชมพูประดิษฐ์ วัดไตรสุวรรณาราม วัดมัชฌิมเขตชลาราม วัดตรงบน วัดบ้านงาม วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง วัดมหิสสราราม วัดสามแพรก วัดสุขุม วัดเกาะจาก วัดบางบูชาชนาราม วัดโบสถ์ธาราวดี วัดเทพสิทธาราม วัดบ้านใหม่ วัดสระน้ำขาว วัดสุวรรณภูมิวิหาร (บางคุระ) วัดสองพี่น้อง วัดสุวรรณาราม วัดสุเทพธาราม วัดแหลมตะลุมพุก วัดคงคาสวัสดิ์ วัดนาควารี วัดศรีสมบูรณ์ วัดสระแก้ว วัดสุชาโต วัดอุทัยรัตนาราม วัดนิโครธาราม วัดบางเข็ม วัดบางศาลา วัดกาญจนาราม วัดคงคาวดี วัดหงส์แก้ว วัดหรงบน วัดเขมวงศาราม วัดไทยมังคลาราม วัดนันทาราม วัดบางฉนาก วัดพิบูลยาราม วัดรัตนาราม วัดรามประดิษฐ์ วัดเสาธงทอง วัดแจ้ง วัดท่าพญา วัดมุขธาราราม วัดสระ วัดบางด้วน วัดบางพระ วัดปากแพรก วัดหอยกัน วัดขนาบนาก วัดโคกมะม่วง วัดบางอุดม วัดเขาน้อย วัดจีบประดิษฐ์ วัดเทพนมเชือด วัดเนกขัมมาราม วัดพรหมราช วัดพิศาลนฤมิตร วัดมัชฌิมภูผา วัดร่อนนา วัดวิเชียรรังสฤษดิ์ วัดสุวรรณรังษี วัดคีรีรัตนาราม วัดถลุงทอง วัดท่าไทร วัดศรีพิบูลย์ วัดสามัคยาราม วัดโคกคราม วัดเจริญธรรมมาราม วัดธงทอง วัดควนเกย วัดเทพมงคล วัดโพธิวงศาราม วัดศรีอาชา วัดสมควร วัดกุลธาราม วัดประชุมชน วัดสโมสรศรัทธาวาส วัดสุวรรณโฆษิต วัดทุ่งหล่อ วัดเทพนิมิตร (วัวหลุง) วัดหนองแค (โสมาราม) วัดสำนักขัน วัดสหธรรมิการาม วัดเจริญบุญญเขต วัดดอนอินทนิน วัดสุกการาม วัดเขาตาสัก วัดเขาพนมไตย์ วัดจอมทอง วัดดอนศาลา วัดประทุมทายการาม วัดสุชน วัดคุมแป วัดชนาราม วัดดอนนนท์ วัดถ้ำเทียนถวาย วัดบัญณาราม วัดมณีประสิทธิ์ วัดกลาง วัดคงคาเลียบ วัดเจดีย์ วัดเบิก วัดสุธรรมาราม วัดขรัวช่วย วัดคงคาวดี วัดปากด่าน วัดสโมสรสันนิบาต วัดชนสังขรณพิจิตร วัดวังหลวง วัดศิลาชลเขต วัดเกล็ตแรต วัดเทพราช วัดเขาน้อย วัดกระดังงา วัดเขาขนอม วัดสุวรรณบรรพต วัดเจดีย์หลวง วัดบางคู วัดจันทร์ธาตุทาราม วัดทะเลปัง วัดศาลาแก้ว วัดหัวไทร วัดหัวลำภู วัดอมรานุยุตต์ วัดฉิมหลา วัดปากระวะ วัดหน้าสตน วัดโคกพิกุล วัดโคกยาง วัดหัวค่าย วัดอู่แก้ว วัดโคกสูง วัดศิลาล้อน วัดแหลม วัดคีรีอัศจรรย์ วัดบางตะพาน วัดบุรณาวาส วัดสว่างอารมณ์ วัดบ่อโพง วัดบ้านราม วัดนพคุณ วัดบ้านด่าน วัดพัทธสีมา วัดเสาธง วัดควนชะลิก วัดคีรีน้อย วัดปากเหมือง วัดผาสุการาม วัดคลองแตน วัดรามแก้ว วัดเกาะเพ็ชร วัดต้นไทร วัดลำนาว วัดวังหิน วัดหนองเจ วัดควนหัวไทร วัดควนกอ วัดถ้ำทองพรรณรา วัดมุขธาราม วัดเศียรดุสิต วัดป่าห้วยพระ วัดโพเตมีย์ วัดมะนาวหวาน วัดกลาง วัดไตรธรรมาราม วัดไทร วัดธรรมบูชา วัดพระโยค วัดพัฒนาราม วัดโพธาวาส วัดกลางใหม่ วัดนิคมธรรมาราม วัดสามัคคีผดุงพันธุ์ วัดสารวนาราม วัดหน้าเมือง วัดบ้านใหม่พัฒนา วัดมะปริง วัดสมหวัง วัดสุนทรนิวาส วัดควนยูง วัดซอย 10 วัดท่าอู่ วัดศานติไมตรี วัดบางใบไม้ วัดบางขยาราม วัดประสิทธาราม วัดธาราวดี วัดบุญบันเทิง วัดชลธาร วัดบางกล้วย วัดโชติการาม วัดท่าทองใหม่ วัดโพธิ์นิมิต วัดโพหวาย วัดแหลมทอง วัดท่าไทร วัดเขาพระนิ่ม วัดจันทาวาส วัดดอนยาง วัดดอนสน วัดประสพ วัดกรวด วัดกาญจนาราม วัดดอนยา วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์ วัดสนธิ์ วัดเขาแก้ว วัดเขาชานาราม วัดทุ่งกง วัดเขานางเภา วัดสำนักไฟ วัดกงตาก วัดปากคู วัดพ่วง วัดคงคาล้อม วัดวังไทร วัดนิกรประสาท วัดวชิรประดิษฐ์ วัดแสงประดิษฐ์ วัดเขากุมแป วัดคูหา วัดยางหมู่ วัดหัวหมาก วัดเขาถ้ำธรรมอุทัย วัดบ้านใน วัดพระพุทธบาทศรีสุราษฎร์ วัดอุทยาราม วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ วัดดอนสัก วัดท้องอ่าว วัดนางกำ วัดนาตาดี วัดวิสุทธิชลาราม วัดชลคราม วัดนทีวัฒนาราม วัดเนาวรัตนาราม วัดนอก วัดสุคนธาราม วัดคีรีวงศ์ วัดคงคาราม วัดแจ้ง วัดศรีทวีป วัดนาราเจริญสุข วัดสมุทราราม วัดคีรีมาส วัดคีรีวงการาม วัดสระเกศ วัดสันติวราราม วัดคุณาราม วัดประเดิม วัดละไม วัดสำเร็จ วัดบ่อพุทธาราม วัดบางรักษ์ วัดบุณฑริการาม วัดสว่างอารมณ์ วัดแหลมสุวรรณาราม วัดภูเขาทอง วัดหน้าพลาน วัดโฉลกหลำ วัดป่าแสงธรรม วัดมธุวราราม วัดราษฎร์เจริญ วัดศรีธนู วัดสมัยคงคา วัดอัมพวัน วัดเขาถ้ำ วัดโพธิ์ วัดชยาราม วัดท่าโพธิ์ วัดโลการาม วัดเวียง วัดใหม่ลานทะเล วัดตระพังจิก วัดพุมเรียง วัดโพธาราม วัดศักดิ์คุณาราม วัดสมุหนิมิต วัดธารน้ำไหล(สวนโมกข์) วัดปาลิไลยก์ วัดรัตนาราม วัดสโมสร วัดพระบรมธาตุไชยา วัดวชิราราม วัดศรีเวียง วัดจำปา วัดชมพูพนัส วัดไตรรัตนากร วัดพระประสพ วัดเขาพนมแบก วัดเดิมเจ้า วัดเววน วัดตะกรบ วัดวิชิตธาราราม วัดสุทธาวาส วัดวิโรจนาราม วัดชัยธาราวาส วัดวิชิตดิตถาราม วัดสุมังคลาราม วัดศรีสุวรรณ วัดกาฬสินธุ์ วัดมหาถูปาราม วัดมัชฌิมาราม วัดสังขประดิษฐ์ วัดสามัคคีวัฒนาราม วัดขจรบำรุง วัดถ้ำศิลาเตียบ วัดถ้ำใหญ่ วัดอัมพาวาส วัดเขากอม วัดปราการ วัดนิลาราม วัดวนาราม วัดเสริมนิมิต วัดน้ำหัก วัดโกศาวาส วัดอินทราวาส (ย่านมะปราง) วัดเกษตราราม วัดดิตถาราม วัดฑีฆาราม วัดสถิตย์คีรีรมย์ วัดถ้ำสิงขร วัดตาขุน วัดพะแสง วัดพรุศรี วัดไกรสร วัดเขาพัง วัดพนม วัดปากตรัง(ปากน้ำ) วัดถ้ำพันธุรัตน์ วัดถ้ำวราราม วัดสองพี่น้อง วัดธัญญาราม วัดพังกาญจน์ วัดจันทาราม วัดบ่อมะปริง วัดมูลเหล็ก วัดสันติธรรมาราม วัดอินทาราม วัดท่าแซะ วัดนันทาราม วัดพระพรหม วัดอัมพาราม วัดน้ำพุ วัดบางน้ำจืด วัดท่าเสวียด วัดประตูใหญ่ วัดศรีน้อย วัดบางคราม วัดนาสาร วัดสว่างประชารมณ์ วัดอภัยเขตตาราม วัดสุคนธาวาส วัดคลองขนุน วัดวิเวการาม วัดกันตาราม วัดโฉลกศิลาราม วัดท่าเจริญ วัดควนศรี วัดควนสุบรรณ วัดบ้านไทร วัดวารีวงก์ วัดคลองปราบกัลยาราม วัดถ้ำขรม วัดทองประธาน วัดห้วยใหญ่ วัดปัฎนาราม วัดควนท่าแร่ วัดควนพระ วัดชโลตมาราม วัดบ้านนา วัดดอนพยอม วัดเพ็งประดิษฐาราม วัดอรัญคามวารี วัดคลองตาล วัดเวียงสระ วัดบ้านส้อง วัดวิกรมประชาราม วัดกัลปนาราม วัดทุ่งหลวง วัดโสภณประชาราม วัดเกษตรสามัคคี วัดเขานิพันธ์ วัดคลองฉนวน วัดย่านดินแดง วัดกันหลา วัดบางสวรรค์ วัดสามพัน วัดแสงสะท้อน วัดโคกตะไคร้ วัดบางกำยาน วัดเมธาวนาราม วัดบางภาวนาราม (บางพา) วัดกุศลศรัทธาราม วัดดอนกะถิน วัดดอนมะลิ วัดตรณาราม วัดท่าข้าม วัดท่าตลิ่งชัน วัดรัตนธรรมาราม วัดท่าสท้อน วัดตรีธาราราม วัดบางพลา วัดบางใหญ่ วัดบางมะเดื่อ วัดหาดน้อย วัดจันทร์ประดิษฐาราม วัดท่าโรงช้าง วัดทุ่งเชียด วัดนาคาวาส วัดสุวรรณโกฎ วัดประชาวงศาราม วัดอุดมศรัทธาราม วัดทุ่งโพธิ์ วัดพุนพินใต้ วัดสถลธรรมาราม วัดสระพัง วัดเกษมบำรุง วัดบางงอน วัดรัษฎาราม วัดเขาพระอานนท์ วัดเขาศรีวิชัย วัดสามัคคีธรรม วัดเกาะกลาง วัดน้ำรอบ วัดวิหาร วัดมะลิวัน วัดห้วยกรวด วัดแหลมไผ่ วัดหัวเตย วัดหัวสวน วัดท่าพลา วัดยางงาม วัดหนองไทร วัดสันติคีรีรมย์ วัดราษฎร์บำรุง วัดสมัยสุวรรณ วัดนิคมคณาราม วัดสองแพรก วัดโพธิ์น้อย วัดวิภาวดีวนาราม วัดอรัญญาราม วัดปากน้ำชุมพร วัดหัวกรูด วัดท่ายางกลาง วัดท่ายางใต้ วัดท่ายางเหนือ วัดบางคอย วัดบางหลง วัดคูขุด วัดดอนรวบ วัดบางหมาก วัดมณีสพ วัดชุมพรรังสรรค์ วัดดอนทรายแก้ว วัดนาทุ่ง วัดปากคลอง วัดโพธิการาม วัดกาลพัฒนาราม วัดนาชะอัง วัดสามแก้ว วัดหูรอ วัดประเดิม วัดสุบรรณนิมิตร วัดหนองหมุก วัดหาดทรายแก้ว วัดดอนรักษ์ วัดบางลึก วัดวิหารคงคาราม วัดศาลาลอย วัดเขากล้วย วัดช่องลม วัดถ้ำหาดพันไกร วัดเกาะแก้วดุษิยารังสฤษฎิ์ วัดคอออม วัดวังไผ่ วัดอุทัยธรรม วัดท่าไม้ลาย วัดวังใหม่ วัดเขาปูน วัดดอนมะม่วง วัดบ้านนา วัดขุนกระทิง วัดถ้ำเขาขุนกระทิง วัดพระขวาง วัดเขาดิน วัดเขาบ่อ วัดถ้ำสำเภาทอง วัดทุ่งคา วัดทุ่งหงษ์ วัดเขาชันโต๊ะ วัดเชิงกระ วัดมุขทวี วัดวิสัยบรรพต วัดวิสัยเหนือ วัดแหลมลำภู วัดเขตอุดมศักดิ์วนาราม วัดสุวรรณคูหาวารีวงศ์ วัดถ้ำสิงห์ วัดนาสร้าง วัดนิคมประชาสรรค์ วัดยางฆ้อ วัดศรีสุเทพ วัดแหลมยาง วัดประชานิคม วัดพ่อตาหินช้าง วัดสวนมณีทรัพย์ วัดเขาแก้ว วัดควนมณี วัดนาหอยโข่ง วัดปากแพรก วัดวังครก วัดหอระฆัง วัดแก้วอินทยาราม วัดลุ่ม วัดเทพเจริญ วัดเทพประดิษฐาราม วัดภูพางพัฒนาราม วัดหงษ์ปิยาราม วัดแก้วประสิทธิ์ วัดคุริง วัดประชาอุทิศ วัดเขาเจดีย์ วัดดอนกุฎี วัดดอนตะเคียน วัดสุวรรณาราม วัดแหลมยาง วัดดอนแดง วัดถ้ำทะเลทรัพย์ วัดถ้ำเขาปุก วัดทุ่งไทรทอง วัดปากด่าน วัดป่ายาง วัดสามัคคีชัย วัดถ้ำเขาพลู วัดบ่ออิฐ วัดเอราวัณนันทิยาราม วัดดอนยาง วัดมาบอำมฤต วัดบางแหวน วัดหน้าค่าย วัดไชยราช วัดด่านประชากร วัดโตนด วัดประสาทนิกร วัดพะเนียด วัดสุวรรณคีรี วัดถ้ำเขาเงิน วัดราษฎร์บูรณาราม วัดนพคุณ วัดในเหมือง วัดนาบุญ วัดราษฎร์อรุณวารี วัดชลธารวดี วัดถ้ำเขาเกรียบ วัดธัมมัง วัดวารีวงอริยาราม วัดสุวรรณาราม วัดนาทิการาม วัดบรรพตวิสัย วัดแหลมโตนด วัดชลธีนิมิต วัดทองโข วัดน้ำลอด วัดสว่างมนัส วัดแหลมสน วัดคงคาราม วัดดอนชัย วัดพิชัยธาราราม วัดทัพชัย วัดบ่อคุณ วัดวาลุการาม วัดวิเวการาม วัดขันเงิน วัดเทพวงศ์วราราม วัดสมุหเขตตาราม วัดเสกขาราม วัดหาดสำราญ วัดทุ่งสวรรค์ วัดปากน้ำละแม วัดเขาหลาง วัดโสมสิริวัฒนาราม วัดดอนแค วัดสวนสมบูรณ์ วัดสุวรรณธาราราม วัดควนดอกไม้ วัดแหลมทราย วัดปังหวาน วัดบ้านโหมง วัดพระรักษ์ วัดถ้ำขวัญเมือง วัดธัญญาราม วัดโพธิ์เกษตร วัดพะงุ้น วัดสวี วัดแหลมปอ วัดชุมแสง วัดชูพัฒนาราม วัดท่าหิน วัดปทุมภาวนา วัดพุทธาราม วัดหาดทรายรี วัดเชิงคีรี วัดดอนสะท้อน วัดบ้านไร่ล่าง วัดถ้ำเขาล้าน วัดท้องตมใหญ่ วัดบรรพตคีรีเขต วัดเล็บกระรอก วัดควนหนองบัว(นาเหรียง) วัดจันทราวาส วัดช่องรอ วัดน้ำฉา วัดควน วัดนอก วัดนาสัก วัดหนองแซะ วัดหนองบัว วัดเขาทะลุ วัดถ้ำห้วยกลาง วัดชลธีพฤกษาราม วัดทองตุ่มน้อย วัดถ้ำเขาปีป วัดทุ่งโพธิ์ทอง วัดธรรมถาวร วัดควนตะโก (ควนเสาธง) วัดท่าทอง วัดท่าสุธาราม วัดเทพนิมิต (เทพนิมิตวนาราม) วัดแก้วเทพคีรีวงกรด วัดผุสดีภูผาราม วัดมุจลินทาราม วัดแจ้ง วัดชัยมงคล วัดดอนแย้ วัดดอนรัก วัดตีนเมรุศรีสุดาราม วัดไทรงาม วัดเพชรมงคล วัดโพธิ์ปฐมาวาส วัดมัชฌิมาวาส วัดยางทอง วัดโรงวาส วัดเลียบ วัดศาลาหัวยาง วัดสระเกษ วัดหัวป้อมนอก วัดหัวป้อมใน วัดแหลมทราย วัดอุทัย วัดเกาะถ้ำ วัดเขาแก้ว วัดแช่มอุทิศ วัดควนเจดีย์ วัดสามกอง วัดน้ำกระจาย วัดบ่อระกำ วัดบางดาน วัดเขาราม วัดทรายขาว วัดทุ่งหวังนอก วัดทุ่งหวังใน วัดอ่างทอง วัดเขาบ่อ วัดโคกเปี้ยว วัดท้ายยอ วัดแหลมพ้อ วัดจะทิ้งพระ วัดกระดังงา วัดกลาง วัดพังเถียะ วัดประเจียก วัดประดิษฐ์สโมสร วัดพังกก วัดสนามชัย วัดชะแม วัดดีหลวง วัดชลธาร์วาส วัดชุมพล วัดนางเหล้า วัดพะโคะ วัดศิลาลอย วัดคลองรี วัดโคกโพธิ์ วัดท่าคุระ วัดประดู่หอม วัดคูขุด วัดดอนคัน วัดธรรมประดิษฐ์ วัดศรีไชย วัดแหลมวัง วัดท่าหิน วัดโพธิ์กลาง วัดห้วยลาด วัดจันทร์ วัดบ่อประดู่ วัดบ่อแดง วัดพิกุล วัดวาส วัดผาสุกกาวาส วัดสุวรรณาราม วัดใหม่ วัดกาญจนาวาส วัดโรจนาราม วัดเชิงคีรี วัดทุ่งพระ วัดบ้านไร่ วัดเกษมรัตน์ วัดสะพานไม้แก่น วัดสะกอม วัดคลองคล้า วัดควนไม้ไผ่ วัดประจ่า วัดนาเจริญ วัดน้ำขาวนอก วัดน้ำขาวใน วัดบูรณาราม วัดขุนตัดหวาย วัดช้างคลอด วัดขุนทอง วัดโคกทราย วัดมัชฌมเขต วัดคูนายสังข์ วัดควนมิตร วัดช่องเขา วัดทุ่งแนะ วัดนาทวี วัดในวัง วัดวังโต้ วัดวังใหญ่ วัดนาหว้า วัดประดู่หมู่ วัดปลักชะเมา วัดนาหมอศรี วัดโต้นนทาราม วัดราชมานิตสถิตมหาธาตุเจดีย์ศรีทักษิณ วัดลำชิง วัดลำพดจินดาราม วัดปลักหนู วัดปลักหนูใต้ วัดเขตตาราม วัดท่าประดู่ วัดสะท้อน วัดหลวงปู่อิ่ม วัดทับช้าง วัดบ้านลุ่ม วัดวังไทร วัดเกาะไม้ใหญ่ วัดนาปรังประชาราม วัดพิกุลบุญญาราม วัดสุริยาราม วัดนิคมประสาท วัดพรุตู วัดรัตนาราม วัดท่าไทร วัดปริก วัดลำไพล วัดโคกกอ วัดโคกนา วัดตาแปด วัดนิคมเทพา วัดคลองยอ วัดควนหมาก วัดวังใหญ่ วัดเขาแก้ว วัดคงคาสวัสดิ์ วัดสะบ้าย้อย วัดตำแย วัดทุ่งเภา วัดบ้านเก่า วัดนาม่วง วัดบ้านโหนด (โตนด) วัดคูหา วัดถ้ำตลอด วัดทุ่งไพล วัดบาโหย วัดจาก วัดเฉียงพง วัดมหาการ วัดมะขามเฒ่า วัดระโนด วัดราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด วัดบางหลอด(บางหรอด) วัดสิกขาราม วัดหัวคุ้ง วัดเกษตรชลธี วัดแกล้วทรงธรรม วัดวารีปาโมกข์ วัดคลองเป็ด วัดท่าบอน วัดมงคลนิมิต วัดศาลาหลวงบน วัดศาลาหลวงล่าง วัดอู่ตะเภา วัดบ้านใหม่ วัดผักกูด วัดศาลาธรรม์ วัดหัววัง วัดประดู่ วัดพระเจดีย์งาม วัดสีหยัง วัดตะพังหม้อ วัดปากแตระ วัดดอกสร้อย วัดพังยาง วัดสามี วัดหน้าเมือง วัดหัวถิน วัดแจ้ง วัดเถรแก้ว วัดเบิก วัดพังตรี วัดหัวระวะ วัดใหญ่ วัดสนธิ์ วัดสามบ่อ วัดคูวา วัดบ้านขาว วัดหัวป่า วัดเกาะใหญ่ วัดโตนดด้วน วัดทุ่งบัว วัดแหลมบ่อท่อ วัดแหลมหาด วัดอ่าวบัว วัดอินทราวาส วัดกาหรำ วัดโรง วัดเชิงแสกลาง วัดเชิงแสใต้ วัดเอก วัดเขาตกน้ำ วัดเขารักเกียรติ วัดธรรมาวาส วัดรัตภูมิธรรมาวาส วัดใหม่ทุ่งคา วัดรัตนวราราม วัดสุวรรณวนาราม วัดควนขัน วัดควนหวาด วัดคูหาใน วัดจังโหลน วัดเจริญภูผา วัดห้วยหลาด วัดคูหานอก วัดไทรใหญ่ วัดไสท้อน วัดถ้ำเขาพระ วัดนาสีทอง วัดเนินสุวรรณ วัดปัจจันตาราม วัดอมฤตวราราม วัดบ้านใหม่ วัดหัวถนน วัดกอบกุลรัตนาราม วัดพังลา วัดม่วงก้อง วัดสืบสุข วัดห้วยคู วัดยางทอง วัดสองพี่น้อง วัดเขารูปช้าง วัดต้นพยอม วัดปาดัง วัดศรีวิเทศสังฆาราม วัดเขามีเกียรติ วัดวังปริง วัดโคกสมานคุณ วัดฉื่อฉาง วัดมงคลเทพาราม วัดศรีสว่างวงศ์ วัดเกาะ วัดควนลัง วัดชัยชนะสงคราม วัดท่าเคียน วัดม่วงค่อม วัดมหัตตมังคลาราม วัดหาดใหญ่สิตาราม วัดชลธารประสิทธิ์ วัดดอน วัดบางโหนด วัดอู่ตะเภา วัดคลองเปล วัดคลองเรียน วัดโคกนาว วัดพุทธิการาม วัดหงษ์ประดิษฐาราม วัดคลองแห วัดอัมพวัน วัดท่าแซ วัดเจริญราษฎร์ วัดทุ่งงาย วัดพรุเตาะ วัดพรุชะบา วัดหูแร่ วัดเขากลอย วัดโคกสูง วัดท่าข้าม วัดแม่เตย วัดหินเกลี้ยง วัดท่านางหอม วัดน้ำน้อยนอก วัดน้ำน้อยใน วัดเนินไศล วัดศรีษะคีรี วัดชินวงศ์ประดิษฐ์ วัดเทพชุมนุม วัดบางธน วัดบ้านไร่ วัดปทุมธาราวาส วัดพระบาท วัดวิมลคุณากร วัดควนเนียง วัดทุ่งลุง วัดเขาล้อม วัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม วัดทุ่งโตนด วัดนาหม่อม วัดป่ากอสุวรรณาราม วัดเนินพิจิตร วัดพรหมประดิษฐ์ วัดโพธาราม วัดแม่เปียะ วัดควนโส วัดบ่อหว้า วัดปากจ่า วัดโพธิธรรมาราม วัดคงคาวดี วัดควนเนียง วัดควนเนียงใน วัดท่าม่วง วัดบ่อบัวแก้ว วัดบ้านกรอบ วัดปานศึกษาธิการาม วัดโคกเมือง วัดบางทีง วัดบางเหรียง วัดแสงอรุณ วัดท่าหยี วัดคูเต่า วัดนารังนก วัดม่วงหอม วัดชลธาราวาส วัดท่าเมรุ วัดบางหยี วัดคงคาเลียบ วัดดินลาน วัดท่าช้าง วัดเนินพิชัย วัดป่ายาง วัดยูงทอง วัดศาลาโพธิ์ วัดธรรมโฆษณ์ วัดบ่อปาบ วัดมะม่วงหมู่ วัดโลการาม วัดสถิตย์ชลธาร วัดเขาน้อย วัดเจ้านคร วัดบ่อทรัพย์ วัดภูผาเบิก วัดสุวรรณคีรี วัดดีหลวงนอก วัดดีหลวงใน วัดบ่อทอง วัดบ่อป่า วัดบ่อสระ วัดประตูไชย วัดเปรมศรัทธา วัดเลียบ วัดสลักป่าเก่า วัดสลักป่าใหม่ วัดโสภณคุณาราม วัดขนุน วัดวาส วัดหนองหอย วัดประตูเขียน วัดปะโอ วัดม่วงงาม วัดมะขามคลาน วัดเสื้อเมือง วัดอรุณดาราราม(ชายทะเล) วัดบางเขียด วัดชะแล้ วัดภูตบรรพต วัดบ่อทราย วัดแหลมจาก วัดป่าขวาง วัดห้วยพุด วัดตางหน วัดทำนบ วัดไทรทอง วัดแม่ลาด วัดป่าขาด วัดสว่างอารมณ์ วัดโพธิ์ วัดโคกม่วง วัดโคกเหรียง วัดชูนวลรัตนาราม วัดปลักคล้า วัดบางศาลา วัดปรางแก้ว วัดโคกกอ วัดเลียบ วัดคูหาสวรรค์ วัดโคกเนียน วัดนางลาด วัดนิโครธาราม วัดประดู่หอม วัดภูผาภิมุข วัดอินทราวาส วัดถ้ำสุมะโน วัดบ้านนา วัดปุณณาวาส วัดเขาเจียก วัดโคกชะงาย วัดควนปรง วัดควนอินทร์นิมิตร วัดไทรห้อย วัดอัมพวนาราม วัดโคกมะม่วง วัดธาราสถิตย์ วัดโคกแย้ม วัดนาท่อม วัดเขาแดงตก วัดควนกรวด วัดปรางค์ชัย วัดปรางหมู่นอก วัดปรางหมู่ใน วัดท่าแค วัดโพธาวาส วัดศาลาไม้ไผ่ วัดอภยาราม วัดกุฎิภักดีสังวร วัดคงคาสวัสดิ์ วัดเตาปูน วัดปากประ วัดป่าขอม วัดป่าลิไลย์ วัดโพเด็ด วัดยางงาม วัดวัง วัดวิหารเบิก วัดโคกคีรี วัดจินตาวาส วัดตำนาน วัดทุ่งลาน วัดประจิมทิศาราม วัดโพธิ์ตำนาน วัดสมสมัย วัดควนแร่ วัดชายคลอง วัดบ้านสวน วัดประดู่ทอง วัดโพธิ์ควนมะพร้าว วัดกลาง วัดนาโอ่ วัดแจ้ง วัดท่าสำเภาใต้ วัดท่าสำเภาเหนือ วัดปากสระ วัดวิหารสูง วัดสุวรรณวิหารน้อย วัดต้นไทร วัดป่วงช้าง วัดหัวหมอน วัดอุทัยธรรมาราม วัดเขาแดงตะวันออก วัดควนถบ วัดควนมะพร้าว วัดขัน วัดร่มเมือง วัดทุ่งยาว วัดลำกะ วัดกงหราใหม่ วัดเขาวงก์ วัดควนขี้แรด วัดพังกิ่ง วัดสมหวัง วัดบ้านพูด วัดโหล๊ะจังกระ วัดไร่เหนือ วัดโคกพญา วัดไทรงามใหม่ วัดนางหลง วัดบรรพตพินิต วัดหัวเขาชัยสน วัดอุดมวราราม วัดชุมประดิษฐ์ วัดท่านางพรหม วัดท่าลาด วัดโพธิญาณวราราม วัดศุภศาตราราม วัดแตระ วัดบางแก้ว วัดคลองขุด วัดควนโก วัดจรณาราม วัดสะทัง วัดสะทังใหญ่ วัดห้วยแตน วัดหานโพธิ์ วัดแหลมดิน วัดเกาะทองสม วัดควนยวน วัดท่าควาย วัดปลักปอม วัดแม่ขรีประชาราม วัดตะโหมด วัดโหล๊ะจันกระ วัดพรุนายขาว วัดราษฎร์นุกูล วัดสุวรรณวิชัย วัดโคกศักดิ์ วัดทะเลน้อย วัดธรรมสถิต วัดประดู่หอม วัดเกาะยาง วัดเขาโพรกเพลง วัดโงกน้ำ วัดพังดาน วัดลานแซะ วัดควนปริง วัดทุ่งขึงหนัง วัดป่าวิไลย์ วัดศรีธรรมาราม วัดหนองโต๊ะปาน วัดทุ่งเตง วัดแหลมโตนด วัดควนปันตาราม วัดปากสระ วัดสุนทราวาส วัดโคกโดน วัดโคกน้ำหัก วัดป่าตอ วัดหรังแคบ วัดเขาอ้อ วัดดอนศาลา วัดบ้านสวน วัดประดู่เรียง วัดภูเขาทอง วัดมะกอกเหนือ วัดควนพนางตุง วัดไทรงาม วัดธรรมสามัคคี วัดสวนธรรมเจดีย์ วัดท้ายวัง วัดพิกุลทอง วัดล้อ วัดเขาป้าเจ้ วัดควนแพรกหา วัดควนปิยาราม วัดธรรมประยูร วัดรัตนาราม วัดควนเผยอ วัดดอนประดู่ วัดไทรพอน วัดห้วยลึก วัดหัวควน วัดเกาะยวน วัดบางตาล วัดสุภาษิตาราม วัดแหลมดินสอ วัดบางนาคราช วัดภัทราราม วัดควนนางพิมพ์ วัดควนฝาละมี วัดควนพระ วัดชุมแสง วัดบางขวนใต้ วัดพระเกิด วัดโรจนาราม วัดอัมพะวัน วัดขุนหลวงนิมิต วัดหารเทา วัดหัวเตย วัดโพรงงู วัดถ้ำ วัดใสประดู่ วัดตะแพน วัดสวนโหนด วัดควนเดี่ยม วัดป่าบอนต่ำ วัดห้วยทราย วัดควนเพ็ง วัดควนแสวง วัดโคกทราย วัดพรุพ้อ วัดหนองนก วัดทุ่งนารี วัดป่าบาก วัดท่าดินแดง วัดป่าบอนบน วัดท่ามะเดื่อ วัดบางแก้วผดุงธรรม วัดปัณณาราม วัดมหรรณพาวาส วัดรัตนวราราม วัดสังฆวราราม วัดควนโหมด วัดช่างทอง วัดโตนด วัดนาปะขอ วัดนาหม่อม วัดปากพล วัดลอน วัดห้วยเนียง วัดเกาะขันธาวาส วัดโคนคลาน วัดประดู่หอม วัดป่าพะยอม วัดคลองใหญ่ วัดท่าโกวนาราม วัดขันประชาสรรค์ วัดเกษตรนิคม วัดคงหิต วัดบ้านโตน วัดแก้วโกรวาราม วัดควนสบาย วัดโภคาจุฑามาตย์ วัดกระบี่น้อย วัดถ้ำเสือ วัดโพธิ์เรียง วัดสุวรรณธาราราม วัดเขาคราม วัดหนองจิก วัดในสระ วัดคลองใหญ่ วัดทับปริก วัดในช่อง วัดห้วยโต้ วัดไสไทย วัดคลองสน วัดเขาพนม วัดโพธิ์เลื่อน วัดเฉลิมพนมเขต วัดภูมิบรรพต วัดโพธิ์แก้วประสิทธิ์ วัดมะม่วงเอน วัดทุ่งปรือ วัดพรุเตียว วัดเขาดิน วัดถ้ำโกบ วัดโพธิ์พัฒนา วัดเกาะลันตา วัดบ้านไร่ วัดคลองท่อมใต้ วัดบางคราม วัดคลองพน วัดทรายขาว วัดควนใหม่ วัดพรุดินนา วัดพรุเตย วัดชมพูศรีรัตนบรรพต วัดถ้ำทิพย์ปรีดาราม วัดราษฎร์รังสรรค์ วัดสถิตโพธาราม วัดแหลมสัก วัดนาเหนือ (แหลมสัก) วัดบางโทง วัดอ่าวลึกเหนือ วัดเขาล่อม วัดไพรสณฑ์ วัดเจริญราษฎร์ศรัทธา วัดนทีมุขาราม วัดบางเงิน วัดบางเหียน วัดช่องแบก วัดบ้านตัวอย่าง วัดเขาต่อ วัดบ้านนา วัดโคกแซะ วัดถ้ำวารีริน วัดสหกรณ์ วัดลำทับ วัดเจริญทรวงศ์ วัดท่านุ่น วัดพานิชรัตนากุล วัดโคกเคี่ยม วัดห้วยคราม วัดโคกยาง วัดบางผึ้ง วัดธรรมวุชสรณาราม วัดปกาสัย วัดคลองขนาน วัด] วัดทักษิณาวาส วัดประชาสันติ์ วัดประชุมโยธี วัดประพาสประจิมเขต วัดมงคลสุทธาวาส วัดชนาธิการาม วัดมะปริง วัดอรัญญิกาวาส วัดสราภิมุข วัดบางเตย วัดบางเสียด วัดธัญญเขต วัดปัจจันตคาม วัดมงคลสถิต วัดโฆสิตาราม วัดปาโมกข์ วัดอินทภูมิ วัดนารายณิการาม(เหล) วัดปากคลอง วัดรมณีย์ วัดไตรรัตนากร วัดราษฎร์สโมสร วัดลำธาร วัดมาตุคุณาราม วัดสันติวราราม วัดสุวรรณคูหา วัดควนกะไหล วัดเจริญรมณาวาส วัดศรีรัตนาราม วัดดิตถาราม วัดนากลาง วัดดอน วัดไตรมารคสถิต วัดราษฎร์โยธี วัดคงคาภิมุข วัดคีรีเขต วัดบางมรา วัดเสนานุชรังสรรค์ วัดหน้าเมือง วัดบางน้ำใส วัดศรีนิคม วัดบางมรวน วัดราษฎร์นิรมิต วัดควรนิยม วัดโคกเคียน วัดคมนียเขต วัดพนัสนิคม วัดนิกรวราราม วัดนางย่อน วัดบ้านเตรียม วัดตำหนัง วัดบางวัน วัดสามัคคีธรรม วัดนิโครธาราม วัดพิทักษ์ธรรมาราม วัดนิโครธคุณากร วัดศรัทธาราม วัดไสเสียด วัดคีรีวงก์ วัดโคกสวย วัดราษฎร์อุปถัมภ์ วัดนิโรธรังสี วัดปัตติการาม วัดลำปี วัดเหมืองประชาราม วัดดอนปริง วัดนิคมสโมสร วัดประชาธิการาม วัดลุมพินี วัดราชา วัดสุวรรณาวาส วัดประชุมศึกษา วัดหาดทรายสมบูรณ์ วัดอินทนิน วัดลาภี วัดหลักแก่น วัดโฆษิตวิหาร วัดเจริญสมณกิจ วัดถาวรคุณาราม วัดมงคลนิมิตร วัดวิชิตสังฆาราม วัดขจรรังสรรค์ วัดรัษฎาราม วัดอร่ามรัตนาราม วัดเทพนิมิตร วัดนาคาราม วัดไชยธาราราม วัดลัฎฐิวนาราม วัดสว่างอารมณ์ วัดกิตติสังฆาราม วัดสุวรรณคีรีเขต วัดกะทู้ วัดอนุภาษกฤษฎาราม วัดสุวรรณคีรีวงก์ วัดเทพกษัตรีย์ วัดพระทอง วัดพระนางสร้าง วัดเมืองใหม่ วัดท่าเรือ วัดเทพวนาราม วัดศรีสุนทร วัดเชิงทะเล วัดอนามัยเกษม วัดโสภณวนาราม วัดท่าฉัตรไชย วัดไม้ขาว วัดมงคลวราราม วัดสุวรรณคีรีวิหาร วัดอุปนันทาราม วัดนกงาง วัดบ้านหงาว วัดปากน้ำประชารังสฤษดิ์ วัดวารีบรรพต วัดตโปทาราม วัดหาดส้มแป้น วัดโพธาราม วัดปทุมสาคร วัดโพธิ์ทอง วัดบางขุนแพ่ง วัดปุญญาราม วัดธรรมาวุธาราม วัดปทุมธาราราม วัดคงคารี วัดชนาราม วัดจันทาราม วัดตรอกปรือ วัดทับหลี วัดมัชฌิมเขต วัดสุวรรณคีรี วัดนิคมปากจั่น วัดควนไทรงาม วัดกะพังสุรินทร์ วัดกุฎยาราม วัดคลองน้ำเจ็ด วัดควนขัน วัดควนวิเศษ วัดตันตยาภิรม วัดนิโครธาราม วัดประสิทธิชัย วัดมัชฌิมภูมิ วัดหัวถนน วัดเกาะมะม่วง วัดควน วัดทุ่งหินผุด วัดโคกมะม่วง วัดโคกพิกุล วัดแจ้ง วัดทุ่งหวัง วัดนิคมประทีป (โคกหล่อ) วัดสาริการาม วัดนาเมืองเพชร วัดศรัทธาธรรม วัดเชี่ยวชาญกิจ วัดต้นปีก วัดทุ่งนา วัดน้ำผุดเหนือ วัดภูเขาทอง วัดไร่พรุ วัดไทรงาม วัดน้ำผุดใต้ วัดไพรสณฑ์ วัดขุนสิทธิ์ วัดคงคาวดี วัดพระงาม วัดโพธาราม วัดราษฎร์รื่นรมย์ วัดสิทธิชัยรังสรรค์ (สิทธิไชยบำรุง) วัดนานอน วัดศรีสุวรรณาราม วัดตรังคภูมิพุทธาวาส วัดควนธานี วัดสีหราษฎร์ศรัทธา วัดคลองชีล้อม วัดวารีวง วัดโคกยาง วัดคลองลุ วัดไสแก้ว วัดย่านซื่อ วัดคีรีกาญจนาราม (ท่าส้ม) วัดคลองชีล้อม วัดนิกรรังสฤษฎิ์ วัดชลวาปีวิหาร วัดประชาบำรุง วัดโหละหาร วัดควนนิมิตศิลา วัดหนองชุมแสง วัดหนองเป็ด วัดช่องหาย วัดปากคลอง วัดโพรงจระเข้ วัดลำไห วัดห้วยสอ วัดโหละคล้า วัดควนอินทนินงาม วัดชัยภูมิสถิตย์ วัดพิกุลทอง วัดใหม่ไทรงาม วัดอัมพวัน วัดภูมิประสิทธิ์ วัดโคกมะขาม วัดควนวิไล วัดศรัทธาราม วัดปากปรน วัดหนองสมาน วัดในเขา วัดทุ่งปาหนัน วัดท่าพญา วัดสิเกา วัดเขาไม้แก้ว วัดกมลศรี วัดเจริญร่มเมือง วัดไม้ฝาด วัดเขาแก้ว วัดคูหาวิลัย วัดห้วยยอด วัดเกาะฐาน วัดศรีรัตนาราม วัดบางดี วัดเหรียง วัดไตรสามัคคี วัดนาวง วัดสวน วัดเขากอบ วัดคีรีวิหาร วัดกาญจนบริรักษ์ วัดเขาห้วยแห้ง วัดคลองคุ้ย วัดปากแจ่ม วัดควนไทร วัดน้ำพราย วัดเขาปูน วัดถ้ำโสราษฎร์ วัดลำภูรา วัดสิทธิโชค วัดเขาปินะ วัดหูแกง วัดถ้ำพระพุทธโกษีย์ วัดทุ่งต่อ วัดวังหลาม วัดห้วยนาง วัดเขาพระวิเศษ วัดหนองคล้า วัดวังมะปราง วัดโคกกฐิน วัดบ้านในปง วัดทุ่งใหญ่ วัดราษฎร์รังสรรค์ วัดจอมไตร วัดพระพุทธสิหิงค์ วัดรัตนาภิมุข วัดช่องเปี่ยมราษฎร์ (กะช่อง) วัดไทรทอง วัดนางหลาด(นางประหลาด) วัดมงคลสถาน (ละมอ) วัดควนสวรรค์ วัดหัวเขา วัดควนสีนวล วัดธรรมาราม (นาปด) วัดควนเมา วัดเขาพระ วัดคลองปาง วัดโพธิ์น้อย วัดถ้ำพระพุทธ วัดคลองมวน วัดทอนเหรียญ วัดเกาะนัมมทาปทวลัญชาราม วัดเขาวัง วัดเขาเหลือ วัดช่องลม วัดเทพอาวาส วัดมหาธาตุ วัดโรงช้าง วัดศรีชมภู วัดศรีสุริยวงศาราม(ศรีสุริยวงศ์) วัดสัตตนารถปริวัตร วัดเขางู วัดเจติยาราม (เจดีย์หัก) วัดทุ่งตาล วัดห้วยหมู วัดอรัญญิกาวาส วัดเขาลอย วัดดอนแจง วัดดอนตะโก วัดใหม่นครบาล วัดบางกระ วัดประเสริฐราษฏร์รังสรรค์ วัดเขาถ้ำกุญชร วัดหนองหลวง วัดห้วยไผ่ วัดอรุณรัตนคีรี วัดคุ้งกระถิน วัดโคกพิกุลเรียง วัดจันทคาม วัดท่าสุวรรณ วัดราชคาม วัดเหนือวน วัดเกตุน้อยอัมพวัน วัดเกาะลอยอุดมเอกธาราม วัดบางศรีเพ็ชร วัดศาลเจ้า วัดเขาน้อย วัดโพธิ์ดก วัดห้วยชินสีห์ วัดใหญ่อ่างทอง วัดบางลี่เจริญธรรม วัดพญาไม้ วัดศิริเจริญเนินหม้อ วัดอมรินทราราม วัดเกาะเจริญธรรม วัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม วัดพิกุลทอง วัดเขานกกระจิบ วัดถ้ำเขาชุมดง วัดน้ำพุไชยสิทธิ์ วัดมณีมงคล วัดหนองแช่เสา วัดหนองนางแพรว วัดทุ่งหญ้าคมบาง วัดนาหนอง วัดทุ่งน้อย วัดหนองกระทุ่ม วัดหนองตาหลวง วัดห้วยปลาดุก วัดหินกอง วัดเขาถ้ำกรวย วัดเขาวังสดึงษ์ วัดโสดาประดิษฐาราม วัดหนองหอย วัดเกาะลอย วัดเขากรวด วัดดอนตลุง วัดราชสิงขร วัดห้วยตะแคง วัดท่าโขลง วัดบางสองร้อย วัดสุรชายาราม วัดต้นมะม่วง (อัมพวัน) วัดไผ่ล้อม วัดพเนินพลู วัดลาดเมธังกร(ลาด) วัดใหม่ต้นกระทุ่ม วัดตรีญาติ วัดท้ายเมือง วัดธรรมวิโรจน์ วัดโพธิ์ราษฏร์บูรณะ วัดโขงสุวรรณคีรี วัดคูบัว วัดแคทราย วัดท่าช้าง วัดบ้านโพธิ์ วัดราษฏร์ศรัทธาธรรม (ตากแดด) วัดหนองพุงดอ วัดคลองโพธิ์เจริญ วัดบ้านกล้วย วัดบ้านซ่อง วัดบ้านไร่ วัดใหม่ราษฏร์เจริญธรรม วัดจอมบึง วัดรางม่วง วัดวาปีสุทธาวาส วัดหนองกระทุ่ม วัดเขาปิ่นทอง วัดเขาผึ้ง วัดเขารังเสือ วัดถ้ำสิงโตทอง วัดนาสมอ วัดปากช่อง วัดพุแค วัดสูงเนิน วัดหนองตาเนิด วัดหนองไผ่ วัดเบิกไพร วัดป่าเขาส้มมะงา (หนองตะลุมพุก) วัดหนองปรือใหญ่พลายงาม วัดโกรกสิงขร วัดทุ่งกระถิน วัดนิยมธรรมาราม วัดหนองสีนวล วัดแก้มอ้น วัดเขาแดน วัดทุ่งแฝก วัดรางเฆ่ วัดหนองปากชัฎ วัดรัฎใหญ่(ชัฎใหญ่) วัดรางบัว วัดหนองนกกะเรียน วัดหนองบัวค่าย วัดบ้านบ่อ วัดประชุมพลแสน วัดทุ่งแหลม วัดบ้านกล้วย วัดหนองขาม วัดห้วยทรายทอง วัดป่าโป่งกระทิง วัดเขากลิ้ง วัดเขาไก่แจ้ วัดชัฎป่าหวาย วัดท่าเคย วัดป่าหินสูงเจริญธรรม วัดมะขามเอน วัดวังน้ำเขียว วัดหนองหมี วัดเก่าต้นมะค่า วัดบ้านบึง วัดป่าพระธาตุเขาน้อย วัดโป่งเหาะ วัดช่องลาภ วัดหนองพันจันทร์ วัดสวนผึ้ง วัดโชติทายการาม วัดราษฎร์เจริญธรรม วัดปราสาทสิทธิ์ วัดหลักหกรัตนาราม วัดอุบลวรรณาราม วัดปรกเจริญ วัดโคกบำรุงราษฎร์ วัดสนามไชย วัดโคกตับเป็ด วัดดอนคลัง วัดตาลเรียง วัดบัวงาม วัดชาวเหนือ วัดบ้านไร่ (ใหม่เจริญผล) วัดท่าเรือ วัดเนกขัมมาราม วัดสีดาราม วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม วัดคูหาสวรรค์ วัดตาลบำรุงกิจ (ตาล) วัดใหม่สี่หมื่น วัดอมรญาติสมาคม วัดพิทักษ์เทพาวาส วัดสอนประดิษฐ์ (เม็ง) วัดเวฬุวนาราม วัดดอนตูม วัดบ้านโป่ง วัดโกสินารายณ์ วัดฆ้องน้อย วัดดอนเสลา วัดท่าผา วัดยางหัก วัดหนองกลางด่าน วัดหนองประทุน วัดหนองเสือ วัดห้วยเจริญผล วัดอ้ออีเขียว วัดโคกหม้อ วัดโพธิรัตนาราม วัดบึงกระจับ วัดหนองกบ วัดหนองปลาดุก วัดจันทาราม วัดหนองหูช้าง วัดหนองอ้อตะวันตก วัดหนองอ้อตะวันออก วัดหัวโป่ง วัดป่าปลักประดู่ วัดอริยวงศาราม วัดหนองหญ้าปล้อง วัดอุทุมพรทาราม วัดตาผา วัดนครชุมน์ วัดหัวหิน วัดอัมพวนาราม วัดบัวงาม วัดม่วง วัดรับน้ำ วัดตาลปากลัด วัดโพธิบัลลังก์ วัดโพธิโสภาราม วัดมะขาม วัดลำพยอม วัดชมภูพล วัดมาบแค วัดสระตะโก วัดหนองปลาหมอ วัดหนองหิน วัดเขาขลุง วัดเขาแจง วัดเจริญธรรม วัดโป่งยอ วัดไผ่สามเกาะ วัดสระสี่มุม วัดสัมมาราม วัดหนองไก่ขัน วัดบางพัง วัดปลักแรต วัดหุบกระทิง วัดรางวาลย์ วัดลาดบัวขาว วัดดอนเซ่ง วัดท่าราบ วัดบางแพใต้ วัดบ้านกุ่ม วัดเหนือบางแพ วัดกลางวังเย็น วัดเตาอิฐ วัดหนองม่วง วัดหลวง วัดใหม่อีจาง วัดดอนมะขามเทศ วัดหัวโพ วัดแหลมทอง วัดแก้ว วัดทำนบ วัดบ้านหลวง วัดบ้านใหม่บุปผาราม วัดบ้านใหม่เหนือ วัดหนองเอี่ยน วัดดอนสาลี วัดดอนใหญ่ วัดตาลเตี้ย วัดลำน้ำ วัดดอนคา วัดดอนพรหม วัดตากแดด วัดทัพโพธิ์ทอง วัดสามัคคีธรรม วัดใหญ่โพหัก วัดโชค วัดไทรอารีรักษ์ วัดโพธาราม วัดโพธิไพโรจน์ วัดดอนกระเบื้อง วัดหนองโพ วัดบ้านเลือก วัดโบสถ์ วัดพระศรีอารย์ วัดหนองรี วัดหุบมะกล่ำ วัดคงคาราม วัดบ้านหม้อ วัดป่าไผ่ วัดสันติธรรมาราม วัดดีบอน วัดบ่อมะกรูด วัดบ้านฆ้อง วัดกำแพงใต้ วัดกำแพงเหนือ วัดบางกะโด วัดบ้านสิงห์ วัดหนองอ้อ วัดดอนทราย วัดท่ามะขาม วัดบางลาน วัดเจ็ดเสมียน วัดสนามชัย วัดหิรัญราษฎร์ (ตึกหิรัญราษฎร์) วัดใหม่ชำนาญ วัดกลาง วัดจอมปราสาท วัดมณีโชติ วัดวิหารสูง วัดหนองกลางดง วัดเกาะ วัดขนอน วัดม่วง วัดสร้อยฟ้า วัดเฉลิมอาสน์ วัดชัยรัตน์ วัดท่าหลวงพล วัดบางโตนด วัดศรีประชุมชน วัดสมถะ วัดเขาช่องพราน วัดเขาพระ วัดเขาราบ วัดโคกทอง วัดเขาค่าง วัดเขาดินสุวรรณคีรี วัดถ้ำน้ำ วัดนางแก้ว วัดแก้วฟ้า วัดถ้ำสาริกา วัดเนินม่วง วัดศรีมฤคทายวัน วัดเขาเขียว วัดเขาชะงุ้ม วัดเขาส้ม วัดเขาแหลม วัดพุลุ้ง วัดระฆังทอง วัดหนองมะค่า วัดหนองกวาง วัดหนองครึม วัดหนองใยบัว วัดเกตุปัญญาประชาสรรค์ วัดเขาพระเอก วัดถ้ำยอดทอง วัดทุ่งหลวง วัดสนามสุทธาวาส วัดสันติการาม วัดหนองน้ำใส วัดวังมะนาว วัดสว่างอารมณ์ วัดเขาถ่านธรรมเสนานี วัดเขาถ้ำทะลุ วัดเขาถ้ำพระ วัดเขาอีส้าน วัดดอนทราย วัดไพรสะเดา วัดรางโบสถ์ วัดหนองบัวหิ่ง วัดหนองระกำ วัดเขาช้างมงคลวนาราม วัดพิบูลวนาราม วัดโพธิศรี วัดราษฎร์สมานฉันท์ วัดเลิศดุสิตาราม วัดหนองกระทุ่ม วัดโคกพระเจริญ วัดดาวลอย วัดปากท่อ วัดหนองสรวง วัดป่าไก่ วัดยางงาม วัดหัวป่า วัดเขากูบอินทราราม วัดเจริญธรรม วัดนาคอก วัดป่าหนองโกเจริญธรรม วัดห้วยต้นห้าง วัดอ่างหิน วัดวิมลมรรคาราม วัดสุขวราราม วัดวันดาว วัดเขาพุนก วัดห้วยยางโหน วัดเกาะศาลพระ วัดเวียงทุน วัดหนองเกษร วัดแจ้งเจริญ (แจ้ง) วัดคลองขนอน วัดเพลง วัดศรัทธาราษฎร์ วัดถาวรวราราม วัดเทวสังฆาราม วัดไชยชุมพลชนะสงคราม วัดเขาตองเมืองลับแล วัดเขาเม็งอมรเมศร์ วัดเขาล้านธรรมาราม วัดธุดงคนิมิต วัดหัวนา วัดอุดมมงคล วัดบ้านยาง วัดราษฎร์ประชุมชนาราม วัดสิริกาญจนาราม วัดหัวหิน วัดเขาเทพนิมิต วัดถ้ำขุนไกร วัดท่าน้ำตื้น วัดท่าพะเนียดกุญชร วัดเนินพระงาม วัดถ้ำประทุน วัดถ้ำพุทธาวาส วัดพุประดู่ วัดพุเลียบ วัดศรีอุปลาราม วัดกาญจนบุรีเก่า วัดทุ่งลาดหญ้า วัดเย็นสนิทธรรมาราม วัดราษฎร์บำรุงวราราม วัดวังกุ่ม วัดเขาคีรีวงค์ วัดเขาจ่าท่าโป่งธรรมไพบูลย์ วัดท่ามะนาว วัดธรรมประวัติปรียาราม วัดวังจาน วัดสันติราษฎร์บำรุงวราราม(พุทธกาญจนนิมิต) วัดหนองประชุม วัดเขื่อนท่าทุ่งนาประชาสรรค์(โป่งปัด) วัดช่องกระทิง วัดทับศิลา วัดหมอเฒ่า(เกาะแก้ว) วัดถ้ำเขาปูน วัดถ้ำคีรีธรรม วัดถ้ำพุหว้า วัดถ้ำสัตตบรรคูหา วัดทุ่งนาคราช วัดไทยวิวัฒนาราม วัดพรหมกิตติยาราม วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ วัดแก่งหลวง วัดเขาแหลม วัดถ้ำมังกรทอง วัดถ้ำมุนีนาถ วัดวังปลาหมู วัดตะเคียนงามลักคณานุกูล วัดท่าโป๊ะ วัดทุ่งศาลา วัดบ้านเก่า วัดบ้านห้วยน้ำขาว วัดประตูด่าน วัดโป่งเสี้ยว วัดพุน้อย วัดพุน้ำร้อนรัตนคีรี วัดลำทราย วัดลำทหาร วัดสามพระยา วัดหนองบ้านเก่า วัดนากาญจน์ วัดวังเย็น วัดเขาน้อยชินราช วัดเขาสามชั้น วัดเครือมิตรสันติธรรม วัดไตรรัตนาราม วัดเทพเทพาศรัทธาธรรม วัดไทรทองพัฒนา วัดไทรโยคมณีกาญจน์ วัดพุน้อย วัดลุ่มสุ่ม วัดวังโพธิการาม วัดสามัคคีธรรม วัดหนองขอนเทพมงคล วัดเกาะเจริญสุขาราม วัดช่องแคบ วัดถ้ำพรหมโลกเขาใหญ่ วัดน้ำตก วัดพุตะเคียน วัดพุเตย วัดพุพง วัดพุมุด วัดพุองกะ วัดวังใหญ่ วัดสวนป่าไผ่ล้อม วัดถ้ำเสือดาว วัดท่าตาเสือ วัดทุ่งนาโกลน วัดปากกิเลน วัดพุปลู วัดสิงห์ไพบูลย์ประชาสรรค์ วัดหนองปรือ วัดเขาเข้เทพนิมิตวนาราม วัดดาวดึงส์ วัดท่าทุ่งนาฤทธาราม วัดทุ่งก้างย่าง วัดไทรโยคใหญ่ วัดเนรัญชราราม วัดแม่น้ำน้อย วัดวังพระวิเวกวนาราม วัดใหม่ดงสัก วัดแก่งสามัคคี วัดแก่งสารวัตร วัดเขาช้างวนาราม วัดเขาพังเจริญผล วัดดงพง วัดต้นมะม่วง วัดเนินสวรรค์ฤทธาราม วัดบ้องตี้น้อย วัดวังกระแจะ วัดหาดงิ้ว วัดถ้ำมะเดื่อ วัดยางโทน วัดศรีมงคล วัดสมานสามัคคีธรรม วัดหนองแจง วัดหนองปลาซิว วัดหินดาด วัดทุ่งมะเซอย่อ วัดบ้องตี้ล้วนพูลผลาราม วัดเขาพระศรีรัตนาราม วัดเขาวงจินดาราม วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง วัดบึงหัวแหวน วัดรัชดาภิเษก วัดหนองเตียน วัดทุ่งมะสัง วัดวิเศษสุขาราม วัดเสาหงส์ วัดหนองกระทุ่ม วัดหนองปลวก วัดเนินบรรพต วัดโป่งรี วัดลำอีซู วัดหนองกร่าง วัดหนองแกใน วัดหนองรี วัดยางสูง วัดลำเหย วัดหนองหมู วัดหลุมรัง วัดไตรรงค์ วัดถ้ำผาพิรุณ วัดถ้ำองจุ วัดนาสวน วัดมัชฌิมวนาราม วัดวังผาแดง วัดองสิต วัดองหลุ วัดดงเสลาเก่า วัดท่าสนุ่น วัดโป่งหวาย วัดพุน้ำเปรี้ยว วัดศรีเกษตราราม วัดศรีสวัสดิ์ วัดสมเด็จ วัดหาดแตง วัดเกาะบุก วัดต้นมะพร้าว วัดถ้ำเนรมิตร วัดทุ่งนาวราราม วัดบ้านน้ำมุด วัดแก่งแคบ วัดถ้ำพระธาตุ วัดถ้ำพุกุ้งเจริญธรรม วัดท่ากระดาน วัดพ่อขุนเณร วัดหม่องกระแทะ วัดเขาโจด วัดเขาเหล็ก วัดไทยชาวเขา วัดน้ำพุพนาวาส วัดบ้านสามหลัง วัดปากลำขาแข็ง วัดภูกำแพง วัดปลายดินสอ วัดพุตาเฮียงสามัคคีธรรม วัดดงสัก วัดปากบาง วัดหนองโตนด วัดหนองโรง วัดห้วยตะเคียน วัดดอนชะเอม วัดทุ่งประทุน วัดทุ่งมะกรูด วัดกระต่ายเต้น วัดคร้อพนัน วัดตะคร้ำเอน วัดรางกระต่ายรังสรรค์ วัดสำนักคร้อ วัดห้วยกรด วัดท่ามะกา วัดหนองลานราษฎร์บำรุง วัดท่าเรือ วัดใหม่เจริญผล วัดเขาตะพั้น วัดเขาใหญ่ วัดดอนขมิ้น วัดโพธิ์เย็น วัดลูกแก วัดดอนตาลเสี้ยน วัดเขากะอาง วัดเขาพระสิทธิญาณ วัดเขาสามสิบหาบ วัดพระแท่นดงรัง วัดหมอสอ (วังคา) วัดหวายเหนียว วัดท่ากระทุ่ม วัดแสนตอ วัดหนองพลับ วัดเขาสะพายแร้ง วัดสนามแย้ วัดกาญจนนิมิต วัดดอนสามง่าม วัดจันทร์ลาดสุขสุวรรณ วัดดาปานนิมิต วัดหนองไม้แก่น วัดหนองลาน วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง วัดวังขนายทายิการาม วัดโพธิ์ศรีสุขาราม วัดวังศาลา วัดหนองเสือ วัดเทวธรรม วัดบ้านทอง วัดป่าพุทธบาทเขาน้อย วัดสันติคีรีศรีปรมธาตุ วัดโมกมันขันธาราม วัดใหญ่ดงรัง วัดอินทาราม วัดทุ่งทองทิพย์ วัดศรีสุวรรณาวาส วัดห้วยนาคราช วัดเขานางพิมพ์ปรีชาราม วัดดอนคราม วัดถ้ำแฝด วัดบ้านถ้ำ วัดมโนธรรมมาราม วัดหนองตะโก วัดอู่ตะเภา วัดถ้ำเสือ วัดพิไชยธาราม วัดม่วงชุม วัดต้นลำใย วัดถ้ำกูปนฬวัน วัดบ้านใหม่ วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์ วัดหนองน้ำขุ่น วัดหนองสำรอง วัดเขาคันหอก วัดเขาเพง วัดเขาเล็ก วัดตลาดสำรองพันธาราม วัดรางเฆ่ วัดหนองพังตรุ วัดหนองพังตรุ วัดท่าตะคร้อ วัดขุนไทยธาราม วัดสระกลอย วัดโกรกตารอด วัดเขาธรรมอุทยาน วัดทะเลสาบ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม(หนองอีเห็น) วัดหนองกงเกวียน วัดหนองตะครอง วัดหนองตากยาอภัยสัตว์ วัดหนองสองห้อง วัดหินกอง วัดจวบจันทร์วนาราม วัดทองผาภูมิ วัดท่าขนุน วัดบ้านไร่ วัดประจำไม้ วัดปรังกาสี วัดปากลำปิล็อก วัดพุทธบริษัท วัดพุทธมณฑลอรัญญิกาวาส วัดไร่ป้า วัดเวฬุวัน วัดเสาหงษ์ วัดห้วยเขย่ง วัดห้วยปากคอก วัดหินแหลม วัดองธิ วัดอู่ลอง วัดเหมืองแร่ปิล็อก วัดเขาแทงหมูผาสุกิจวนาราม วัดจันทร์หงาย วัดดงโคร่ง วัดถ้ำหม่องกะลาคีรีวงศ์ วัดธารน้ำร้อน วัดป่าผาตาดธารสวรรค์ วัดวังผาตาด วัดวังหิน วัดหินดาด วัดกุยแหย่ วัดเชิงเขา วัดถ้ำผาสุกิจวนาราม วัดนามกุยทายิการาม วัดผาสุกิจสุวรรณเขต วัดพุถ่องเจริญธรรม วัดลิ่นถิ่น วัดหนองเจริญศรัทธาธรรม วัดเกริงกระเวีย วัดคลีตี้ผลธรรมาราม วัดชะอี้สุวิมลธรรมาราม วัดทิพุเยโกวิทยาราม วัดธุดงค์สมเด็จ วัดพุทโธภาวนา วัดส่องท่อธรรมสถิตย์ วัดห้วยเสือผาสุกิจวิปัสนาราม วัดท่ามะเดื่อ วัดนพเก้าทายิการาม วัดวังปะโท่ วัดห้วยเจริญศรัทธาราม วัดเขาถ้ำสหกรณ์นิคม วัดสะพานลาวประชาสรรค์ วัดห้วยสมจิต วัดเจดีย์สามองค์ วัดวังก์วิเวการาม วัดเวียคะดี้ วัดศรีสุวรรณาราม วัดห้วยกบ วัดใหม่พัฒนา วัดท่าดินแดง วัดผาผึ้ง วัดยางขาว วัดลิเจีย วัดวังขยาย วัดวังปะโท่ วัดห้วยมาลัย วัดทิไร่ป้า วัดบ้านจะแก วัดเสน่ห์พ่อง วัดดอนงิ้ว วัดบ้านทวน วัดพุทธบูชา วัดสาลวนาราม วัดหนองโพธิ์ วัดเขาจำศีล วัดนาพระยา วัดวังรักราษฎร์บำรุง วัดสระสำเภาทอง วัดหนองโรง วัดห้วยเจริญธรรม วัดห้วยสะพาน วัดทุ่งสมอ วัดดอนเจดีย์ วัดบ้านน้อย วัดปลักเขว้า วัดหนองขุย วัดกระเจาบ่อยา วัดบ่อระแหงคุณาราม วัดเบญพาด วัดโป่งกูป วัดพังตรุ วัดรางสมอ วัดเขาคลุกคลีเจริญธรรม วัดรางหวาย วัดวังกุ่ม วัดหนองจอก วัดหนองปลิง วัดห้วยกรด วัดเขารักษ์ วัดบ้านกรับ วัดบ้านพนมนาง วัดสระกระเบื้อง วัดสันติคีรี วัดเขากรวด วัดไผ่สี วัดศรีบัวทอง วัดสระจันทอง วัดหนองบัวหิ่ง วัดวังไผ่ วัดเขากาญจนาเขต วัดพุบอน วัดเลาขวัญ วัดสุวรรณคีรี(เขาปูน) วัดแสลบเขต วัดหนองกระทุ่ม วัดกรับใหญ่ วัดเขาวงพระจันทร์ วัดชมรมพระ วัดนางาม วัดน้ำคลุ้ง วัดศรีพนมเทียน วัดโสนงาม วัดหนองไก่ต่อ วัดหนองม่วง วัดใหม่เจริญสุข วัดใหม่ภูมิเจริญ วัดช่องกลิ้ง วัดตลุงเหนือ วัดน้ำโจนกาญจนาราม วัดโป่งไหม วัดหนองไก่เหลือง วัดหนองงูเหลือม วัดหนองตาก้าย วัดหนองประดู่ วัดหนองปรือ วัดตรอกสะเดา วัดผาแดง วัดพรหมณี วัดโพธิ์เอน วัดมะลังกา วัดหนองกระหนาก วัดหนองปลิง วัดหนองมะสัง วัดหนองใหญ่ วัดใหม่น้ำทรัพย์ประชาสรรค์ วัดใหม่รุ่งเรืองธรรม วัดเขาแยง วัดหนองเค็ด วัดหนองจั่น วัดหนองนกแก้ว วัดทุ่งกระบ่ำ วัดน้ำลาด วัดราษฎร์บำรุงธรรม วัดสี่กั๊กราษฏร์บำรุง วัดหนองหวาย วัดหนองอำเภอจีน วัดเขาน้อยศรีน้ำเงิน วัดขันติเมตตา วัดด่านมะขามเตี้ย วัดถ้ำเขาชะอางค์ วัดท่าพุราษฏร์บำรุง วัดท่าแย้เจริญธรรม วัดพุตามั่น วัดมโณธรรม วัดหนองโสนเทียมจันทร์ วัดหนองหัววัว วัดหนองหิน วัดจรเข้เผือก วัดถ้ำอ่างหิน วัดท่าเสด็จ วัดทุ่งสกุลทอง วัดไทรทองพัฒนา วัดโป่งโก วัดมอเจริญธรรม วัดวังตะเคียน วัดหนองหญ้าปล้อง วัดเขาปู่คง วัดดอนสว่าง วัดยางเกาะ วัดหนองบัว วัดหนองไผ่ล้อม วัดแหลมทอง วัดหนองปากดง วัดหินแท่นลำภาชี วัดเขามุสิการาม วัดเขารังวนาราม วัดเขาโสธาราม วัดถ้ำเขามุสิเชิดชูธรรม วัดถ้ำวังหิน วัดทุ่งโป่งบูชาธรรม วัดนันทวันมิตรเจริญ วัดน้ำทรัพย์สมบูรณ์ วัดเพชรสมบูรณ์ วัดราษฎร์เจริญธรรม วัดเวฬุวันคีรีวงศ์ วัดสันติวนาราม(โป่งช้าง) วัดหนองขอน วัดหนองขอนเทพพนม วัดหนองจอก วัดหนองตาเดช วัดหนองปรือ วัดหนองปลาไหล วัดหนองไม้เอื้อย วัดหนองสาหร่าย วัดหนองหูช้าง วัดหนองใหญ่เจริญพร วัดห้วยโป่งช้างสามัคคีธรรม วัดห้วยใหญ่ วัดหนองแกประชาสรรค์ วัดหนองปลาไหล วัดหนองไผ่ล้อม วัดห้วยหวาย วัดเขาขามสามัคคีธรรม วัดเขาหินตั้ง วัดม่วงเฒ่า วัดหนองผักแว่น วัดห้วยแม่ระหว่าง วัดเขาศาลาพัฒนาราม วัดเขาศาลาศรีธรรมาราม วัดซ้องสาธุการ วัดทัพพระยา วัดไผ่งาม วัดพงษ์ไพบูลย์ วัดพยอมงาม วัดไพรงาม วัดสวนมะม่วง วัดห้วยกระเจา วัดนาใหม่ วัดบ่อทอง วัดเขาดินสอ วัดวังข้าวใหม่ วัดหนองนางเลิ้ง วัดบ่อเงิน วัดสุดประเสริฐ วัดห้วยยาง วัดห้วยลึกสามัคคีธรรม วัดไชนาวาส วัดปราสาททอง วัดโพธิ์คลาน วัดสุวรรณภูมิ วัดกงจักร วัดกฎีทอง วัดแค วัดประตูสาร วัดป่าเลไลยก์(ป่าเลไลย์) วัดพระรูป วัดพระลอย วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดศรีบัวบาน วัดสารภี วัดแก้ว วัดบำรุงราษฎร์ วัดประสพสุข วัดมะนาว วัดราษฎร์สามัคคี วัดคันทด วัดชายทุ่ง (ทุ่ง) วัดท่าโขลง วัดไทรย์ วัดโพธิ์คอย วัดโพธิ์นางเทรา วัดมเหยงคณ์ วัดใหม่ วัดดอนกลาง วัดธรรมมงคล วัดไผ่ขวาง วัดโคกโคเฒ่า วัดดอนตาล วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม วัดดอนเจดีย์ วัดไทรงามธรรมธราราม วัดสองเขตสามัคคี (ลาดตาล) วัดเจ้าพระยาธรรมาราม วัดชีสุขเกษม วัดพระนอน วัดพิหารแดง วัดสว่างอารมณ์ วัดหน่อพุทธางกูร วัดดอนกุ่มทิพย์ วัดนิเวศน์ธรรมาราม วัดบางปลาหมอ วัดพันตำลึง วัดวังพระนอน วัดอู่ยา วัดดอนโพธิ์ทอง วัดไตรรัตนาราม วัดใหม่รัตนเจดีย์ วัดอุทุมพราราม วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก วัดบ้านโพธิ์ตะวันออก วัดประชุมชน วัดโพธิ์ท่าทราย วัดลุ่มบัว วัดศรีษะเกษ วัดพุทธมงคล วัดภูเขาดิน วัดสามัคคีธรรม วัดสารภี วัดดอนกระรอก วัดสมอลม วัดสระปทุม วัดสามทอง วัดสุวรรณนาดี (ปากคลองงูเหลือม) วัดอินทร์เกษม วัดบางกุ้ง วัดอัมพวนาราม วัดขวาง วัดพระธาตุ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดโรงช้าง วัดลาดกระจับ วัดการ้อง วัดไผ่ลูกนก วัดม่วง วัดศรีสันต์มณฑาราม(ไผ่แปลกแม่) วัดสวนแตง วัดสังฆจายเถร วัดถ้ำสุทธาวาส วัดปู่บัว วัดโพธิ์เจริญ วัดลาวทอง วัดสำปะซิว วัดนิเวศน์ปวราราม วัดพร้าว วัดวรจันทร์ วัดจำปา วัดจำปี วัดผดุงศรัทธาราษฎร์ วัดสกุณปักษี วัดสมอลม วัดสองเขต วัดสังฆมงคล วัดหนองโสน วัดกำมะเชียร วัดเขาน้อย วัดเขาพระ วัดเขาใหญ่ วัดท่าช้าง วัดวังกุลา วัดเดิมบาง วัดท่าเตียน วัดเขานางบวช วัดเขาแสงสว่าง วัดท่านางเริง วัดนางบวช วัดวังสำเภาล่ม วัดกาบบัว วัดเขาดิน วัดปากดงท่าศาล วัดหนองแขม วัดท่าทอง วัดประชุมสงฆ์ วัดปากน้ำ วัดกร่างสามยอด วัดโพธิ์ศรีสำราญ วัดวุ้งสุทธาวาส วัดศรีทรงธรรม วัดใหม่คูเมือง วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ วัดสามเอก วัดฉวาก วัดไทรย์ วัดน้ำพุ วัดปากดง วัดหัวเขา วัดดอนตาล วัดมะขามเฒ่า วัดหัวนา วัดอู่ตะเภา วัดดอนเก้า วัดทุ่งกฐิน วัดบ่อกรุ วัดบ้านลาด วัดหนองกระทุ่ม วัดหนองหิน วัดโพธิ์ทอง วัดขวางเวฬุวัน วัดดอนมะเกลือ วัดป่าสะแก วัดสระเมืองท้าว วัดดงพิกุล วัดท่ามะนาว วัดยางนอน วัดดงอู่ทอง วัดสระบัวก่ำ วัดหนองมะค่าโมง วัดหนองอุโลก วัดชลประชาเทพนิมิตร วัดดอนประดู่ วัดด่านช้าง วัดทุ่งนาตาปิ่น วัดบรรหารแจ่มใส วัดพุน้ำร้อน วัดวังหน่อไม้ วัดหนองอีเปาะ วัดกกตาด วัดกกเต็น วัดวังกุ่ม วัดดงเสลา วัดทุ่งมะกอก วัดองค์พระ วัดทับผึ้ง วัดทับละคร วัดวังคัน วัดหนองอีเงิน วัดบ้านกล้วย วัดกลาง วัดขวาง วัดดอกบัว วัดทวิชาตาราม วัดน้อย วัดมณีวรรณ วัดลาดหอย วัดลานคา วัดอู่ทอง วัดกกม่วง วัดขุนไกร วัดทุ่งอุทุมพร วัดบ้านเก่า วัดบ้านด่าน วัดบ้านสูตร วัดบ้านหมี่ วัดโพธิ์ลังกา วัดโพธิ์ศรี วัดรอเจริญ วัดสวนหงษ์ วัดเสาธง วัดแก้วตะเคียนทอง (ตะฆ่า) วัดเจ้าขาว วัดชีปะขาว วัดดารา วัดบางยี่หน วัดดอนกระเบื้อง วัดท่าเจริญ วัดบางแม่หม้าย วัดบางใหญ่ วัดอินทราวาส วัดโคกโพธิ์ วัดบางเลน วัดราษฎร์บูรณะ วัดศพเพลิง วัดทรงกระเทียม วัดบึงคา วัดลาดน้ำขาว วัดสาลี วัดเสาธงทอง วัดช่องลม วัดทองขาหย่าง วัดราษฎร์บำรุง วัดฤกษ์บุญมี วัดคลองโมง วัดสามัคคีธรรม วัดองครักษ์ วัดลำบัว วัดศาลาท่าทราย วัดสูงสุฆารมหันตาราม วัดป่าพฤกษ์ วัดศุขเกษม วัดใหม่พิณสุวรรณ วัดตปะโยคาราม วัดตะลุ่ม วัดเนินเกษม (โคกโก) วัดโบสถ์ วัดสุขเกษม วัดดอนยอ วัดไผ่มุ้ง วัดวังน้ำเย็น วัดคลองขุด วัดดอนขาด วัดดอนทอง วัดท่าตลาด วัดบางจิก วัดไผ่เดี่ยว วัดพิพัฒนาราม วัดรางบัว วัดคูบัว วัดดอนตาจีน วัดดาว วัดบ้านสันดอน วัดโพธิ์ตะควน วัดสังโฆสิตาราม (สังโฆ) วัดจรรย์ วัดถั่ว วัดพยัคฆาราม วัดม่วงเจริญผล วัดยาง วัดลาดปลาเค้า วัดดอนบุบผาราม วัดน้อยชมภู่ วัดบ้านกร่าง วัดบ้านกล้วย วัดปู่เจ้า วัดโพธิ์ศรีเจริญ วัดละหาร วัดเทพสุธาวาส วัดวังพลับใต้ วัดวังพลับเหนือ วัดศรีจันต์ วัดเสาธงทอง วัดโพธาราม วัดหนองเพียร วัดดอนสุทธาวาส วัดไผ่พันมือ วัดโพธิ์นฤมิตร วัดสามจุ่น วัดหนองปล้อง วัดห้วยสุวรรณวนาราม วัดคลองชะอม วัดป่าพระเจ้า วัดวสันตาราม วัดหนองสรวง วัดเกาะ วัดคลองชะโด วัดดงขี้เหล็ก วัดเถรพลาย วัดปลายนา วัดพังม่วง วัดห้วยเจริญ วัดไก่เตี้ย วัดบรรไดทอง วัดสัปรสเทศ วัดคลองสิบหก วัดนเรศสุวรรณาราม วัดราษฎร์บำรุง วัดสระศรีเจริญ วัดหนองกะดวง วัดหนองหลอด วัดโคกหม้อสุวรรณประทีป วัดท่ากุ่ม วัดบ้านกรวด วัดบ้านลวดสามัคคีธรรม(บ้านลวด) วัดสระด่าน วัดหนองขุม วัดห้วยม้าลอย วัดจิกรากข่า วัดชีธาราม วัดดงกะเชา วัดธัญญวารี วัดสระพระยา วัดหนองน้ำแดง(ศรีดำรงธรรม) วัดดอนกลาง วัดสระกระโจม วัดหนองกะมาน วัดหนองโกสูง วัดหนองสลักได วัดหนองเสาธง วัดห้วยวันดี วัดหัวเขา วัดทะเลบก วัดบ่อสำราญ วัดสระหลวง วัดหนองสานแตร วัดจันทรังษีฉิมาวาส วัดโพธิ์อ้น วัดอัมพวัน วัดทองประดิษฐ์ วัดท่าเจดีย์ วัดใหม่พิบูลย์ผล วัดโคกเจ็ดลูก วัดไชยนาราษฎร์ วัดท่าข้าม วัดโบสถ์ดอนลำแพน วัดไผ่โรงวัว วัดใหม่บำรุงธรรม วัดบางซอ วัดบางสาม วัดสำเภาทอง วัดบางสะแก วัดบ้านโพธิ์ วัดรางบัวทอง วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์ วัดเกาะแก้ว วัดดอนสงวน วัดท่าไชย วัดบางบอน วัดศรีประทุนทอง วัดหัวโพธิ์ วัดดงตาล วัดท่าจัด วัดใหม่นพรัตน์ วัดลาดบัวหอม(ลาดบัว) วัดลาดประทุมทอง วัดใหม่ชัยมงคล วัดโคกงูเห่า วัดสองพี่น้อง วัดเนินพระปรางค์ วัดไผ่ขาด วัดร่มโพธิ์ทอง วัดรางกร่าง วัดวังตะกู วัดสะพังกร่าง วัดใหม่เพชรรัตน์ วัดทุ่งเข็น วัดทุ่งคอก วัดเทพพิทักษ์ วัดรางเทียน วัดหนองวัลย์เปรียง วัดบวรศิริธรรม วัดพรสวรรค์ วัดหนองกระทู้ วัดทับกระดาน วัดบ่อสุพรรณ วัดรางเข็มทอง วัดหนองกระดี่ วัดหนองแขม วัดหนองเฝ้า วัดหนองพันเทา วัดหัวกลับ วัดเง๊ก เซ่ง ตั๋ว วัดดอนมะนาว วัดศรีเฉลิมเขต วัดวังหว้า วัดท่าประชาสรรค์ วัดท่าพิกุลทอง วัดทุ่งแฝก วัดนางพิมพ์ วัดวังจิก วัดคลองขอม วัดบางขวาก วัดบ้านทึง วัดลำพระยา วัดวังหิน วัดวิมลโภคาราม วัดสามชุก วัดทุ่งสามัคคีธรรม วัดโป่งแดง วัดหนองผักนาก วัดหนองไผ่ วัดหนองโรงรัตนาราม วัดหนองสังข์ทอง วัดบ้านสระ วัดบ้านหนองหิน วัดโพธิ์สุวรรณ วัดลาดสิงห์ วัดหนองกรับ วัดใหม่สระพลอย วัดชายคลอง 8 วัดดอนไร่ วัดเนินมหาเชษฐ์ วัดสุวรรณตะไล วัดหนองกระทุ่ม วัดหนองสะเดา วัดกระเสียว วัดโคกหม้อ วัดท่ามะกรูด วัดหนองบัวทอง วัดเขาทำเทียม วัดเขาพระศรีสรรเพชรญาราม วัดโคกยายเกตุ วัดปทุมสราวาส วัดหนองตาสาม วัดอู่ทอง วัดคลองตัน วัดนันทวัน วัดบ่อคู่ วัดปทุมสูตยาราม วัดสระยายโสม วัดหนองยายทรัพย์ วัดเขาถ้ำเสือ วัดเทพคีรีวงศ์ (เทพคีรีวงศาราม) วัดปทุมวนาราม วัดโพธาราม วัดโพธิ์เงิน วัดกลางบ้านดอน วัดยางไทยเจริญผล วัดยางสว่างอารมณ์ วัดดอนหอคอย วัดศรีพร วัดใหม่สิทธาวาส วัดดอนมะเกลือ วัดทุ่งกระเจ็ด วัดคณฑี วัดคอกวัว วัดโคกสำโรง วัดทุ่งตลิ่งชัน วัดศิริวรรณาราม วัดหนองกระทิง วัดหนองหลุม วัดห้วยด้วน วัดเขากำแพง วัดเขาดีสลัก วัดคีรีรัตนาราม วัดดอนไฟไหม้ วัดโป่งพรานอินทร์ วัดโภคาราม วัดสระกร่างเจริญธรรม วัดหนองกระโซ่ วัดห้วยคู้ วัดเขากุฏิ วัดเขาวงศ์ วัดคีรีเจริญผล วัดชัยเภรีย์ วัดปฐมเจดีย์ วัดพลับพลาไชย วัดโพธิ์ทองเจริญ วัดโสภาวราราม วัดกกม่วง วัดเขากระจิว วัดจำปา วัดโพธิ์เขียว วัดสระบัวทอง วัดปากแสก วัดไผ่แอกสามัคคีธรรม วัดชัยมงคล วัดปัญจมิตรชลิตาราม วัดสระพังลาน วัดจันทราวาส วัดบ้านกล้วย วัดยางยี่แส วัดสามัคคีธรรม วัดกาญจนาราม วัดดอนสำโรง วัดบ่อหว้า วัดบัลลังก์ วัดหนองโก วัดหนองสำโรง วัดหนองหลวง วัดมาบพระยอม วัดหนองทราย วัดหนองราชวัตร วัดลำพันบอง วัดสามัคคีธรรม วัดหนองจิกยาว วัดหนองปล้อง วัดหนองโพธิ์ วัดโคกพระ วัดแจงงาม วัดดงเชือกพันเจริญ วัดหนองขาม วัดโค้งบ่อแร่ วัดทุ่งหนองแก้ว วัดกำแพงแลง วัดเกาะ วัดจันทราวาส วัดชีว์ประเสริฐ วัดไตรโลก วัดธ่อเจริญธรรม วัดป้อม วัดพรหมวิหาร วัดพระทรง วัดเพชรพลี วัดแรก วัดลาด วัดสนามพราหมณ์ วัดใหญ่สุวรรณาราม วัดอุทัยโพธาราม วัดกุฎีดาว วัดแก่นเหล็ก วัดข่อย วัดคงคาราม วัดโคก วัดช้าง วัดชีสระอินทร์ วัดไชยสุรินทร์ วัดถ้ำแก้ว วัดพระพุทธไสยาสน์ วัดพลับพลาชัย วัดมหาธาตุ วัดมหาสมณาราม วัดยาง วัดรัตนตรัย วัดสระบัว วัดอัมพวันปิยาราม วัดปากน้ำ วัดโพธิ์ทัยมณี วัดใหม่เจริญธรรม วัดดอนมะขามช้าง วัดนาพรม วัดธงไชย วัดบุญทวี(ถ้ำแกลบ) วัดวิหารโบสถ์ วัดอินทาราม วัดขุนตรา วัดบันไดทอง วัดชมพูพน วัดสิงห์ วัดบันไดอิฐ วัดโรงเข้ วัดไร่ดอน วัดเวียงคอย วัดเจริญศรีมณีผล วัดทองนพคุณ วัดประดิษฐวนาราม วัดท่าศิริ วัดนาค วัดพระรูป วัดไสกระดาน วัดลาดโพธิ์ วัดสำมะโรง วัดโพธิ์พระนอก วัดโพธิ์พระใน วัดบางทะลุ วัดหาดเจ้าสำราญ วัดเขมาภิรัตการาม วัดบ่อหลวง วัดหนองควง วัดเพรียง วัดถิ่นปุรา วัดหนองไม้เหลือง วัดลุ่มโพธิ์ทอง วัดหนองหว้า วัดธรรมรังษี วัดเขาย้อย วัดท้ายตลาด วัดพระธาตุศิริชัย วัดยาง วัดห้วยหลวง วัดเขานาควิวัฒน์ วัดสระพัง วัดสวนโมก วัดหนองส้ม วัดกุฎิ วัดบ้านกล้วย วัดโพธิ์งาม วัดเขาพระ วัดดอนทราย วัดเทพประชุมนิมิตร วัดบ้านบน วัดเขาสมอระบัง วัดเวฬุวนาราม (บ้านไผ่) วัดหนองปลาไหล วัดหนองปรง วัดพวงมาลัย วัดพุม่วง วัดหนองชุมพล วัดกาจับศรัทธาธรรม วัดห้วยโรง วัดกุญชรวชิราราม (ห้วยท่าช้าง) วัดคีรีวงก์ วัดทรงธรรม วัดมณีเลื่อน วัดศีลคุณาราม วัดจะโปรง วัดวังพุไทร วัดหนองหญ้าปล้อง วัดลิ้นช้าง วัดพุพลู วัดยางน้ำกลัดใต้ วัดเขาชมพู วัดชะอำ วัดไทรย้อย วัดเนรัญชราราม วัดมฤคทายวัน วัดราษฎร์เจริญธรรม วัดหนองแจง วัดหนองตาพต วัดห้วยทรายใต้ วัดโตนดหลวง วัดสมุทรคาม วัดคลองสายหนึ่ง วัดเทพประสิทธิ์ วัดนายาง วัดนิคมวชิราราม วัดหุบกะพง วัดหนองศาลา วัดช้างแทงกระจาด วัดอ่างหิน วัดไตรรัตน์เจริญผล วัดหนองเผาถ่าน วัดหนองหงษ์พัฒนา วัดบรรพตาวาส วัดราษฎร์บำรุง วัดวิบูลย์ประชาสรรค์ วัดสหธรรมิการาม วัดเกษมสุทธาราม วัดเขื่อนเพชร วัดชลธราราม วัดท่าคอย วัดธรรมาราม วัดหนองจอก วัดหนองบัว วัดชายนา วัดตาลกง วัดอรัญญาราม วัดท่าลาว วัดศรีชุมแสง วัดหนองเตียน วัดบางประจันต์ วัดแม่ประจันต์ วัดสารหิตาวาส วัดดอนเตาอิฐ วัดเขาปากชอง วัดราษฎร์นิมิต วัดหนองตาฉาว วัดหนองโรง วัดเกาะแก้วสุทธาราม วัดป่าแป้น วัดไม้รวกสุขาราม วัดลาดศรัทธาราม วัดใหม่ประเสริฐ วัดกุ่ม วัดเขาน้อย วัดจันทาราม วัดโพธิ์เรียง วัดตำหรุ วัดระหารน้อย วัดศาลาเขื่อน วัดอินจำปา วัดท่าไชยศิริ วัดโพธาวาส วัดห้วยเสือ วัดเขาทะโมน วัดท่าศาลาราม วัดหาดทราย วัดช่อม่วง วัดโพธิ์ลอย วัดวังบัว วัดดอนหว้า วัดหัวนา วัดดอนกอก วัดหนองกาทอง วัดบ่อบุญ วัดหนองแก วัดเนินหนองโสน วัดโพธิ์กรุ วัดขลุบ วัดถ้ำรงค์ วัดม่วงงาม วัดหนองจอก วัดต้นสน วัดในกลาง วัดลักษณาราม วัดศีรษะคาม วัดอุตมิงคาวาส วัดดอนผิงแดด วัดไทรทอง วัดบางขุนไทร วัดนอกปากทะเล วัดในปากทะเล วัดพิกุลแก้ว วัดราษฎร์ศรัทธา วัดสมุทรโคดม วัดสมุทรธาราม(สมุทธาราม) วัดคุ้งตำหนัก วัดปากลัด วัดเกาะแก้ว วัดปากอ่าว วัดเพชรสุวรรณ วัดเขาตะเครา วัดบางลำภู วัดบางหอ วัดปากคลอง วัดเฟื้อสุธรรม วัดสุทธาวาส วัดกุฎิ วัดสองพี่น้อง วัดแก่งกระจาน วัดเขากลิ้ง วัดวังจันต์ วัดหนองมะกอก วัดร่วมใจพัฒนา วัดห้วยกวางจริง วัดเกาะหลัก วัดธรรมิการาม วัดทุ่งเคล็ดสามัคคีธรรม วัดหนองบัว วัดหนองปรือ วัดหนองพังพวย วัดคลองวาฬ วัดด่านสิงขร วัดหนองหินประชาราม วัดเกตุชยาราม วัดวังมะเดื่อ วัดสองกะลอนประชาสรรค์ วัดคั่นกระได วัดทุ่งมะเม่า วัดน้ำโจน วัดนิคมคณาราม วัดนิคมประชาสรรค์ วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์ วัดนิคมสามัคคี วัดอ่าวน้อย วัดบ่อนอก วัดปากคลองเกลียว วัดรอดประดิษฐ์ วัดสี่แยก วัดอู่ตะเภา วัดวังยาว วัดหนองตาเสือ วัดกุยเหนือ วัดถ้ำเขาน้อย วัดเขาแดง วัดทุ่งน้อย วัดดอนยายหนู วัดหนองจอก วัดทุ่งประดู่ วัดบ้านหนองแก วัดไร่ใหม่สามัคคี วัดเขาลั่นทม วัดธรรมรังสี วัดสำโหรง วัดเฉลิมราษฎร์ วัดยางชุม วัดหาดขาม วัดอุดมพลาราม วัดทับสะแก วัดทุ่งกลาง วัดทุ่งประดู่ วัดวิบูลธรรมาวาส วัดทุ่งพุฒิ วัดวังยาง วัดสีดางาม วัดอ่างทอง วัดอ่างสุวรรณ วัดเขาบ้านกลาง วัดดอนทราย วัดนันทาวราราม วัดนาหนอง วัดนาหูกวาง วัดประชาราษฎร์ วัดห้วยลึก วัดดอนใจดี วัดนาล้อม วัดมะเดื่อทอง วัดห้วยเจริญ วัดทุ่งยาว วัดเนินดินแดง วัดประชาสนธิ วัดสุมททาราม วัดห้วยยาง วัดไร่ใน วัดเขากะจิ วัดเขาน้อย วัดเขาโบสถ์ วัดนาผักขวง วัดห้วยทรายขาว วัดเขาตะล่อม วัดเขาถ้ำม้าร้อง วัดชะม่วง วัดทุ่งมะพร้าว วัดหินกอง วัดเกาะยายฉิม วัดวังน้ำเขียว วัดสุวรรณาราม วัดเขาถ้ำคีรีวง วัดชัยภูมิ วัดดอนยาง วัดทางสาย วัดธงชัยธรรมจักร วัดมรสวบ วัดรักดีคีรีวัน วัดหนองจันทร์ วัดหนองโปร่ง วัดทองมงคล วัดธรรมรัตน์ วัดโป่งโก วัดดอนสำราญ วัดบ่อทองหลาง วัดเขาราษฎร์บำรุง วัดเขาลักจันทร์ วัดสาเก วัดคลองน้ำเค็ม วัดดอนตะเคียน วัดท่าม่วง วัดละหาน วัดกำมะเสน วัดดอนอารีย์ วัดบางเบิด วัดห้วยสัก วัดดอนมะกอก วัดนาห้วย วัดปราณบุรี วัดสิทธิสังฆาราม วัดเขาน้อย วัดธรรมวารีศรีรัตนาราม วัดแหลมเจ้าสัว วัดเกษตรกันทราราม วัดเขาโปร่งใต้ วัดหนองแก วัดหนองหญ้าปล้อง วัดหน้าเขาโป่งเหนือ วัดใหม่ลาดวิถี วัดอรัญญิกาวาส วัดเขาน้อย (ปากน้ำ) วัดปากคลองปราณ วัดสุมนาวาส วัดบางปู วัดบ้านใหม่ วัดพุ วัดหนองข้าวเหนียว วัดหุบตาโคตร วัดตรีสตกูฎ วัดตาลเจ็ดยอด วัดนิโครธาราม วัดเนินกรวด วัดศรีทุ่งทอง วัดศาลาลัย วัดหนองเป่าปี่ วัดเฉลิมประดิษฐาราม วัดธรรมประชาราม วัดศรีรัชดาราม วัดหนองยิงหมี วัดเขาดิน วัดรังษีนิมิต วัดวังก์พง วัดวังยาว วัดไกลกังวล วัดเขาน้อย วัดคีรีวงศาราม วัดบ่อฝ้าย วัดบุษยบรรพต วัดวิเวกสันติธรรม วัดสมอโพรง วัดสุขสำราญ วัดหัวหิน วัดเขาไกรลาศ วัดเขาตะเกียบ วัดเขาเต่า วัดเขาลั่นทม วัดเขาใหญ่อรุณบุญยราษฎร์ วัดพุทธไชโย วัดหนองแก วัดเพชราวุช วัดหนองขอน วัดหนองคล้า วัดหนองซอ วัดหนองตะเภา วัดเหียงปม วัดหนองพลับ วัดหนองยายอ่วม วัดห้วยไทรงาม วัดเขานกกระจิบ วัดทุ่งยาว วัดมาลัยทับใต้ วัดหนองไผ่ วัดหนองพรานพุก วัดห้วยมงคล วัดถ้ำดาวราย วัดกล้วย วัดเกาะแก้ว วัดพิชัยสงคราม วัดประสาท วัดรัตนชัย วัดสุวรรณดาราราม วัดแค วัดเจดีย์แดง วัดป่าโค วัดมณฑป วัดมหาโลก วัดแม่นางปลื้ม วัดยม (ธรรมนิยม) วัดราชประดิษฐาน วัดสามวิหาร วัดเสนาสนาราม วัดอินทาราม วัดกุฎีทอง วัดเชิงท่า วัดญาณเสน วัดตึก วัดธรรมิกราช วัดพนมยงค์ วัดพรหมนิวาส วัดวงษ์ฆ้อง วัดวรโพธิ์ วัดศาลาปูน วัดหน้าพระเมรุราชิการาม วัดประดู่ทรงธรรม วัดพระญาติการาม วัดสมณโกฎฐาราม วัดใหญ่ชัยมงคล วัดกลางปากกราน วัดช้าง วัดปากกราน วัดสำเภาล่ม วัดภูเขาทอง วัดขุนพรหม วัดนางกุย วัดพุทไธศวรรย์ วัดใหม่บางกะจะ(บางกะจะ) วัดกลางรามัญ วัดตองปุ วัดบรมวงศ์อิศรวราราม วัดป้อมรามัญ วัดสว่างอารมณ์ วัดโคกจินดาราม วัดช้างใหญ่ วัดตูม วัดท่าโขลง วัดดุสิดาราม วัดหันตรา วัดอโยธยา วัดกุฎีลาย วัดเกตุ วัดจันทร์ประเทศ วัดบำรุงธรรม วัดโพธิ์เผือก วัดราชบัวขาว วัดไผ่โสมนรินทร์ วัดพนัญเชิง วัดกลางคลองสระบัว วัดครุธาราม วัดศรีโพธิ์(ใหม่ศรีโพธิ์) วัดช่างทอง วัดทรงกุศล วัดกษัตราธิราช วัดขนอน วัดท่าการ้อง วัดธรรมาราม วัดพระงาม วัดลอดช่อง วัดสนามไชย วัดไก่เตี้ย วัดกลาง วัดแคท่าเรือ วัดไม้รวก วัดหนองแห้ว วัดจำปา วัดชุมแสง วัดบัวงาม วัดโบสถ์พัทธสีมา วัดโพธิ์ไทร วัดไก่จ้น วัดถลุงเหล็ก วัดบ้านราม วัดบึง(บึงลัฎฐิวัน) วัดยางนม วัดรามพงศาวาส วัดเวียง วัดสะตือ วัดหัวหิน วัดบ้านร่อม วัดสว่างอารมณ์ วัดช้าง วัดนางคุ้ม วัดศักดิ์ วัดศาลาลอย วัดบึง วัดวังแดงใต้ วัดวังแดงเหนือ วัดเทพคันธาราม วัดบางม่วง วัดโพธิ์เอน วัดสามเรือน วัดแค วัดแดง วัดทุ่งมล วัดบ้านแถว วัดพุฒาวาส วัดจงกลมณี(จงกลณี) วัดตำหนัก วัดตำหนักพระเจ้าทรงธรรม วัดมะขามโพลง วัดสฎางค์ วัดกลาง วัดตะโหนด วัดเทพจันทร์ลอย วัดนครหลวง วัดพร้าวโสภณาราม วัดมหาพล วัดใหม่ชุมพล วัดกุฎีกรุ วัดคลองน้ำชา วัดดงหวาย วัดมเหยงค์ วัดร้อยไร่ วัดสีจำปา วัดเกาะแก้วเกษฎาราม วัดบ้านดาบ วัดโพธิ์ทอง วัดราชบรรทม วัดราษฎร์บำเพ็ญ วัดบ้านชุ้ง วัดโพธิ์ลำแพน วัดละมุด วัดอ่างทอง วัดบันได วัดบางระกำ วัดเรือแข่ง วัดวัง วัดจันทร์ วัดลาย วัดแก้ว วัดปรีดาราม วัดสระเกษ วัดสำมะกัน วัดมาบพระจันทร์ วัดหนองโคก วัดทองทรงธรรม วัดเสด็จ วัดสามไถ วัดใหญ่(เทพนิมิตร์) วัดทอง วัดน้อย วัดพระนอน วัดโพธิ์ลอย วัดเทพสุนทรวารี วัดบางคล้า วัดบางไทร วัดพระธาตุศรีรัตนาราม วัดสว่างอารมณ์ วัดบ้านพาด วัดสนามไชย วัดสิงห์สุทธาวาส วัดหน้าต่างนอก วัดหน้าต่างใน วัดบางแขยง วัดบางยี่โท วัดปากน้ำ วัดช่างเหล็ก วัดศิริสุขาราม วัดกระแซง วัดป้อมแก้ว วัดโบสถ์อินทราราม วัดอนุกุญชราราม วัดขุนจ่าธรรมาราม วัดสุนทราราม วัดนาคสโมสร วัดกกแก้วบูรพา วัดสง่างาม วัดท่าซุงทักษิณาราม วัดไม้ตราสมาธิการาม วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดทางยาว วัดไทรโสภณ วัดเชิงเลน วัดโบสถ์สมพรชัย วัดช้างใหญ่ วัดโพธิ์แตงใต้ วัดโพธิ์แตงเหนือ วัดเชียงรากน้อย วัดป่าคา วัดบางบาล วัดโบสถ์ วัดธรรมจักร์ วัดนกกระจาบ วัดยม วัดเก้าห้อง วัดท่าสุทธาวาส วัดไทรน้อย วัดบุญกันนาวาส วัดปราสาททอง วัดกำแพงแก้ว วัดไผ่ล้อม วัดกลาง วัดแจ้ง วัดม่วงหวาน วัดเสาธง วัดจันทาราม วัดบ้านขวาง วัดโพธิ์ วัดใหม่ วัดธรรมโชติการาม วัดพระขาว วัดพิกุล วัดสันติการาม วัดน้ำเต้า วัดบางปลาหมอ วัดบ้านแดง วัดโรงนา วัดสีกุก วัดอินทาราม วัดตะกู วัดกอไผ่ วัดอัมพวา วัดโคกหิรัญ วัดจุฬามณี วัดกำแพง วัดชุมพลนิกายาราม วัดนิเวศธรรมประวัติ วัดธรรมนาวา วัดเปรมประชากร วัดบ้านพาสน์ วัดบ้านเลนสระกระจับ วัดโพธิ์ วัดขนอนใต้ วัดขนอนเหนือ วัดสุทธิรุจิราราม วัดคลองพุทรา วัดบางเคียนวิเชียรฉาย วัดวิเวกวายุพัด วัดบ้านหว้า วัดกลาง วัดยม วัดลาดระโหง วัดชีปะขาว วัดทุ่งศรีโพธิ์ วัดบ้านกลิ้ง วัดสามเรือน วัดเชิงท่า วัดพยาญาติ วัดบ้านแป้ง วัดกลางเกาะระกำ วัดบ้านสร้าง วัดตลาดเกรียบ วัดทองบ่อ วัดทำเลไทย วัดโปรดสัตว์ วัดเกาะเลิ่ง วัดนาค วัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตาราม วัดศาลาแดง วัดจอมเกษ วัดต้นสะตือ วัดโตนด วัดบางเดื่อ วัดพระงาม วัดเสาธงเก่า วัดเสาธงใหม่ วัดทางกลาง วัดแก้วตา วัดบางเพลิง วัดไก่ วัดดอกไม้ วัดตลาด วัดบ้านแจ้ง วัดหงษ์ วัดหันสัง วัดโตนด วัดเทพอุปการาม วัดผึ่งแดด วัดศรีภวังค์ วัดบ้านม้า วัดโพธิ์ทอง วัดตะเคียน วัดทอง วัดบ้านค่าย(ค่าย) วัดประมุง วัดอินกัลยา วัดดาวคะนอง วัดโพธิ์หอม วัดม่วง วัดสบสวรรค์ วัดโคก วัดนนทรีย์ วัดตาลเอน วัดโขดเขมาราม วัดชีโพน วัดโพธิ์ผักไห่(โพธิผักไห่) วัดราษฎร์นิยม วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม วัดบ้านอ้อ วัดอมฤตสิทธาราม วัดบ้านแค วัดคงษาสุทธาราม วัดไผ่ล้อม วัดตาลานเหนือ วัดท่าดินแดง วัดโคกทอง วัดฤาไชย วัดลำตะเคียน วัดโพธิ์เผือก วัดจักราช วัดลาดชะโด วัดลาดชิด วัดหน้าโคก วัดตาลานใต้ วัดย่านอ่างทอง วัดดอนลาน วัดนาคู (สว่างอารมณ์) วัดเจริญธรรม วัดภาชี วัดอุทการาม วัดโคกกรวด วัดโคกม่วง วัดโคกสังข์ วัดหนองนางเก่า วัดผดุงธรรม วัดมาบโพธิ์ วัดระโสม วัดหนองนาง วัดดอนหญ้านาง วัดตะโก วัดทุ่งชาน วัดบ้านพลับ วัดวิมลสุนทร วัดนาอุ่น วัดหนองกลาง วัดหัวคุ้ง วัดขุมแก้ว วัดพระแก้ว วัดซึก วัดดอนกลาง วัดหนองบัว วัดโคกกลาง วัดธรรมสินธุ์โสภา วัดหนองเครือบุญ วัดหนองเป้า วัดสุทธาวาส วัดอินทอารี วัดปทุมวัน วัดลาดประทุมคงคาราม วัดหลักชัย วัดตรีพาราสีมาเขต(ตรีพาราอาณาเขต) วัดลาดบัวหลวง วัดฉัตรทองดำริธรรม วัดบันลือธรรม วัดโพธิ์ประสิทธิ์ วัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ปุณณาราม วัดคู้สลอดวุฒิโสภณ วัดโสภณเจติการาม วัดบ้านช้าง วัดราษฎรบรรจง วัดศิวาราม วัดสุคันธาราม วัดห้วยจรเข้ วัดคลอง26(สันติธรรมาราม) วัดมณฑลประสิทธิ์ วัดกุฎีประสิทธิ์ วัดลาดทราย วัดชูจิตธรรมาราม วัดธรรมาราม วัดหนองโสน วัดทองจันทริการาม วัดพะยอม วัดลำบัว วัดวงษ์สวรรค์ วัดไพฑูรย์ถนิมาราม วัดลำพะเยา วัดสว่างอารมณ์ วัดธรรมจริยา วัดน้อมประชาสรรค์ วัดยมนาตามธรรม วัดศรีประชา วัดโคกเสือ วัดโบสถ์ วัดโพธิ์ วัดยวด วัดเจ้าเจ็ดนอก วัดเจ้าเจ็ดใน วัดชายนา วัดบ้านแพน วัดสามกอ วัดบางนมโค วัดมารวิชัย วัดสุธาโภชน์ วัดบันไดช้าง วัดบางกะทิง วัดประดู่โลกเชฎฐ์ วัดสุวรรณเจดีย์ วัดหัวเวียง วัดเจ้าแปดทรงไตรย์ วัดอู่สำเภา(อู่ตะเภา) วัดกระโดงทอง วัดกลาง วัดรางจระเข้ วัดโบสถ์ วัดใบบัว วัดหนองลำเจียก วัดกิ่งแก้ว(ปิ่นแก้ว) วัดแก้วสุวรรณ วัดไชยภูมิ วัดโคกจุฬา วัดสามตุ่ม วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดจรเข้ไล่(จรเข้) วัดกลางคลองวัฒนาราม วัดคลองตัน วัดแก้วฟ้า วัดบางซ้ายนอก วัดบางซ้ายใน วัดพรหมนิมิต วัดทางหลวง วัดเศวตศิลาราม วัดสามเพลง วัดใหม่ต้านทาน วัดเทพมงคล วัดมฤคทายวัน วัดสุคนธาราม วัดดอนพัฒนาราม วัดวังชะโด วัดใหม่หนองคต วัดคานหาม วัดโคกมะยม วัดร่มโพธิ์ วัดเทพกุญชร วัดกุ่มแต้ วัดดอนพุดทรา(ดอนพุดซา) วัดสามบัณฑิต วัดนางชี วัดบ้านหีบ วัดกลางขุย วัดสนามทอง วัดหนองไม้ซุง วัดขุนทราย วัดโคกช้าง(เทพกุญชร) วัดโตนดเตี้ย วัดไทรงาม วัดอุทัย วัดขนอน วัดหนองน้ำส้ม วัดโคกโพธิ์ วัดพรานนก วัดโพธิ์สาวหาญ วัดลุ่ม วัดกะสังข์ วัดขุนทิพย์ วัดเขาดิน วัดสะแก วัดโตนด วัดปากคลอง วัดประดู่ตะบอง วัดโพธิ์ทองหนองจิก วัดโบสถ์ วัดวัง วัดอุโลม วัดคลองบุญ วัดน้ำเต้า วัดบางสงบ วัดโพธิ์ วัดเวฬุวัน วัดเจ้าปลุก วัดโบสถ์ วัดกระโจมทอง วัดกุฎีทอง วัดแจ้ง วัดนาค วัดกลางทุ่ง วัดท่า วัดโพธิ์ประสิทธิ์ วัดกลาง วัดเทพสุวรรณ วัดสุวรรณเจดีย์ วัดท่าตอ วัดใหม่ปากบาง วัดธรรมรส วัดสุเมธ วัดเขียนลาย วัดโบสถ์ วัดท้าวอู่ทอง วัดสำพะเนียง วัดหลวงพ่อเขียว วัดไก่เตี้ย วัดนครโปรดสัตว์ วัดชัยมงคล วัดต้นสน วัดโล่ห์สุทธาวาส วัดสนามชัย วัดอ่างทอง วัดจันทร์นิรมิตร วัดท้ายย่าน วัดไผ่ล้อม วัดไทรย์ วัดแม่นาง วัดไชยสงคราม วัดปลดสัตว์ วัดโพธิ์วงษ์(โพธิวงศ์) วัดแจ้ง วัดตาลเจ็ดช่อ วัดสุวรรณเสวริยาราม วัดมหาดไทย วัดลิ้นทอง วัดช้าง วัดบ้านอิฐ วัดไพรวัลย์ วัดมธุรสติยาราม วัดสุธาดล วัดอรัญญิกาวาส วัดกลาง วัดจันทรังษี วัดเชิงหวาย วัดดาวดึงษ์ วัดจำปาหล่อ วัดโพธิ์ทูล วัดเสาธงทอง วัดท้องคุ้ง วัดโพสะโสภณ วัดราชปักษี วัดกระทุ่มราย วัดรุ้ง วัดโคศุภราช วัดโบสถ์ วัดไทรย์นิโคธาราม วัดมะขาม วัดไชยภูมิ วัดโบสถ์อัมพวา วัดมหานาม วัดสระเกษ วัดชัยสิทธาราม วัดนางเล่ว วัดบางศาลา วัดเจ้าบุญเกิด วัดตะเคียน วัดเทวราช วัดเยื้องคงคาราม วัดศุขเกษมธรรมิการาม วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก วัดดอนกระต่าย วัดปราสาท วัดวงษ์ภาศนาราม วัดไชโย วัดละมุดสุทธิยาราม วัดสกุณาราม วัดกำแพง วัดปทุมคงคา(ประทุมคงคาราม) วัดบ้านป่า วัดแจ้ง วัดพานิช วัดพินิจธรรมสาร วัดวิหารแดง วัดแสนสุข วัดโบสถ์วรดิตถ์ วัดป่าโมก วัดสว่างอารมณ์ วัดอัมพวัน วัดเกตุ วัดโบสถ์สายทอง วัดพายทอง วัดศรีมหาโพธิ วัดท่าสุทธาวาส วัดสระแก้ว วัดกุญชรชาติการาม วัดนรสิงห์ วัดปราสาท วัดลาดเค้า วัดเอกราช วัดถนน วัดพิจารณ์โสภณ วัดศีลขันธาราม วัดขุนอินทประมูล วัดท่าตลาด วัดน้ำอาบ วัดบุญศิริวิทยาราม วัดป่ามุนี วัดเกาะ วัดท่าอิฐ วัดบ้านกลาง วัดสนธิธรรมิการาม วัดโพธิ์เอน วัดม่วงคัน วัดลั่นทม วัดโบสถ์ราษฎร์ศรัทธา วัดสามประชุม วัดข่อย วัดบุญเกิด วัดเขาแก้ว วัดจุฬามุนี วัดทองหลาง(ทองกลาง) วัดท่าสามัคคี วัดยางมณี วัดสุวรรณราชหงษ์ วัดโคกพุทรา วัดจันทราราม วัดบ้านกุ่ม วัดงิ้วราย วัดยางซ้าย วัดศรีกุญชร วัดกลาง (กลางพุฒนิมิต) วัดท่าโขลงกิตติยาราม วัดจันทร์ วัดไตรรัตนาราม วัดทางพระ วัดโพธิ์เกรียบ วัดสว่างอารมณ์ วัดบ้านสร้าง วัดโพธิ์ราษฎร์ วัดยางทอง วัดคำหยาด วัดนอก วัดโพธิ์ทอง วัดทองเลื่อน วัดบ้านเพชร วัดแสวงหา วัดบ้านแก วัดบ้านพราน วัดริ้วหว้า วัดรางฉนวน วัดวังน้ำเย็น วัดหนองยาง วัดหมื่นเกลา วัดแก้วกระจ่าง วัดเรไร วัดสีบัวทอง วัดเขาบวช วัดยาง วัดรัตนาราม วัดหัวสะแกตก วัดหัวสะแกออก วัดขุมทอง วัดฝาง วัดราชสกุณา วัดวิเศษไชยชาญ(วิเศษชัยชาญ) วัดกำแพง วัดเขียน วัดตูม วัดนางในธัมมิการาม วัดมะนาวหวาน วัดไร่ วัดสำโรง วัดสิงห์ วัดหลวงสุนทราราม วัดอ้อย วัดวันอุทิศ วัดสิทธาราม วัดอินทราวาส วัดโพธิธรรมโชติยาราม วัดลาดเป็ด วัดสนาม วัดน้อย วัดอบทม วัดคลองพลู วัดบางจัก วัดกำแพงมณี วัดทางเรือ วัดห้วยคันแหลม วัดห้วยโรง วัดนางชำ วัดโพธิ์ศรี วัดโพธิ์เอน วัดต้นทอง วัดไผ่วง วัดท่าช้าง วัดทำนบ วัดไทรยืด วัดน้ำพุสิทธาราม วัดสี่ร้อย วัดช้าง วัดยางมณี วัดศาลาดิน วัดกลาง วัดแปดแก้ว วัดม่วง วัดหัวตะพาน วัดคลองสำโรง วัดลานช้าง วัดหลักแก้ว วัดใหม่ทางข้าม วัดตลาดใหม่ วัดเกษทอง วัดสามโก้ วัดไผ่แหลมธรรมาราม วัดหนองกร่าง วัดวงษ์สุวรรณ วัดสามขาว วัดท่าชุมนุม วัดโบสถ์ วัดมงคลธรรมนิมิตต์ วัดหัวทุ่ง วัดคลองสายบัว วัดชีป่าสิตาราม วัดซาก วัดตองปุ วัดป่าธรรมโสภณ วัดมงคลประสิทธิ์ วัดสะพานอิฐ วัดกวิศราราม วัดเชิงท่า วัดเสาธงทอง วัดกกโก วัดขุนนวน วัดโคกม่วง วัดดงน้อย วัดบ้านไร่ วัดบ้านใหม่ วัดป่าสัก วัดญาณเสน วัดตะโก วัดบ้านดาบ วัดโบสถ์ วัดทุ่งสิงห์โต วัดบ่อแก้ว วัดสิริจันทรนิมิตร วัดหนองเลา วัดดงสวอง วัดน้ำจั้น วัดโนนหัวช้าง วัดพระบาทน้ำพุ วัดสระมะเกลือ วัดสันติมรรค วัดหนองบัวขาว วัดคอกกระบือ วัดโคกกระเทียม วัดหนองปลิง วัดโคกกระถิน วัดโคกลำพาน วัดโป่งน้อย วัดคีรีธรรมาราม วัดคีรีวงค์ วัดโคกตูม วัดถ้ำเต่า วัดถ้ำพระธาตุ วัดน้ำซับสังฆาราม วัดปราสาทนิมิต วัดพีระภูมาราม วัดวงษ์เพชร วัดศรีจำปา วัดศรีรัตนาวาส วัดสามัคคีพัฒนาราม วัดสายตรี วัดสายโท วัดเสมาทอง วัดหนองผือ วัดหนองแฝกเลื่อม วัดห้วยขมิ้น วัดห้วยจันทร์ วัดห้วยบง วัดกระเจียว วัดชีแวะ วัดธรรมเจดีย์ วัดโพธิ์ลอย วัดดอนโพธิ์ วัดใดยาว วัดใดใหญ่ วัดไทรย้อย วัดโคกโพธิ์กุญชร วัดตะลุง วัดบางพุทโธ วัดยาง ณ รังสี วัดหลวงสุวรรณาราม วัดดอนประดู่ วัดถนนใหญ่ วัดท่าแค วัดป่ากล้วย วัดหนองแขม วัดท่าศาลา วัดนาจาน วัดศรีรัตนคีรี วัดหัวช้าง วัดคูหาสวรรค์ วัดเจริญธรรม วัดไตรคีรีวัน วัดท่าเดื่อ วัดนิคมสามัคคีชัย วัดวังน้ำดำ วัดเวฬุวัน วัดศรีธรรมโสภณ วัดสุวรรณคีรี (สุวรรณคีรีปิฎก) วัดหนองถ้ำ วัดใหม่จำปาทอง วัดกลาง วัดทองแท่งนิสยาราม วัดโพธิ์ระหัต วัดราษฎร์ศรัทธาทำ วัดสิงห์ทอง วัดหนองแก้ว วัดอัมพวัน วัดข่อยกลาง วัดข่อยใต้ วัดตะเคียน วัดท่าข้าม วัดหลวงท้ายตลาด วัดป่าตาล วัดป่าหวายเก่า วัดป่าหวายทุ่ง วัดเมืองใหม่ วัดห้วยเปี่ยม วัดเทพกุญชรวราราม วัดพรหมมาสตร์ วัดมณีชลขันธ์ วัดมะปรางหวาน วัดศรีสุทธาวาส วัดโคกหม้อ วัดธรรมิกาวาส วัดนางหนู วัดบ่อเงินเจริญสุข วัดบัว วัดโพธิ์เก้าต้น วัดโพธิ์งาม วัดโพธิ์เทพประสิทธิ์ วัดสำราญ วัดไผ่แตร วัดพลอยสุวรรณ วัดคุ้งนาบุญ วัดถนนแค วัดถนนใหญ่ วัดปลั่งเจตนาราษฎร์ วัดพัฒนาธรรมาราม วัดมณีโสภณ วัดราษฎร์นิมิต วัดสามแสน วัดสิริธรรมโสภณ วัดโสมาภาราม วัดหนองนา วัดช่องสาริกา วัดช่องสาริกานอก วัดดำรงบุล วัดถ้ำบ่อทอง วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์ วัดมณีศรีโสภณ วัดเมตตาธรรม วัดราษฎร์มงคล วัดราษฎร์สามัคคี วัดสว่างอารมณ์ วัดหนองโพธิ์ วัดอินทราราม วัดอุดมพัฒนาราม วัดกัณฑาพฤกษ์ วัดดำรงธรรม วัดทรัพย์สำราญ วัดมะนาวหวาน วัดจันทรังษี วัดซอย14สาย2ซ้าย (รัตภาวนาภิรตาราม) วัดดีลัง วัดพนมวัน วัดพรหมรังษี วัดมรกตวราราม วัดสุวรรณวัฒนาราม วัดคันนาหิน วัดโคกสำรวย วัดโคกสำราญ วัดเนินสว่าง วัดเขาแหลม วัดชอนน้อย วัดนิคมเกษม วัดศรีประชาราม วัดห้วยแก้วสามัคคี วัดใหม่โพธิ์ทอง วัดแก่งเสือเต้น วัดเขาดิน วัดเขาพระ วัดคีรีโสภณ วัดโฆสิตาราม วัดซอยยี่สิบสี่ วัดหนองบัว วัดหนองบัวน้อย วัดเขาเจริญธรรม วัดคลองกลุ่ม วัดซับโศก วัดถ้ำตะเพียนทอง วัดถ้ำระฆังทอง วัดถ้ำศรีสวัสดิ์ วัดโป่งเกตุ วัดโป่งมะนาว วัดมะขามคู่ วัดสี่ซับ วัดหนองมะค่า วัดอุทุมพรวนาราม วัดกระบอกแตก วัดไทรงาม วัดนครสวรรค์ วัดน้ำสุด วัดฟ่าวงาม วัดหนองมะดัน วัดกำแพงประชาราม วัดแก้วจันทราราม วัดเขากระโหลก วัดโคกสำโรง วัดตะวันเย็น วัดป่าเจริญธรรม วัดรัตนาราม วัดวังกระทุ่ม วัดสิงห์คูยาง วัดหนองพิมาน วัดเกาะแก้ว วัดชอนบอน วัดบ้านชอนอุดม วัดวังโพรงเข้ วัดวังหัวแหวน วัดหนองชนะชัย วัดหน้าพระน้อย วัดศิริมงคล วัดศิริมงคล วัดหนองบัวหิ่ง วัดโคกพรม วัดธัญญะนิตยาราม วัดเนินส้มกบ วัดพรมทินใต้ วัดพรมทินเหนือ วัดเขาทับควาย วัดเขาวงพระจันทร์ วัดเขาสะพานนาค วัดวรรณวราราม วัดสระพรานพุฒ วัดสะพานจันทร์(สระพรานจันทร์) วัดสัมพันธมิตร วัดหนองคู วัดหนองหอย วัดห้วยโป่ง วัดเขาดินสามัคคีธรรม วัดเขานมนาง วัดเขาแร่ วัดเขาลังพัฒนา วัดคลองเกตุ วัดโคกกฐิน วัดโคกสะอาด วัดสระมะเดื่อราษฎร์บำรุง วัดหนองบัว วัดห้วยเจริญ วัดหัวดง วัดคงคาราม วัดลิ้นทอง วัดศรีสอาด วัดสะพานคง วัดหนองขุย วัดหนองสำโรง วัดนกเขาเปล้า วัดราชบรรทม วัดหนองปล้อง วัดเขาจรเข้ วัดดอนไชโย วัดบ้านเขาเตียน วัดโป่งยอ วัดพุม่วง วัดมะม่วงเจ็ดต้น วัดราษฎร์อุษาราม วัดเกาะรี วัดดงตาขาว วัดดงมะรุม วัดดงหนาม วัดตะกุดหว้า วัดเนินจันทร์ วัดวังไผ่ วัดนิมิตมงคล วัดราชวันทนาราม วัดวังขอนขว้าง วัดศรีสุวรรณรัตนาราม วัดห้วยวัวตายสามัคคี วัดคลองสายบัว วัดท่าฉนวน วัดวังกระเบียน วัดวังจั่น วัดวังจั่นน้อย วัดชอนขุด วัดท่าม่วง วัดพัฒนาราม วัดพุน้ำทิพย์ วัดโพธิ์ชราราม วัดศรีรัตนประชาราม วัดหนองข่อย วัดหนองแขมสามัคคี วัดหนองจับเขียด วัดหนองไผ่สามัคคี วัดเขายายกะตา วัดลำนารายณ์ วัดอุดมสันติวรรณ วัดโกรกรกฟ้า วัดคลองนารายณ์ วัดธารีรัฐการาม วัดมงคลนิมิต วัดศิริบรรพต วัดเขาสลัดไดโสภณ วัดเขาหางตลาด วัดซับไทร วัดซับยาง วัดซับสมบูรณ์ วัดดงน้อย วัดตะเคียนคู่ วัดเนกขัมมวิสุทธิ์ วัดสุนทรเทพคีรี วัดหนองหัววัว วัดอุโศกทรงธรรม วัดนภาราษฎร์พัฒนาราม วัดหนองมนต์น้อย วัดห้วยดีเลิศศรีโสภณ วัดโคกมะขามป้อม วัดโคกสะอาด วัดนารายณ์ทรงธรรม วัดห้วยนา วัดอัมพวันวนาราม วัดเขาสมโภชน์ วัดซับเค้าแมว วัดธงชัยวราราม วัดรังนกวนาราม วัดลำพญาไม้ วัดวังอ่าง วัดสิงหาราม วัดโคกสมบูรณ์ วัดท่าดินดำ วัดท่าปลวกสูง วัดท่าแสมสาร วัดวังตะเคียน วัดวารินบุญญาวาส วัดหนองปลาไหล วัดโคกสำเริง วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดเขาตะแคงสามัคคี วัดซับกระโดน วัดซับตะเคียน วัดหนองโก วัดเขาตำบล วัดซับกระทิงวราราม วัดซับงูเหลือม วัดนาโสม วัดศิริมงคล วัดถ้ำพรหมโลก วัดบ่อน้ำ วัดโพธิ์งาม วัดราศรีสว่าง วัดเกาะรัง วัดเขาน้อย วัดซับลังกา วัดน้อยราษฎร์บำรุง วัดหนองบง วัดคลองไทร วัดท่ามะนาว วัดสันตะลุง วัดคีรีเจริญธรรม วัดโค้งรถไฟเจริญธรรม วัดถ้ำเขาปรางค์ วัดนิคมพัฒนาราม วัดเนินหาด วัดบ้านไร่พัฒนาราม วัดพิทักษ์ไทยสุขเจริญ วัดศรีอุบลจันทาราม วัดจันทาราม วัดไชยดิตถาราม วัดถนนโค้ง วัดท่ามะกอกชยากร วัดเนินศิลาสุวรรณาราม วัดลำโกฎิทอง วัดเขาชัณกาศ(เขาชัณกาศรัตนาราม) วัดเขาศรีสามัคคี วัดเทพประสิทธิ์ วัดน้อยสามัคคีธรรม วัดบ้านใหม่สามัคคี วัดมงคลนิมิต วัดเขากำพร้า วัดรัตนราษฎร์บำรุง วัดห้วยหิน วัดเกตุ วัดภิญโญสโมสร วัดรัมภาราม วัดท่าราบ วัดปากคลอง วัดพยัคฆาราม วัดวิหารขาว วัดโพธิ์แก้ว วัดสนามไชย วัดดงกระทุ่ม วัดบางลี่ วัดหนองปลาดุก วัดหนองหลวง วัดปากน้ำ วัดโพธิ์ศรี วัดหนองมน วัดคลองเม่า วัดเขาสมอคอน วัดถ้ำช้างเผือก วัดถ้ำตะโก วัดท่าโขลง วัดบันไดสามแสน วัดบางพาน วัดบางสำราญ วัดไลย์ วัดคงคาราม วัดโพธิ์เกษตร วัดมะค่า วัดสามัคคีธรรม วัดหัวสำโรง(ห้วยสำโรง) วัดลาดสาลี่ วัดบ้านเบิก วัดบ้านม่วง วัดบ้านลาด วัดโพธิ์ตรุ วัดยวด วัดมุจลินท์ วัดน้ำจั้น วัดบ้านโป่ง วัดหนองนางาม วัดบ้านทราย วัดสุนทริการาม วัดกัทลีพนาราม วัดแคสูง วัดดงน้อย วัดดงพลับ วัดกำแพง วัดเกริ่นกฐิน วัดท้องคุ้ง วัดท่าช้าง วัดบรรพตธรรมาวาส วัดบ้านโคก วัดผดุงธรรม วัดสระตาแวว วัดหนองน้ำทิพย์ วัดสำโรงน้อย วัดสำโรงใหญ่ วัดหินปักทุ่ง วัดหินปักเหนือ วัดหินปักใหญ่ วัดคุ้งท่าเลา วัดเนินยาว วัดบ้านคลอง วัดมะขามเฒ่า วัดสระเตยน้อย วัดสระเตยใหญ่ วัดหนองทรายขาว วัดบางกะพี้น้อย วัดบางกะพี้ใหญ่ วัดวังใต้ วัดวังเหนือ วัดโคกสูข วัดบ้านลาด วัดพานิชธรรมิการาม วัดสระกระเบื้อง วัดหนองเต่า วัดทุ่งทะเลหญ้า วัดบ้านหมี่ใหญ่ วัดหัวเขา วัดเทพอำไพ วัดธรรมิการาม วัดประชาแสวงธรรม วัดวาสนวราราม วัดกุดขาม วัดโป่งแค วัดศรีบรรพตวนาราม วัดหนองไผ่ล้อม วัดแหลมเพิ่ม วัดดงกลาง วัดพุน้อย วัดพุสะอาด วัดศรีอุดม วัดสว่างจิต วัดท้ายลาด วัดสระใหญ่ วัดหนองกระเบียน วัดหนองคูใหญ่ วัดหนองโพธิ์ วัดบ้านน้อย วัดไผ่ใหญ่ วัดสายห้วยแก้ว วัดหนองกระเบื้อง วัดหนองหินใหญ่ วัดบางพึ่ง วัดมหาสอน วัดห้วยแก้ว วัดปฐมพานิช วัดกลางสว่างอารมณ์ วัดเชียงงาสง่างาม วัดโบสถ์โพธิ์งาม วัดโพนทอง วัดราษฎร์ธานี วัดสว่างอารมย์ (หอมแก้วอุทิศ) วัดนาจาน วัดน้ำป่างามวิชา วัดสระมะเกลือ วัดหนองแก วัดหนองเมือง วัดห้วยกรวด วัดเขาวงกฎ วัดเขาสว่างวงษ์ วัดเขาสาริกา วัดคลองสุทธาวาส วัดท่าตะโก วัดท่าหลวง วัดพุพะเนียง วัดศรีสง่าเจริญพร วัดสะพานน้ำโจน วัดใหม่เทพมงคล วัดเนินทองวนาราม วัดปึกธรรม วัดศิลาราม วัดสุทธาวาส วัดซับจำปา วัดทรัพย์เจริญ วัดโป่งสวองคีรีวรรณ วัดเนินสวอง วัดหนองกระสังข์ วัดหนองน้ำใส วัดหนองผักแว่น วัดหนองหัวช้าง วัดทะเลวัง วัดเขาใหญ่สามัคคี วัดซับน้อยสามัคคี วัดซับยางราษฎร์บำรุง วัดถ้ำโบสถ์ญาวาส วัดศิริธรรมวนาราม วัดหนองแกชฎาทอง วัดหนองจาน วัดหัวลำ วัดร่องเพกา วัดสว่างอารมณ์ วัดกระดานเลื่อน วัดบ้านคลอง (โพธิ์กลางบ้านคลอง) วัดมหาโพธิ์ วัดทุ่งท่าช้าง วัดสามแยกมาเจริญ วัดอัมพุมัญยาราม (ห้วยใหญ่) วัดธรรมวงษ์ วัดนิยมชัย วัดโคกเจริญ วัดดินแดง วัดทะเลทอง วัดเขาราบกุตราช วัดคลองกระชาย วัดเนินสวรรค์ วัดวังตาอินทร์ วัดวังวัด วัดสระเพลง วัดสามัคคีประชาราม วัดหัวเขาสามัคคี วัดคุ้งตะแบก วัดพุกะชัด วัดวังทอง วัดหนองระเริง วัดห้วยบงเฉลิม วัดห้วยสาราม วัดเขาขุยสามัคคีธรรม วัดลำโป่งเพชร วัดหนองมะค่า วัดหินสามบ่อ วัดแหลมชนแดน วัดโคกกลุ่ม วัดโคกสันคู วัดชมภู วัดศิริมงคล วัดหนองอีเก้ง วัดใหม่ไพศาลี วัดท่าเยี่ยม วัดลำสนธิ วัดหนองนาสามัคคี วัดโคกคลีสามัคคี วัดจงโก วัดด่านโคกคลี วัดธรรมมิการาม วัดบำรุงศรัทธาธรรม วัดหนองรี วัดเขาดินทอง วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง วัดคีรีบัววนาราม (ถ้ำคูหาสวรรค์) วัดซับสมบูรณ์ วัดท่าใหญ่สามัคคี วัดบ้านฉางประชานิมิต วัดปรางค์น้อย วัดศิลาอาสน์เจริญธรรม วัดสำราญสามัคคี วัดหนองโกวราราม วัดหนองปล้อง วัดใหม่กุดตาเพชร วัดเขาแก้วรัตนวนาราม วัดเขารวกสามัคคี วัดวังทอง วัดใหม่คลองมะนาว วัดเขาวงหนองม่วง วัดถ้ำเขากระเจียว วัดถ้ำสันติสุข วัดบ่อยาง วัดวาปีอัมพาราม วัดศรีรัตนาราม วัดสวนสวรรค์ วัดใหม่เจริญ วัดเขากระทิง วัดเขาลำแพน วัดโคกขาม วัดบ่อทอง วัดโพธิ์เงิน วัดวงษ์สว่างสามัคคี วัดหนองเสมา วัดใหม่โสพิมพ์ วัดโคกกลาง วัดดงดินแดง วัดบ่อดินสอพอง วัดหน่วยประคอง วัดหนองเกตุ วัดหนองขุด วัดหนองคันโซ้ วัดหนองระเริง วัดหนองสำราญ วัดคุ้งลาน วัดชอนตะเคียน วัดศรีรัตนาราม วัดหนองกลาง วัดหนองกะอ้น วัดหนองขามสามัคคี วัดหนองไทร วัดหนองบุ วัดหนองพิกุลทอง วัดใหม่ศรีอุดม วัดบ่อเสมา วัดยางโทนสามัคคี วัดหนองไก่ห้าว วัดหนองตะแบก วัดหนองตาแดง วัดหนองมะกรูด วัดคีรีนาครัตนาราม วัดชอนสารเดช วัดชอนเหล็กไฟ วัดถ้ำสิทธาราม วัดสระพม่า วัดพรหมสาคร วัดโพธิ์แก้วนพคุณ วัดโพธิ์ข้าวผอก วัดโพธิ์เงิน วัดสังฆราชาวาส วัดเสาธงทอง วัดหัวว่าว วัดโคกพระ วัดดาวดึงษ์ วัดโพกรวม วัดราษฎร์ประสิทธิ์ วัดตึกราชา วัดพระปรางค์มุนี วัดศรัทธาภิรม วัดเสฐียรวัฒนดิษฐ์ วัดข่อยสังฆาราม วัดตะโหนด วัดธรรมสังเวช วัดธัมมจักร (สามเกรียว) วัดโพธิ์ชัย วัดกลางพรหมนคร วัดคลองสามแยก วัดแจ้งพรหมนคร วัดยวด วัดศรีสาคร วัดสว่างอารมณ์ วัดแค วัดจักรสีห์ วัดพระนอนจักรสีห์ วัดกระดังงาบุปผาราม วัดประโชติการาม วัดโพธิ์ลังกา วัดสถิตย์วัฒนาราม วัดสอาดราษฎร์บำรุง วัดท่าวนธรรมรังษี วัดน้อยนางหงษ์ วัดประสิทธิ์คุณากร วัดจุกคลี วัดดาวเรือง วัดตลาดโพธิ์ วัดม่วงชุม วัดใหญ่ วัดดอนกะเชา วัดพระปรางค์ วัดโพธิ์รัตนาราม วัดโพธิ์สุทธาลัย วัดโพธิ์หอมสุทธาราม วัดช่องลม วัดชันสูตร วัดน้ำผึ้ง วัดวังขรณ์ วัดหลังสระ วัดสะเดา วัดแหลมคาง วัดบ้านจ่า วัดหนองโขลง วัดกลางชูศรีเจริญสุข วัดกิ่งประดิษฐ์ วัดโคนอน วัดดงบ้านกร่าง วัดห้วยเจริญสุข วัดคีมราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดธรรมเจดีย์ วัดสระแจง วัดสามัคคีธรรม วัดคลองระมาน วัดดอนตะโหนด วัดบ้านกลับ วัดโพธิ์ทะเลใต้ วัดราษฎร์บำรุง วัดขุนสงฆ์ วัดประดับ วัดโพธิ์เก้าต้น วัดยายสร้อย วัดสี่เหลี่ยม วัดโพธิ์สังฆาราม วัดฟูก(ฟูกทอง) วัดม่วง วัดสิงห์สุทธาวาส วัดกลางท่าข้าม วัดโพธิ์ศรี วัดสาธุการาม วัดตะโกรวม วัดวังกะจับ วัดหนองกระทุ่ม วัดชีปะขาว วัดเตย วัดทุ่ง วัดประสาท วัดราหุล วัดสิงห์ วัดพรหมบุรี วัดอัมพวัน วัดกุฎีทอง วัดโพธิ์เอน วัดโภคาภิวัฒน์ วัดมงกุฏแก้ว วัดหลวง วัดอุตมพิชัย วัดเก้าชั่ง วัดโคปูน วัดตราชู วัดตาเถร วัดศรีพรหมประสิทธิ์ วัดกลางธนรินทร์ วัดคู วัดจินดามณี วัดนาคนันทาราม วัดพุทธาราม วัดเสาธงทอง วัดโบสถ์ วัดพรหมเทพาวาส วัดหัวป่า วัดเทพมงคล วัดป่าหวาย วัดโบสถ์ วัดเสมาทอง วัดจำปาทอง วัดเสาธงหิน วัดโสภา วัดวิหารขาว วัดพิกุลทอง วัดเฉลิมมาศ วัดโบสถ์ วัดประศุก วัดปราสาท วัดพงษ์สุวรรณวราราม วัดโพธิ์ล้ม วัดโพธิ์ศรี วัดม่วง วัดดอกไม้ วัดปลาไหล วัดสว่างอารมณ์ วัดเสือข้าม วัดธรรมจักรสิทธาราม วัดปากแรต วัดพระนอน วัดยาง วัดสาลโคดม วัดสิงห์ วัดสุทธาวาส วัดกระโจม วัดน้อย วัดไผ่ขาด วัดเพิ่มประสิทธิผล วัดโพธิ์สำราญ วัดแหลมทอง วัดโฉมศรี วัดบางปูน วัดระนาม วัดราษฎร์ศรัทธาทำ วัดกำแพง วัดเกาะแก้ว วัดแจ้ง วัดตุ้มหู วัดท่าอิฐ วัดโพธิ์ลังกา วัดหัวดง วัดโฆสิทธาราม วัดทอง วัดราษฎร์บำรุง วัดศรีจุฬามณี วัดศรีสำราญ วัดกลาง วัดคลองโพธิ์ศรี วัดเชียงราก วัดเซ่าสิงห์ วัดดงยาง วัดไผ่ดำ วัดพระปรางค์สามยอด วัดล่องกะเบา วัดการ้อง วัดหนองสุ่ม วัดกระทุ่มปี่ วัดบ้านลำ วัดสองพี่น้อง วัดศรีวิชัยวัฒนาราม วัดพรวน วัดพระยาตาก วัดโพธิภาวนาราม วัดห่อทองคำ วัดงิ้ว วัดท่าชัย วัดสะพาน วัดหนองตาดำ วัดหัวยาง วัดอัมพวนาราม วัดฝาง วัดพยุงญาติวัฒนาราม วัดพระบรมธาตุ วัดส่องคบ วัดอรุณศิริวัฒนาราม วัดเขาท่าพระ วัดท่าช้าง วัดปฐมเทศนาอรัญวาสี วัดลัดเสนาบดี วัดหาดกองสิน วัดเขื่อนพลเทพ วัดคงสวัสดิ์วัฒนาราม วัดสุขารมย์ วัดใหม่วงเดือน วัดดักคะนน วัดธรรมามูล วัดบ้านกลำ วัดสร้อยสังข์สถิตย์ วัดสระเนินพระราม วัดดอนรังนก วัดเนินถ่าน วัดราษฎร์รังสรรค์ วัดโรงวัว วัดหนองเต่าดำ วัดหนองพังนาค วัดแหลมหว้า วัดนางลือ วัดวังเคียน วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ วัดพิกุลงาม วัดโพธิ์ศรีศรัทธาธรรม วัดศรีมณีวรรณ วัดศรีสิทธิการาม วัดคลองกลาง วัดโคกแจง วัดหนองม่วง วัดธรรมขันธ์ วัดศรีเจริญ วัดจวน วัดดอนสนวน วัดบุญประชาวิทยาราม วัดโพธิ์นิมิต วัดโรงช้าง วัดหัวยาง วัดใหญ่ วัดดอนแตง วัดหัวถนน วัดหางแขยง วัดหางน้ำสาคร วัดพัฒนาราม วัดโพธิพิทักษ์ วัดหัวหว้า วัดท่าอู่ วัดหนองกระทุ่ม วัดหนองตาตน วัดอู่ตะเภา วัดพานิชวนาราม วัดสิงห์สถิต วัดดอนเจดีย์ วัดปากคลองมะขามเฒ่า วัดศรัทธาราษฎร์ วัดสุวรรณโคตมาราม วัดหนองน้อย วัดหนองพญา วัดโคกสุก วัดดอนตาล วัดทรงเสวย วัดกะทง วัดดอนตูมกมลาวาส วัดบำรุงธรรม วัดปทุมธาราม วัดท่านจั่น วัดศรีชัยวัฒนาราม วัดหนองแก วัดดงไร วัดบ่อแร่ วัดราษฎร์นิธิยาวาส วัดหนองจิก วัดราษฎร์สามัคคี วัดวังหมัน วัดสระใหญ่ วัดสามัคคีธรรม วัดหนองกะเบียน วัดหนองโสน วัดกำแพง วัดเขาสรรพยา วัดโพธิมงคล วัดราษฎร์บูรณะ วัดสมุทร วัดสรรพยาวัฒนาราม วัดหลวงสิริบูรณาราม วัดโคกเข็ม วัดโคกโบสถ์ วัดบ้านหนอง วัดศาลาขาว วัดอินทาราม วัดเขาแก้ว วัดนมโฑ วัดคงคาราม วัดโคกจันทน์ วัดตะกู วัดสามนิ้ว วัดไผ่ล้อม วัดมะปราง วัดวังสาคร วัดสมอ วัดกรุณา วัดดอนตะไล้ วัดโพธิ์งาม วัดสวนลำไย วัดยางศรีเจริญ วัดศรีมงคล วัดหาดอาษา วัดกำแพง วัดพระแก้ว วัดโพธาราม วัดมหาธาตุ วัดมะค่า(เจริญสุข) วัดสระไม้แดง วัดสองพี่น้อง วัดหัวตะพาน วัดเหนือ วัดทัพย่าน วัดท่ากระแส วัดนก วัดมะเหยงคณ์ วัดวิหารทอง วัดสังฆาราม วัดหนองบัว วัดกลาง วัดเกาะ วัดคลองงิ้ว วัดโคกโตนด วัดจันทนาราม วัดดอนโพธิ์ศรี วัดบำเพ็ญบุญ วัดมาติการาม วัดจั่นเจริญศรี วัดตึก วัดท่า วัดธรรมิกาวาส วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง วัดพร้าว วัดโฆสิตาราม วัดดอนเนรมิต วัดท่าสมอ วัดโพธิ์ทอง วัดสกุณาราม วัดหอระฆัง วัดหัวเด่น วัดใหม่เจริญธรรม วัดโคกดอกไม้ วัดชายทุ่ง วัดดอนประดู่ วัดทุ่งกระถิน วัดเทพรัตนวนาราม วัดป่าลาน วัดหนองแขม วัดหนองปลิง วัดอารีทวีวนาราม วัดดอนกำ(วังจันทร์) วัดโพธิ์งาม วัดวิหารห้องเดียว วัดสนามชัย วัดทับขี้เหล็ก วัดท่ากฤษณา วัดราษฎร์บำรุง วัดสวนอัมพวัน วัดไกลกังวล วัดบ้านใหม่ วัดประชุมธรรม วัดพิชัยนาวาส วัดวิจิตรังสิตาราม วัดหนองทาระภู วัดเขาราวเทียนทอง วัดเนินขาม วัดทุ่งโพธิ์ วัดวังคอไห(วังหอไห) วัดสุขเดือนห้า วัดหนองเด่น วัดหนองยาง วัดพรหมวิหาร วัดไพรนกยูง วัดหนองอ้ายสาม วัดชัฎฝาง วัดตลุกเทื้อม วัดธรรมวิจิตร วัดรางดู่ วัดศรีเจริญธรรม วัดสระดู่ วัดหนองแซง วัดหนองโสน วัดอรัญญวาสี วัดคลองเกษม วัดคลองจันทน์ วัดโคกหมู วัดทองนพคุณ วัดท่าแก้ว วัดท่าโบสถ์ วัดวงเดือน วัดคลองธรรม วัดถ้ำเข้ วัดบุบผาราม วัดวังกะชาย วัดวิจิตรรังสรรค์ วัดสะตือสิงห์ วัดเด่นใหญ่ วัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดสระแก้ว วัดหนองแจง วัดเขาดิน วัดดอนใหญ่ วัดบ้านบ่อ วัดไผ่ล้อม วัดหนองตะขบ วัดทุ่งจำรอง วัดบ่อลึก วัดวังน้ำขาว วัดหนองเดิ่น วัดหนองหวาย วัดโพธิ์ทอง วัดสะพานหิน วัดบ้านทับ วัดศรีสโมสร วัดแก่งขนุน วัดเขาคูบา วัดเจดีย์งาม วัดเชิงเขา วัดดาวเรือง วัดดาวเสด็จ วัดทองพุ่มพวง วัดบ้านบึง วัดบ้านอ้อย วัดบำรุงธรรม วัดศรีบุรีรตนาราม วัดศาลาแดง วัดหนองโสน วัดคีรีวง วัดคุ้งเขาเขียว วัดซอย 6 ขวา วัดซอยสิบ วัดถ้ำวิมานแก้ว วัดป่าดำรงธรรม วัดศรัทธาประชากร วัดหน้าพระลาน วัดโคกดินแดง วัดประสิทธิ์พรชัย วัดพุแค วัดสามัคคีธรรม วัดหนองหว้า วัดป่าคา วัดมงคลชัยพัฒนา วัดสาธุประชาสรรค์ วัดหนองม่วง วัดห้วยบง วัดโตนด วัดป่าสัก วัดหงษ์ดาราวาส วัดถนนเหล็ก วัดหัวถนน วัดนาร่อง วัดป๊อกแป๊ก วัดหนองโนใต้ วัดหนองโนเหนือ วัดป่าไผ่ วัดหนองขริ้น วัดหนองเขื่อนช้าง วัดหนองจักร วัดหนองยาวใต้ วัดหนองยาวสูง วัดปากข้าวสารใต้ วัดปากข้าวสารเหนือ วัดสุวรรณคีรี วัดโคกหนามแท่ง วัดบ้านพลับ วัดพระพุทธฉาย วัดอรัญญวาสี วัดกุดนกเปล้า วัดโคกเพ็ก วัดเจริญราษฎร์บำรุง (โนนคล้อ) วัดทุ่งสาริกา วัดโนนสภาราม วัดตลิ่งชัน วัดท่าเยี่ยม วัดหนองบัว วัดห้วยลี่ วัดตะกุด วัดบ้านกล้วย วัดสะตือ วัดบ้านกอก วัดประดิษฐ์ธรรม วัดลาดเขาปูน วัดสุนันทาราม วัดสูงยาง วัดท่าวัว วัดผึ้งรวง วัดเพลียขวา วัดแพะโคก วัดเขาดิน วัดถ้ำเจริญสุข วัดแก่งคอย วัดบ้านม่วง วัดเขามันธรรมาราม วัดซับบอน วัดถ้ำพระโพธิสัตว์ วัดทับกวาง วัดบ้านโป่ง วัดบำเพ็ญบุญ วัดป่าไผ่ วัดพระธาตุเจริญธรรม วัดวาลุการาม วัดสามัคคีวราราม วัดสิทธิราช วัดเกตุแก้ว วัดขอนหอม วัดโคกสะอาด วัดจำศีล วัดตาลเดี่ยว วัดนาบุญ วัดราษฎร์พัฒนา วัดใหม่สามัคคี วัดเขาลาดวนาราม วัดนาดี วัดบ้านไร่ วัดบุใหญ่ วัดหนองน้ำเขียว วัดหนองสองห้อง วัดห้วยคงคาวราวาส วัดเขาหินดาด วัดคำใหญ่ วัดถ้ำเต่า วัดถ้ำประกายแก้ว วัดท่าเกวียน วัดท่าคล้อใต้ วัดท่าคล้อเหนือ วัดท่าศาลา วัดท่าสบก วัดป่าดงพญาเย็น วัดหาดสองแคว วัดถ้ำเขาเขียว วัดถ้ำญาณสังวร วัดท่าเดื่อ วัดนิคมซอย 25 วัดผังพัฒนาราม วัดสาย 5 ธรรมมงคล วัดหินซ้อนใต้ วัดท่ากระเบา วัดบ้านธาตุใต้ วัดบ้านธาตุเหนือ วัดเขาพระ วัดบ้านช่อง วัดบ้านช่องใต้ วัดบ้านป่า วัดบ้านป่าใต้ วัดป่าเกษม วัดวังกวาง วัดหนองมะค่า วัดท่าศรีโพธิ์ใต้ วัดท่าศรีโพธิ์เหนือ วัดกะเหรี่ยงคอม้า วัดเขาสะท้อนสูง วัดคลองไผ่สามัคคีธรรม วัดตาดใต้ วัดบำรุงธรรม วัดบึงไม้ วัดป่าสว่างบุญ วัดแก่งป่าสัก วัดปรางคล้อ วัดพระพุทธบาทน้อย วัดสองคอนกลาง วัดสองคอนใต้ วัดสองคอนเหนือ วัดสีทาใต้ วัดสีทาเหนือ วัดหนองน้อย วัดเตาปูน วัดบำเพ็ญธรรม วัดโคกกรุง วัดชำผักแพว วัดบ้านดง วัดป่าไผ่ วัดวังแพ วัดสุนทริกาวาส วัดท่ามะปราง วัดโป่งมงคล วัดเกาะกลาง วัดมงคลทีปาราม วัดสหมิตรมงคล วัดเสนานฤมิตร วัดหนองพระบาง วัดกุ่มหัก วัดสวนกล้วย วัดกระทงลอย วัดขอนชะโงก วัดชัยเฉลิมมิตร วัดชัยสิทธิ์อนุสรณ์ วัดแก้วเกาะลอย วัดโคกแดง วัดสันติวิหาร วัดหนองโนน้อย วัดไทยงาม วัดบ่อน้ำเค็ม วัดราษฎร์สามัคคี วัดสนมไทย วัดหนองจอกน้อย วัดหนองจอกใหญ่ วัดหนองผักชีเหนือ วัดหนองสมัคร วัดบกน้อย วัดบัวลอย วัดสันมะค่า วัดหนองดินแดง วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดโคกกลาง วัดโพนทอง วัดหนองแซงใหญ่ วัดเขาน้อย วัดบ้านลาด วัดมุจลินทสราราม วัดห้วยขมิ้น วัดห้วยทองหลาง วัดบ้านยาง วัดพัชรบรรพตวราราม วัดโสรกโขมง วัดห้วยทราย วัดโคกมะตูม วัดใหญ่วันนา วัดราษฎร์เจริญ วัดหนองอ่างทอง วัดบ้านไผ่ วัดหนองจิก วัดหนองตะเฆ่ วัดหนองตาเดี้ยง วัดหนองรี วัดบ้านจาน วัดป่าบำเพ็ญธรรม วัดหนองครก วัดหนองนาก(หนองนาค) วัดท่าช้าง วัดร่องแซง วัดหนองบอน วัดหนองปลากระดี่ วัดหนองปลาหมอ วัดหนองผักชีใต้ วัดทุ่งดินขอ วัดหนองขนาก วัดหนองปลิง วัดหนองสะเดา วัดคลองห้า(ราษฎร์ประดิษฐ์) วัดราษฎร์บำรุงวนาราม วัดศรีปทุม วัดหนองโรง วัดใหม่เทพนิมิตร วัดเกาะแก้วอรุณคาม วัดคลองใหม่ วัดสร้างบุญ วัดหนองหมูใต้ วัดโคกกระต่าย วัดดงหมี วัดบ้านดอน วัดพุทธบูชาญาณสังวร วัดศรีสัจจาวาส วัดหนองตาบุญ วัดเขาแก้วธรรมาราม วัดคลองไทร วัดคลองยาง วัดคลองหัวช้าง วัดหนองไทร วัดเกาะเซิงหวาย วัดบางกง วัดบ้านลำ วัดสหกรณ์รังสรรค์ วัดหนองโพธิ์ วัดหนองสรวง วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ วัดเจริญธรรม วัดราษฎร์เจริญ วัดโคกน้อย วัดหนองกีบม้า วัดหนองน้ำสร้าง วัดหนองหอย วัดท่าราบ วัดหนองพลับ วัดหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหัวโพธิ์ วัดบ้านขาม วัดบ้านโดน วัดหนองสีดา วัดหนองกบ วัดหนองทางบุญ วัดไก่เส่า วัดบ้านใหม่ วัดหนองหญ้าปล้อง วัดงิ้วงาม วัดหนองกระธาตุ วัดหนองกวางโจน วัดหนองนกชุม วัดหนองหลัว วัดม่วงหวาน วัดหนองสองห้อง วัดอู่ตะเภา วัดเขาไกรลาศ วัดเขาดิน วัดบ้านหมอ วัดธรรมเสนา วัดสารภี วัดสุนทรเทพมุนี(สะพานช้าง) วัดโคกงาม วัดบ่อพระอินทร์ วัดปัญจาภิรมย์ วัดราษฎร์บำรุง วัดสร่างโศก วัดโคกมะขาม วัดโบสถ์(โบสถ์แจ้ง) วัดโพธิ์ทอง วัดโคกกุ่ม วัดจั่นเสือ วัดดอนทอง วัดโคกใหญ่ วัดหนองนางปุ๋ย วัดมะขามเรียง วัดหนองพันเรือ วัดบางขวัญ วัดบ้านครัว วัดม่วงน้อย วัดมหาโลก(ลานคา) วัดโคกเสลา วัดหนองเขศรีมงคล วัดหนองคล้า วัดหนองถ่านใต้ วัดหนองบัว วัดดอนพุด วัดหนองกะทะ วัดบ้านรี วัดไผ่หลิ่ว(ดอนทองเหนือ) วัดหลังคาแดง วัดอ้อมแก้ว วัดช้าง(กุญชร) วัดหนองมน วัดโคกโพธิ์ วัดดอนทอง วัดคลองบุญ วัดโคกสะอาด วัดตอยาง วัดบ้านครัว วัดป่าแหน วัดศรีนวลตอยาง วัดหนองโดน วัดหนองระกำ วัดดงสัก วัดบ้านคลอง วัดสองคอน วัดสุวรรณคีรีบ้านกลับ วัดหลังสวน วัดกองทองสว่างอารมณ์ วัดทองย้อย วัดหนองแร่ วัดโปร่งเก่า วัดโป่รงสว่าง(โป่งสว่าง) วัดโปร่งหัวถนน วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดสวนมุตโตทัย วัดซับชะอม วัดนิคมวาสี วัดพระพุทธบาท วัดเขาเงิน วัดเขาบรเพ็ด วัดตรีบุญญาราม วัดธารเกษม วัดปราสาททรงธรรม วัดพุขามหวาน วัดพุซาง วัดพุทธนิคม วัดสายตรี วัดโกมลกิตติ วัดซอยสี วัดซับครก วัดดงมณี วัดหนองนายาว(นายาว) วัดนิคมเขมาราม วัดนิคมพัฒนา วัดนุตจรัสวงศาราม วัดบ่อวังครุ วัดเบญจคีรี วัดพรหมประสิทธิ์ วัดพุคำจาน วัดพุคำบรรพต วัดหนองกระทุ่ม วัดหนองใหญ่ วัดเขาพลัด วัดเขาวง วัดซับบอน(เขาวงนอก) วัดบ้านน้อย วัดเขตสว่าง วัดดอยหินปูน วัดบ้านโพธิ์ วัดศรีจอมทอง วัดหนองถ่านเหนือ วัดหนองโป่ง วัดหนองสุทธะ วัดใหม่สุวรรณโน วัดกัลยาณบรรพต วัดพุกร่าง วัดหนองคณฑี วัดหนองสองตอน วัดตาลเสี้ยน วัดเนินยาว วัดประดู่ วัดศรีอัมพร วัดส้มป่อย วัดสวนสำราญ วัดหนองแก วัดหนองเครือตาปลา วัดหนองจิก วัดหนองโดนน้อย วัดสูง วัดเสาไห้ วัดชัน วัดบ้านยาง วัดเพชร วัดศรีอุทัย วัดเขาดินใต้ วัดโคกกะพี้ วัดบำเพ็ญพรต วัดม่วงฝ้าย วัดห้วยหวาย วัดโคกกระท้อน วัดปากบาง วัดป่าสัก วัดพะเยาว์ วัดอัมพวัน วัดเขาแก้ว วัดต้นตาล วัดท่าช้างใต้ วัดท่าช้างเหนือ วัดห้วยบุญ วัดพระยาทด วัดโพธิ์ วัดหนองจิก วัดตะเฆ่ วัดบ้านกลาง วัดบ้านโคก วัดม่วงงาม วัดมะกรูด วัดเชิงราก วัดบัวงาม วัดบ้านซุ้ง วัดจันทบุรี วัดชุ้ง วัดเจ้าฟ้า วัดไผ่ล้อม วัดสมุหประดิษฐ์ วัดสวนดอกไม้ วัดถ้ำธรรมโอสถ วัดบ้านหมาก วัดปิ่นแก้วสามัคคี วัดมวกเหล็กนอก วัดหลังเขา วัดเหวลาด วัดคั่นตะเคียน วัดธนพัฒนาราม วัดประชาวิจิตร วัดพุทธนิมิต วัดมวกเหล็กใน วัดกลุ่มพระบาท วัดคลองไทร วัดซับลำใย วัดสวนทองรวมมิตร วัดสัจจะพล วัดหนองผักหนอก วัดหนองมะค่า วัดซับดินดำ วัดลำสมพุง วัดเขานมนาง วัดคลองม่วงเหนือ วัดซับน้อยเหนือ วัดป่าศรีอุทุมพร วัดลำพญากลาง วัดหนองตอตะเคียน วัดหนองเอี่ยว วัดหนองเอี่ยวใน วัดซับกระดาน วัดซับขาม วัดซับตะเคียน วัดซับสนุ่น วัดซับเหว วัดปึกสำโรง วัดมณีโชติ วัดหินซ้อนเหนือ วัดคำพราน วัดดงน้ำฉ่า วัดดงมะเกลือ วัดตะพานหิน วัดท่าระหัด วัดปากน้ำ วัดป่าลานหินดาด วัดภิบาลวังม่วง วัดมณีขวัญชัย วัดหลังเขา วัดคลองมะเกลือ วัดซับกระทิง วัดโป่งเก้ง วัดโป่งตะขบ วัดวังม่วง วัดวังยาง วัดสวนมะเดื่อ วัดหนองบอน วัดหาดเล็บยาว วัดห้วยหินขาว วัดธรรมโฆษก วัดธรรมโศภิต วัดพิชัยปุรณาราม วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม วัดหลวงราชาวาส วัดใหม่จันทราราม วัดอมฤตวารี วัดจันทาราม(ท่าซุง) วัดท่าทอง วัดสังกัสรัตนคีรี วัดขุมทรัพย์ วัดจักษาภัทราราม วัดเนินตูม วัดบางกุ้ง วัดภูมิธรรม วัดอุโบสถาราม วัดกลางเขา วัดดอนขวาง วัดหนองตางู วัดหนองสลิด วัดสะพานหิน วัดหาดทนง วัดเกาะเทโพ วัดเกาะสวรรค์ วัดอัมพวัน วัดคลองเคียน วัดทองอร่ามรังษี วัดปากคลองท่าซุง วัดราษฎร์ศรัทธาทำ วัดเวฬุวนาราม(ยาง) วัดหนองแก วัดเนินเหล็ก วัดหนองเต่า วัดเนินซาก วัดหนองไผ่แบน วัดหนองโพธิ์ วัดหนองหญ้านาง วัดคลองหิน วัดศรีประมุข วัดหนองพังค่า วัดวังปลากด วัดเขาพะแวง วัดตานาด วัดบุญลือ วัดทัพทันวัฒนาราม วัดหนองหญ้าไทร วัดเขาโคกโค วัดมะเดื่อ วัดทุ่งนาไทย วัดดอนหวาย วัดเขาน้อย วัดเขาน้อย วัดเขาลูกช้าง วัดโคกหม้อ วัดท่ามะขามป้อม วัดป่าเลไลย์ วัดหนองกระดี่ วัดหนองกระดี่นอก วัดดงพิกุล วัดตลุกหมู วัดหนองมะเขือ วัดหนองเรือโกลน วัดคอดยาง วัดวังสาริกา วัดหนองขุย วัดหนองเป็ดก่า วัดหนองสระ วัดเขาปฐวี วัดตลุกดู่ วัดโป่งเก้ง วัดผาลาดธาราราม วัดวังเตย วัดหนองจิกยาว วัดหนองนกยูง วัดหนองไผ่ วัดดงแขวน วัดสว่างอารมณ์ วัดหนองยายดา วัดเขาดาวเรือง วัดหนองตะคลอง วัดหนองแว่น วัดหนองหลวง วัดเขาหินเทิน วัดหนองกี่ วัดหนองแขวนกูบ วัดคลองข่อย วัดชุมม่วง วัดดอนตาเสา วัดทุ่งสงบ วัดวังบุญ วัดศรีจันทราราม วัดเขาหิน วัดดอนเพชร วัดดอนหวาย วัดห้วยพระจันทร์ วัดปทุมธาราม วัดโรจนาราม วัดหนองมะกอก วัดหนองยาง วัดห้วยขานาง วัดใหม่เขาปูน วัดท่าข้ามสาคร วัดปทุมทอง วัดหนองกระทุ่ม วัดบ่อทับใต้ วัดหนองขุนชาติ วัดเนินสาธารณ์ วัดป่าช้า วัดใหญ่ วัดแจ้ง วัดหนองเต่า วัดหัวเมือง วัดเกาะตาซ้ง วัดถ้ำรัตนคีรี วัดทุ่งโพ วัดน้ำพุ วัดปรักมะม่วง วัดป่าพริก วัดวังบรเพชร วัดหนองฝางวิทยาราม วัดทุ่งทอง วัดทุ่งหลวง วัดอัมพวัน วัดทุ่งนา วัดเทพนิมิต วัดป่าเลา วัดลานหญ้าคา วัดสามัคคีรังสรรค์ วัดเขาน้อย วัดดงประดาพระ วัดบ้านใหม่ วัดประดาหัก วัดหนองกระทุ่ม วัดหนองพลวง วัดหนองแฟบ วัดหนองระแหงใต้ วัดคูเมือง วัดมงคลรัตนคีรี วัดหนองไผ่ วัดหนองระแหงเหนือ วัดเก้านิ้ว วัดดอนกลอย วัดสุทธาวาส วัดห้วยรอบ วัดทัพทราย วัดทุ่งพึ่งเก่า วัดทุ่งพึ่งใหม่ วัดหนองเขื่อน วัดท่าโพ วัดพันสี วัดดงเศรษฐี 1 วัดหมกแถว วัดเนินพยอม วัดศิริวัฒนาราม วัดหลุมเข้า วัดดงขวาง วัดมโนราช วัดรัตนาราม วัดสะนำ วัดห้วยป่าปก วัดเขาถ้ำประทุน วัดทัพคล้าย วัดทัพหมัน วัดทัพหลวง วัดใหม่หนองแก วัดผาทั่ง วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม วัดห้วยแห้ง วัดทองหลาง วัดเขาถ้ำตะพาบ วัดเขาวงษ์พรหมจรรย์ วัดคลองตะขาบ วัดวังพง วัดวังหิน วัดบ้านจัน วัดบ้านใหม่โพธิ์งาม วัดสาลวนาราม วัดหนองไม้แก่น วัดคลองโป่ง วัดเมืองการุ้ง วัดหนองตายาย วัดหนองฝาง วัดหนองหูลิง วัดหูช้าง วัดบ้านไร่ วัดไร่พริก วัดวังตอ วัดห้วยบง วัดหนองบ่มกล้วย วัดเจ้าวัด วัดเขาดินเหนือ วัดเขาพระยาพายเรือ วัดนาไร่เดียว วัดปากเหมือง วัดเพชรน้ำผึ้ง วัดลานสัก วัดวิหารธรรม วัดใหม่ไทยอีสาน วัดตะคล้อ วัดทุ่งสามแท่ง วัดประดู่ยืน วัดป่าคา วัดหนองผักกาด วัดใหม่หนองแขม วัดเขาฆ้องชัย วัดคลองชะนี วัดซับป่าพลู วัดถ้ำทอง วัดทุ่งนางาม วัดน้ำวิ่ง วัดป่าอ้อ วัดศรีบุญเรือง วัดห้วยโศก วัดคลองไม้ลาย วัดปางไม้ไผ่ วัดเพชรเจริญ วัดหาดทรายงาม วัดโกรกลึก วัดเขาธรรมมงคล วัดเขาผาแรต วัดน้ำรอบ วัดเนินมะค่า วัดบึงแห้ง วัดโปร่งนวล วัดหนองม่วง วัดห้วยทราย วัดอุดมพร วัดชายเขา วัดบ้านกลาง วัดป่าผาก วัดทุ่งสาลี วัดสุวรรณบรรพต วัดหนองยาง วัดหนองสี่เหลี่ยม วัดคลองหวาย วัดโป่งข่อย วัดสมอทอง วัดกลาง วัดเกษมจิตตาราม วัดคลองโพธิ์ วัดท่าถนน วัดท้ายตลาด วัดธรรมาธิปไตย วัดไผ่ล้อม วัดหนองผาสันติการาม วัดดอยท่าเสา วัดนาโปร่ง วัดแนวคีรี วัดใหญ่ท่าเสา วัดอรัญญิการาม วัดคุ้งวารี วัดทองเหลือ วัดป่าเซ่า วัดทุ่งเศรษฐี วัดบุ่งวังงิ้ว วัดหนองกลาย วัดหมอนไม้ วัดคุ้งตะเภา วัดป่ากล้วย วัดป่าสักเรไร วัดหนองปล้อง วัดหาดเสือเต้น วัดใหม่เจริญธรรม วัดท่าทอง วัดวังกะพี้ วัดวังโป่ง วัดดงช้างดี วัดทับใหม่ วัดเนินโพธิ์ วัดไผ่ใหญ่ วัดวังหมู วัดจอมคีรี วัดชายเขา วัดน้ำริดใต้ วัดน้ำริดเหนือ วัดเขาแก้ว วัดงิ้วงาม วัดปากฝาง วัดวังขอน วัดศรีธาราม วัดใหม่ช่องลม วัดด่านนาขาม วัดปางต้นผึ้ง วัดแม่เฉย วัดห้วยกั้ง วัดห้วยฮ้า วัดกุมภีล์ทอง วัดคุ้งยาง วัดเด่นด่าน วัดประชาธรรม วัดสามัคยาราม วัดคลองนาพง วัดผาจักร วัดผาจุก วัดพระฝางสว่างคบุรีมุนีนาถ วัดสุวรรณคีรี วัดยางจุ้ม วัดยางโทน วัดวังดิน วัดหนองป่าไร่ วัดเกาะเรไร วัดดอยแก้ว วัดสิงห์ศรีสว่าง วัดช่องลม วัดนาน้อย วัดวังแดง วัดห้วยโปร่ง วัดหาดงิ้ว วัดขุนฝาง วัดเหล่าป่าสา วัดดอยสวรรค์ วัดบ้านใหม่โพธิ์เย็น วัดวังแดง วัดวังแดงสอง วัดวังหิน วัดศรัทธาพร วัดสัจจาราษฎร์บำรุง วัดใหม่เยาวชน วัดชำทอง วัดบ้านแก่งใต้ วัดพงสะตือ วัดมงคลนิมิตร วัดหมู่ห้าสามัคคี วัดคลึงคราช วัดหาดสองแคว วัดแหลมคูณ วัดไชยมงคล วัดดอยแก้ว วัดราษฎร์สามัคคี วัดศรีสะอาด วัดหลวงป่ายาง วัดข่อยสูง วัดไผ่ลูกช้าง วัดสักลาย วัดแหลมทอง วัดท่าปลา วัดน้ำคอม วัดน้ำสิงห์ใต้ วัดน้ำสิงห์เหนือ วัดเนินสว่าง วัดห้วยเลิศ วัดหาดลั้ง วัดตีนดอย วัดนาโห้ง วัดหาดไก่ต้อย วัดซำบ้อ วัดประชานิมิต วัดผาเต่า วัดผาเลือด วัดท่าแฝก วัดน้ำปึง วัดประชาธรรม วัดปากลี วัดเสกษนาราม วัดห้วยต้าใต้ วัดห้วยอ้อย วัดหาดสองแคว วัดจริม วัดน้ำหมัน วัดงอมถ้ำ วัดป่ากั้ง วัดน้ำพร้า วัดห้วยต้าเหนือ วัดหาดล้าใต้ วัดหาดล้าเหนือ วัดช่องลม วัดชัยชนะพล วัดชุมพล วัดต้นตะคร้อ วัดทรายมูล วัดปากปาด วัดไผ่ล้อม วัดศรีสะอาดโพธิ์ชัย วัดส่องแดด วัดนาน้ำพาย วัดปากห้วยแค วัดโพนร้อง วัดลานชุม วัดนากล่ำ วัดน้ำไคร้ วัดวังผาชัน วัดห้วยน้ำไหล วัดห้วยแมง วัดกกต้อง วัดนาไพร วัดนาหน่ำ วัดโพธิ์ชัย วัดฟากนา วัดวังขวัญ วัดโพธิ์เตี้ย วัดโพนดู่ วัดห้วยใส วัดบ้านลุ่ม วัดผาโปด วัดมหาธาตุ วัดวังอ้อ วัดห้วยลึก วัดหัวทุ่ง วัดนาแซง วัดนาไร่เดียว วัดบ้านเดิ่น วัดโพนลาน วัดสองห้อง วัดจอมแจ้ง วัดโคกเหนือ วัดโพธิ์ชัยศรี วัดห้วยครั่ง วัดบ่อเบี้ยวนาราม วัดนาขุม วัดห้วยเหล่า วัดมหาธาตุ วัดวังพะเนียด วัดหน้าพระธาตุ วัดบ้านเกาะ วัดบ้านดารา วัดโพธิ์ดาราราม วัดวังสะโม วัดวังสัมโม วัดคลองละมุง วัดท่าดินแดง วัดไร่อ้อย วัดวังตอ วัดวังผักรุง วัดใหม่สามัคคีธรรม วัดชำสอง วัดชำหนึ่ง วัดเต่าไห วัดประชาศรัทธาธรรม วัดภักดีราษฎร์บูรณาราม วัดวงษ์สวรรค์สุทธาวาส วัดกองโค วัดขวางชัยภูมิ วัดคลองกล้วย วัดบางนา วัดป่าแต้ว วัดราษฎร์ประดิษฐ์ วัดเอกา วัดท่าไม้เหนือ วัดบึงสัมพันธ์ วัดโพธาราม วัดโรงม้า วัดดอกไม้ วัดป่ากะพี้ วัดศรีจำปาศักดิ์ วัดคลองกะพั้ว วัดเด่นกระต่าย วัดหาดกำแพง วัดเกาะวารี วัดนาอิน วัดบ้านขอม วัดบ้านดง วัดบุพพาราม วัดพระยาปันแดน วัดเขาดินสุวรรณบาท วัดคีรีวงกต วัดนายาง วัดนาอิซาง วัดหลักร้อย วัดป่ายาง วัดม่อนปรางค์ วัดเสาหิน วัดดอนแก้ว วัดดอนค่า วัดผักราก วัดศรีอุทุมพรคณารักษ์ วัดหัวดง วัดนานกกก วัดเจดีย์คีรีวิหาร วัดดอนสัก วัดดอยมูล วัดท้องลับแล วัดทุ่งเอี้ยง วัดห้วยผึ้ง วัดไชยจุมพล วัดดอนไชย วัดนาทะเล วัดน้ำใส วัดม่อนนางเหลียว วัดร่มโพธิญาณ วัดร่องเสี้ยว วัดห้องสูง วัดดงสระแก้ว วัดไผ่ล้อม วัดโพธิ์ทอง วัดสว่างอารมณ์ วัดกุฏิพระฤาษีทรงธรรม วัดพระแท่นศิลาอาสน์ วัดพระบรมธาตุ วัดพระยืน วัดฤาษีสำราญ วัดด่านแม่คำมัน วัดใหม่เจริญสุข วัดน้ำหมีน้อยสามัคคี วัดปางวุ้น วัดผักขวง วัดร้องลึกศรีชุมภรณ์ วัดวังตะเคียน วัดวังโป่ง วัดสว่างคลองตรอน วัดดอนมูล วัดท่าช้าง วัดบ่อทอง วัดปางหมิ่น วัดราชคีรีวิเศษ วัดวังเบน วัดศรีบุญเรือง วัดแสนขัน วัดคีรีวงกฎ วัดนาป่าคาย วัดนาลับแลง วัดไร่ห้วยพี้ วัดวังปรากฏ วัดน้ำพี้ วัดหนองหิน วัดห้วยปลาดุก วัดคีรีวงศ์ วัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม วัดไทรใต้ วัดนครสวรรค์ วัดปากน้ำโพใต้ วัดพรหมจริยาวาส วัดพุทธมงคลนิมิตร วัดโพธาราม วัดวรนาถบรรพต วัดศรีสุวรรณ วัดสุคตวราราม วัดกลางแดด วัดเกตุคีรี วัดศาลเจ้า (สกุลณีอนุสรณ์) วัดเกรียงไกรกลาง วัดเกรียงไกรใต้ วัดเกรียงไกรเหนือ วัดปากน้ำโพเหนือ วัดสโมสร วัดเกาะหงษ์ วัดตะเคียนเลื่อน วัดวังยาง วัดท่าทอง วัดยางโทน วัดวังไผ่ วัดสันคู วัดจอมคีรีนาคพรต วัดป่าเรไลย์ วัดศรีสวรรค์สังฆาราม วัดท่าดินแดง วัดท่าล้อ วัดหัวถนน วัดเทพสามัคคีธรรม วัดนิเวศวุฒาราม วัดยางงาม วัดท่าพระเจริญพรต วัดบน วัดบึงน้ำใส วัดเกาะแก้ว วัดบ้านแก่ง วัดยาง วัดวังหยวกใต้ วัดคีรีสวรรค์ วัดบ้านไร่ วัดพระนอน วัดพุชะพลูใต้ วัดรังงาม วัดราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์บำรุง วัดศรีมงคล วัดศรีวรรณาราม วัดไทรเหนือ วัดบางม่วง วัดพระบางมงคล วัดวังหิน วัดหาดทรายงาม วัดทัพชุมพล วัดบ่อพยอม วัดศรีอุทุมพร วัดสวรรค์ธาราม วัดสวรรค์ประชากร วัดสันติธรรม วัดหนองกระทุ่ม วัดหนองโรง วัดอัมพวัน วัดเขามโน วัดดอนงาม วัดเนินมะขามงาม วัดบริรักษ์ประชาสาร วัดบวรประชาสัคค์ วัดวังสวัสดี วัดศรีประชาสรรค์ วัดศรีอัมพวัลย์ วัดสมานประชาชน วัดสวรรค์วิถีธรรมาราม วัดหนองกระโดน วัดอมรประสิทธิ์ วัดเขมิราษฎร์ วัดสังฆมงคล วัดสุบรรณาราม วัดหนองปลิง วัดคลองคาง วัดโกรกพระใต้ วัดโกรกพระเหนือ วัดบ้านหว้า วัดยางตาล วัดดงชะพลู วัดเนินเวียง วัดบางมะฝ่อ วัดเกษมศานติ์ วัดช่องรวก วัดท่าซุด วัดบางประมุง วัดมโนราษฎร์ วัดท่าทราย วัดนากลาง วัดกระจังงาม วัดศาลาแดง วัดบ่อพลับ วัดหนองพรมหน่อ วัดเขาถ้ำพระ วัดทองคำอิง วัดเนินกะพี้ วัดตากแดด วัดเนินหญ้าคา วัดหาดสูง วัดคลองปลากดใน วัดดอนสนวน วัดทับกฤชกลาง วัดทับกฤชใต้ วัดทับกฤชเหนือ วัดทุ่งแว่น วัดโพธิ์เงินราษฎร์ศรัทธา วัดหนองแม่พังงา วัดชุมแสง วัดบางไซ วัดสองพี่น้อง วัดแสงสวรรค์ วัดหางตลาด วัดเกยไชยใต้ วัดเกยไชยเหนือ วัดคลองระนง วัดท่านา วัดแสงธรรมสุทธาวาส วัดหนองคาง วัดช้าง วัดดงกะพี้ วัดท่าไม้ วัดวังใหญ่ วัดหนองขอน วัดคลองยาง วัดเนินสะเดา วัดบางเคียน วัดบ้านลาด วัดดงขุย วัดมงคลสุจริตธรรม วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดหนองกระเจา วัดหนองกุ่ม วัดหนองโก วัดหัวกระทุ่ม วัดคลองปลากดนอก วัดคลองสำพรึง วัดพันลาน วัดโคกหม้อ วัดโพธิ์สุทธาวาส วัดคลองเกษมกลาง วัดคลองเกษมใต้ วัดไผ่ขวาง วัดไผ่สิงห์ วัดโพธิ์หนองยาว วัดฆะมัง วัดพิกุล วัดแหลมยาง วัดหนองบัว วัดห้วยน้อย วัดใหม่นิกรประทุมรักษ์ วัดเขามะเกลือ วัดคลองสมอ วัดเทพสุทธาวาส วัดวังมะเดื่อ วัดวังแรต วัดหนองกลับ วัดหนองโบสถ์ วัดหนองประดู่ วัดหัวทำนบ วัดโคกกระถิน วัดธารทหาร(ห้วยด้วน) วัดน้ำสาดกลาง วัดน้ำสาดเหนือ วัดป่าเรไร วัดวังบ่อ วัดหนองจิก วัดหนองปลาไหล วัดห้วยวารีใต้ วัดเกาะแก้ว วัดจิกใหญ่ วัดสามัคคีสุนทร วัดห้วยถั่วกลาง วัดห้วยถั่วเหนือ วัดห้วยร่วม วัดห้วยร่วมใต้ วัดทุ่งตาล วัดห้วยถั่วใต้ วัดกระดานหน้าแกล(กระดานหน้าแตร) วัดโคกมะกอก วัดจิกยาวใต้ วัดรังย้อยราษฎร์เจริญ วัดห้วยถั่ว วัดห้วยวารี วัดสระงาม วัดหนองแก้ว วัดเขานางต่วม วัดทับลุ่มศรีมงคล วัดวังข่อย วัดเวฬุวัน วัดห้วยธารทหาร วัดอุดมพัฒนา วัดท่างิ้ว วัดมงคลรัตนาราม วัดส้มเสี้ยว วัดมงคลสถิตย์ วัดวิวิตตาราม วัดกล่ำหูกวาง วัดเขากองทอง วัดวังกระชอน วัดหูกวาง วัดท่าแรต วัดธรรมโชติการาม วัดบ้านคลอง วัดวิมลประชาราษฎร์ วัดอ่างทอง วัดเขาหน่อ วัดเขาห้วยลุง วัดท่าจันทร์ วัดเทพสถาพร วัดนาหุบ วัดบ้านแดน วัดบางแก้ว วัดโบราณธรรมิกาวาส วัดโบสถ์สามัคคีธรรม วัดประสาทวิถี วัดวังพระหิน วัดคลองขวัญ วัดดงคู้ วัดธรรมรักขิตาราม วัดวงษ์มณีศรัทธา วัดศรีนิคมรัตนาราม วัดสังขวิจิตร วัดสังขสุทธาวาส วัดคลองวิไล วัดคลองสองหน่อ วัดดงป่าจันทร์ วัดตาสังใต้ วัดบ้านไผ่ วัดบ้านวัง วัดด่านช้าง วัดทุ่งแคแดง วัดทุ่งท่าเสา วัดเนินทราย วัดวงฆ้อง วัดสองพี่น้อง วัดหนองปลาไหล วัดหนองละมาน วัดคลองธรรม วัดคลองมงคล วัดทุ่งสนามชัย วัดธรรมจริยาวาส วัดพลังไพร วัดหนองกรด วัดหนองปรือ วัดใหม่หนองกรด วัดคลองจินดา วัดโคกกว้าง วัดจิกลาด วัดหนองตางู วัดหนองพลับ วัดบึงปลาทู วัดเวฬุวัน วัดหนองมะขาม วัดเจริญผล วัดมาบมะขาม วัดศรัทธาราม วัดสี่แพ่ง วัดมหาโพธิใต้ วัดมหาโพธิเหนือ วัดหนองหัวเรือ วัดเก้าเลี้ยว วัดกัลยารัตน์ วัดทุ่งตาทั่ง วัดยางใหญ่ วัดลาดค้าว วัดหนองเต่าใต้ วัดหนองเต่าเหนือ วัดหนองแพงพวย วัดห้วยรั้ว วัดเขาดินเหนือ วัดดงเมืองใต้ วัดพระหน่อธรณินทร์ วัดมรรครังสฤษดิ์ วัดหนองงูเหลือม วัดแหลมสมอ วัดคลองช้าง วัดดงบ้านโพธิ์ วัดเนินพยอม วัดศิลาทองสามัคคี วัดหัวดงใต้ วัดหัวดงเหนือ วัดหาดเสลา วัดเขาเจดีย์ วัดเขาถ้ำบุญนาค วัดเขาถ้ำประทุน วัดเขาใบไม้ วัดโคกคูณ วัดชอนเจริญธรรม วัดดงพลับ วัดตาคลี วัดถ้ำผาสุขใจ วัดเทพมงคลปานสาราม วัดธรรมรงค์สวัสดิ์ วัดโบสถ์เทพนิมิต วัดพุทธนิมิต วัดโพนทอง วัดศรีวังคาง วัดศรีสำราญ วัดสระแก้ว วัดสว่างวงษ์ วัดสันธยาศรัทธาธรรม วัดหนองขาม วัดหนองจิกรี วัดหนองสีนวล วัดหลาสะแก วัดหัวเขาตาคลี วัดเขาทอง วัดเขาฝา วัดเขาวงษ์ วัดเขาสูง วัดโคกสว่าง วัดช่องแค วัดดงน้อย วัดบ่อนิมิต วัดหนองดุก วัดอัมพวันคีรี วัดจันเสน วัดดงมัน วัดหนองตะโก วัดหนองตาปี วัดหนองถ้ำวัว วัดอินทรเมรี วัดเขาดุม วัดโคกเจริญ วัดพุช้างล้วง วัดลาดตะกุด วัดหนองกระสังข์ วัดหนองบัว วัดหนองบัวทอง วัดห้วยหอม วัดเขาตอง วัดเขาภูคา วัดทรัพย์น้อย (สัมพันธ์) วัดหนองกรวด วัดหนองตาพัน วัดหนองยอ วัดหนองลาดสามัคคี วัดหัวหวาย วัดคีรีรัตนาราม วัดดงขวาง วัดรัตตวัน วัดวาปีรัตนาราม วัดสอนจันทร์ วัดหนองตาราม วัดหนองเต็งรัง วัดหนองโพ วัดห้วยดุก วัดอรัญญิการาม วัดหนองสีซอ วัดหนองหม้อ วัดหนองแอก วัดโคกกร่าง วัดชัยมงคล วัดทุ่งทะเลทราย วัดหนองแขม วัดหนองสร้อยทอง วัดโคกกระเทิน วัดป่าตาล วัดพรหมประชาราม วัดลาดทิพยรส วัดหนองคูน้อย วัดใหม่ราษฎร์บำรุง วัดกกกว้าว วัดคีรีโชติการาม วัดโคกสลุด วัดประชาสรรค์ วัดหนองหญ้ารังกา วัดหลังเขา วัดเขาน้อย วัดท่าตะโก วัดสามัคยาราม วัดหนองขานาง วัดหางน้ำ วัดพนมรอก วัดวังใหญ่ วัดหนองคร่อ วัดหนองไผ่ วัดเขาขาด วัดไดตามุ่ย วัดหนองเนิน วัดหัวถนนกลาง วัดหัวถนนใต้ วัดหัวถนนเหนือ วัดเนินประดู่ วัดสายลำโพงกลาง วัดสายลำโพงใต้ วัดสายลำโพงเหนือ วัดหนองเบน วัดหนองสองห้อง วัดขอนดู่ วัดช่องแกระ วัดท่าสุ่ม วัดเนินสำราญ วัดปากง่าม วัดวังมหากร วัดวังรอ วัดหัวพลวง วัดเขาล้อ วัดดอนคา วัดตุ๊กแก วัดบ้านวังแรง วัดสระโบสถ์ วัดเขาโคกเผ่น วัดทำนบ วัดโคกกระถิน วัดดงจันทำ วัดตะเฆ่ค่าย วัดทุ่งสว่าง วัดหนองละมาน วัดหนองสระ วัดคร่อเรียงราย วัดคลองบอน วัดพนมเศษใต้ วัดพนมเศษเหนือ วัดเขาดินศิริวัฒนา วัดหนองสะแก วัดหนองหลวง วัดโคกเดื่อ วัดเนินทอง วัดไพศาลี วัดหนองกระทุ่มทอง วัดหนองแทงแรด วัดหนองเสือ วัดห้วยตะโก วัดหัวพุ วัดใหม่วารีเย็น วัดโคกมะขวิด วัดบ้านใหม่ วัดพระพุทธบาท วัดวังกรด วัดวังเตียน วัดสำโรงชัย วัดหนองไผ่ วัดเขาดินวนาราม วัดเขาหินกลิ้ง วัดตะกุดภิบาล วัดบ่อทอง วัดพุทธนิมิต วัดโพธิ์งาม วัดโพธิ์ทอง วัดวังน้ำลัด วัดหนองโพธิ์ศรี วัดหนองม่วง วัดห้วยขว้าว วัดช่องคีรี วัดตะคร้อ วัดประชาสามัคคี วัดวังกระโดนน้อย วัดวังกระโดนใหญ่ วัดเขาหลักชัย วัดคีรีล้อม วัดโค้งสวอง วัดตะเคียนทอง วัดโพธิ์ประสาท วัดหนองปลาย วัดนาขอม วัดประจันตคีรี วัดหนองตกกล้า วัดเขาแก้ว วัดอินทาราม วัดเนินมะกอก วัดหนองหมู วัดหัวงิ้ว วัดเขาบ่อแก้ว วัดสระนางสรง วัดสระปทุม วัดหนองไม้แดง วัดห้วยบง วัดเขาบ่อพลับ วัดคนธารามท้ายวารี(หางน้ำหนองแขม) วัดบ้านบน วัดท่าตะโก วัดยางขาว วัดหาดสะแก วัดบางปราบ วัดมณีวงษ์ วัดย่านมัทรี วัดเขาทอง วัดเขาทองพุทธาราม วัดเขาไม้เดน วัดพระปรางค์เหลือง วัดคลองบางเดื่อ วัดน้ำทรง วัดเพียรอุดมธรรม วัดสระเศรษฐี วัดสำโรง วัดสุวรรณรัตนาราม วัดหนองคล่อ วัดใหม่ วัดเขาสามยอด วัดธารลำไย วัดบ่อเพลง วัดพุหว้า วัดหนองกลอย วัดหนองเต่า วัดใหม่พรสวรรค์ วัดเทพพรสวรรค์ธารหวาย วัดสระทะเล วัดคลองสาลี วัดดงมะไฟ วัดดงสีเสียด วัดดอนโม่ วัดทุ่งแม่น้ำน้อย วัดประชานิมิต วัดราษฎร์บำรุง วัดลาดยาว วัดวังชมพู วัดศรีสุธรรมาราม วัดสระแก้ว วัดสวนขวัญ วัดหนองขี้ใต้ วัดหนองจิก วัดแหลมทอง วัดเกาะเปา วัดนกคลาน วัดบ้านดงตาแวน วัดวังม้า วัดวังศรีเจริญ วัดหนองกระทิง วัดหนองโพธิ์ วัดดอนพลอง วัดท่ากกแดง วัดศรีอัมพวัน วัดยางโทน วัดสร้อยละคร วัดสระปทุม วัดหนองจิกรี วัดหนองเตย วัดมาบแก วัดวังแจง วัดสนามหลวง วัดหน้าเขา วัดดงหนองหลวง วัดวังยิ้มแย้ม วัดสามัคคีธรรม (ราษฎร์สามัคคีธรรม) วัดหนองพลับ วัดหนองยาว วัดหนองหูช้าง วัดเขาสมุก (นิวิฐธรรมาราม) วัดชัยวนาราม วัดดอนขวาง วัดสามัคคีประดิษฐ์ วัดหนองกระดูกเนื้อ วัดหนองเดิ่น วัดหนองตาเชียง วัดหนองนมวัว วัดจันทราราม วัดทุ่งตัน วัดเนินม่วง วัดบ้านไร่ วัดสวนหลวง วัดหนองน้ำแดง วัดหนองแฟบ วัดแหลมชนิน วัดเนินขี้เหล็ก วัดพรมเขต วัดราษฎร์ศรัทธาทำ วัดหนองไร่ วัดหนองสังข์ วัดบ้านบุ่ง วัดป่าสันติธรรม วัดศรีทรงธรรม วัดศาลเจ้าไก่ต่อ วัดเขากา วัดเขาบันไดกลีบ วัดคีรีวง วัดคูหาโสภณ วัดชายธงวราราม วัดชุมพลสามัคคีธรรม วัดตากฟ้า วัดไผ่นาเริง วัดพุนิมิต วัดซับไพรเงิน วัดถ้ำธรรมรัศมี วัดถ้ำพรสวรรค์ วัดเทพพนม วัดพุนาค วัดลำพยนต์ วัดศรีเจริญธรรม วัดเขาบัวขาว วัดธรรมโสภณ วัดประชาสรรค์ วัดพุขมิ้น วัดวังสำราญ วัดสุขสำราญ วัดพลับพลาชัย วัดหนองพิกุล วัดห้วยลำใย วัดชอนทุเรียน วัดชอนพลูวราราม วัดไตรคีรีวราราม วัดโป่งสังข์ วัดไผ่เจริญ วัดพุนกยูง วัดพุเม่น วัดแคทราย วัดโคกขาม วัดดำรงธรรม วัดบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ วัดบ้านใหม่สามัคคี วัดพุสว่าง วัดล้ำเจริญ วัดสระเกตุโมลี วัดสุขสันต์สามัคคี วัดหนองรั้ว วัดอุดมธัญญา วัดอุดมพร วัดมฤคทายวัน วัดวังน้ำขาว วัดวิกสิตวิทยาราม วัดคลองม่วง วัดตะเคียนงาม วัดบ้านเปราะ วัดวังซ่าน วัดศรีกัลยาณนิคม วัดสีมาราม วัดกกกอก วัดทุ่งนาผาสุข วัดวังหิน วัดศรีไกรลาศ วัดศรีทอง วัดสะเดาซ้าย วัดหัวเขาลานคา วัดพนาสวรรค์ วัดหนองจิกทรายมูล วัดกำแพงเพชร วัดคูยาง วัดนาควัชรโสภณ วัดบาง วัดเสด็จ วัดคลองสีนวล วัดคลองสุวรรณ วัดไตรตรึงษาราม วัดทรัพย์นิมิตร วัดโนนโก วัดมอสำเภาพัฒนาราม วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดวังประดา วัดวังพระธาตุ วัดศรีปุณณาวาส วัดศรีสุทธาวาส วัดสระแก้ว วัดเสมางาม วัดหนองหลวง วัดใหม่ศรีเจริญพร วัดกระโจมทอง วัดคลองละแวก วัดทุ่งตาพุก วัดประดู่ลาย วัดปากอ่าง วัดแสงอรุณ วัดหนองใหญ่ วัดอ่างทอง วัดชัยภูมิ วัดนาบ่อคำ วัดบ้านปางขนุน วัดบ้านแม่นารี วัดสันติสุข วัดหนองบัว วัดอุทุมพร วัดทุ่งเศรษฐี วัดทุ่งสวน วัดทุ่งสามัคคี วัดพระเจดีย์ทอง วัดพระบรมธาตุ วัดพิกุล วัดยางเรียง วัดยางเลียง วัดวังยาง วัดสว่างอารมณ์ วัดเทพทรงธรรม วัดนิคมสหกรณ์ วัดราษฎร์เจริญพร วัดสหราษฎร์รังสรรค์ วัดกัลปพฤกษ์ วัดเกาะน้ำโจน วัดลานดอกไม้ วัดอรัญญิกาวาส วัดเนินกรวด วัดอมฤต วัดอรัญสถิตย์ วัดเกาะตำแย วัดเกาะรากเสียด วัดโกสัมพี วัดเขาวังเจ้า วัดคลองเมือง วัดท่าคูณสามัคคีธรรม วัดมะเดื่อชุมพร วัดวังเจ้า วัดศรีหัตถยาราม วัดหนองแคน วัดหนองเตาอิฐ วัดหนองวัวดำ วัดเขาพระ วัดดงสระแก้ว วัดบ่อสามแสน วัดราชพฤกษ์ศรัทธาราม วัดไร่หลักขวัญ วัดหนองปลิง วัดห้วยปักษ์ วัดกาทิ้งสามัคคีธรรม วัดคณฑีศรีวชิราราม วัดท่าเสลี่ยง วัดเทพนคร วัดบ่อเงิน วัดปราสาท วัดมงคลศรัทธาราม วัดหงษ์ทองเจริญ วัดแปดอ้อม วัดพัฒนานิคม วัดโพธิ์ทะเล วัดมหาโพธิมงคล วัดวังเพชร วัดวังอ้อ วัดใหม่ศรีอุบล วัดโขมงหัก วัดท่าตะคร้อเขาทอง วัดไทรย้อย วัดบ่อตาโพธิ์ วัดมะกอกหวาน วัดมิตรศรัทธาธรรม วัดวังโบสถ์ วัดสระสิงห์โต วัดหนองเต่า วัดชัยพฤกษ์ วัดเตาขนมจีน วัดมอสมบัติ วัดมอสูง วัดวังทอง วัดหนองใหญ่ปางช่างยม วัดหนองใหญ่ศรีโสภณ วัดบ้านใหม่สุวรรณภูมิ วัดป่าดอยลับงา วัดคลองแต้วพัฒนา วัดแก้วชัยมงคล วัดทีฆายุการาม วัดเทพนิมิตมงคล วัดไทรงาม วัดไทรงามใต้ วัดเนินสำราญ วัดคงคาราม วัดป่าเรไลย์ วัดโปร่งตะคลอง วัดสว่างอารมณ์ วัดหัวยาง วัดงิ้วสองนาง วัดจิกคันซ้อน วัดเนินกรอย วัดศรีบุญส่ง วัดใหม่โคกเจริญ วัดหนองไม้กอง วัดแก้วสุวรรณ วัดทุ่งมหาศาล วัดบุญญารักษ์ วัดมหาชัยวนาราม วัดศรีวิไล วัดบ่อแก้ว วัดพานทอง วัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดหนองแม่แตง วัดคลองใหญ่ วัดดอยแก้ว วัดโป่งน้ำร้อน วัดศรีสมบูรณ์ วัดคลองน้ำไหลใต้ วัดคลองลาน วัดท่าข้ามสามัคคี วัดปากคลองลาน วัดมอสำราญ วัดใหม่ธงชัย วัดคลองน้ำไหลกลาง วัดท่าช้าง วัดไพรสณฑ์รัตนาราม วัดมอสังเวียน วัดแม่สอด วัดพงษ์สัก วัดวังผึ้ง วัดหนองไทร วัดเกษประชาสรรค์ วัดคอปล้อง วัดชัยมงคล วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม วัดบึงลาด วัดวังเจ้า วัดศรีพรหม วัดสามขา วัดแสงสุริยาราม วัดเกาะฝ้าย วัดบึงเสือเต้น วัดปรีชาราษฎร์บำรุง วัดพัฒนราษฎร์บำรุง วัดมาบมะโมง วัดหัวเสลาโพธาราม วัดแก้วโสภณ วัดบึงกอก วัดปลูกศรัทธา วัดสันติยาราม วัดหนองกระทุ่ม วัดอุดมศรัทธาราม วัดน้อยวรลักษณ์ วัดสว่างอารมณ์ วัดแสนสุข วัดหนองเหมือด วัดดอนปอแดง วัดมะม่วงงาม วัดสลกบาตร วัดสิงคาราม วัดหงษ์ทอง วัดคูหาสวรรค์ วัดสันติวัน วัดดอนโค้ง วัดดอนแตง วัดดอนเหียง วัดดำรงธรรม วัดบุญมั่นศรัทธาราม วัดพรหมนิมิต วัดขนุนงาม วัดช่องลม วัดนาเหนือ วัดเนินสำราญ วัดบ้านไร่ วัดวังน้ำวน วัดสันเนินดินแดง วัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม วัดหนองปลิง วัดโค้งไผ่ วัดด่านกรวด วัดบ้านหลวง วัดโพธิ์ศรี วัดวารีวัฒนาราม วัดสิทธิวราราม วัดหนองงูเห่า วัดหนองโมกข์พัฒนาราม วัดทรัพย์เจริญ วัดวังล้อม วัดวังหามแห วัดเกาะตาล วัดโนนตารอด วัดเขาสว่างธรรม วัดปางมะค่า วัดศรีเกษตรพัฒนา วัดศรีไพศาล วัดบึงสามัคคี วัดเกาะหมู วัดคลองน้ำเย็นเหนือ วัดโค้งวิไล วัดเด่นสะเดา วัดถนนงาม วัดนาร้อยไร่ วัดศรีภิรมย์ วัดหนองเต่าทอง วัดคลองพัฒนาราม วัดคล้ายภู่ทอง วัดนิคมธรรมาราม วัดสันติวนาราม วัดสามัคคีธรรม วัดหนองจอกพัฒนาราม วัดอยู่โนนมะกอก วัดอู่สำเภา วัดแก้วศรีวิไล วัดคลองสุขใจ วัดนิมิตธัญญาราม วัดโนนจั่น วัดหนองนกชุม วัดคฤหบดีสงฆ์ วัดคลองเจริญราษฎร์บำรุง วัดพรหมพาราม วัดรักษ์สามัคคีธรรม วัดวชิราราม วัดศรีสังฆธาราม วัดคงคาราม วัดธรรมธาราม วัดพรหมประดิษฐ์ วัดแม่ลาดใหญ่ วัดตะล่อมสุวรรณาราม วัดประชาศรัทธาราม วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี วัดวังน้ำแดง วัดวังน้ำสามัคคี วัดจันทาราม วัดถาวรวัฒนา วัดถาวรวัฒนา(ใต้) วัดทุ่งหันตรา วัดบ่อทอง วัดวังหันน้ำดึง วัดศาลเจ้าแม่ วัดโนนดุม วัดโนนทัน วัดพิกุลทอง วัดหนองขาม วัดอุเบกขาราม วัดมุจลินท์ วัดหนองทองหล่อ วัดหนองเม่น วัดอัมพาพนาราม วัดอ่างทองพัฒนา วัดเขาน้ำอุ่น วัดท่าขึ้น วัดมาบคล้า วัดระหาร วัดสุขเกษม วัดหนองหล่ม วัดหินชะโงก วัดชุมนาก วัดถนนน้อย วัดบึงสำราญน้อย วัดบึงสำราญใหญ่ วัดท่าคร้อ วัดปทุมทอง วัดสามแยก วัดหนองปรือ วัดกุฏิการาม วัดเขาแก้ว วัดเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ วัดถ้ำเขาตะล่อม วัดคลองราษฎร์เจริญ วัดโคศิรการาม วัดทุ่งน้ำตก วัดเย็นบูรณะราษฎร์เจริญ วัดวังไม้แดง วัดสว่างอารมณ์ วัดอินทาราม วัดนานอก วัดลานทอง วัดสุวรรณาราม วัดราษฎร์บูรณะ วัดเขาคีรีส วัดลัฏฐิวันวนาราม วัดคลองพิไกร วัดรัตนปทุม วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดโพธิ์เตี้ย วัดเกศกาสร วัดสว่างอารมณ์ วัดดงกระทิง วัดดงอีบุก วัดลานตาบัว วัดหนองไผ่ วัดชัยเคือง วัดวังผึ้ง วัดบึงบ้าน วัดทุ่งทอง วัดโพธิ์ประสิทธิธรรม วัดเกาะรากเสียดนอก วัดเชียงทอง วัดไผ่ล้อม วัดโพธาราม วัดมณีบรรพต วัดมะเขือแจ้ วัดสีตลาราม วัดโคกพลู วัดดอนแก้ว วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง วัดปทุมคีรี วัดพร้าว วัดชัยชนะสงคราม วัดดอนมูลชัย วัดดอยคีรี วัดสันป่าพง วัดบ้านเด่น วัดปากห้วยไม้งาม วัดหนองบัวเหนือ วัดเกาะตาเถียร วัดเขาถ้ำ วัดท่าช้าง วัดไม้งามหลวง วัดวังม่วง วัดโป่งแดง วัดลานห้วยเดื่อ วัดคลองสัก วัดไผ่สีซอ วัดอรัญญาวาส วัดท่าไม้แดง วัดทุ่งพระชัย วัดวังศิลาราม วัดเชียงทอง วัดโตงเตง วัดท่าตะคร้อ วัดนาโบสถ์ วัดลาดยาวใหม่ วัดสบยม วัดกลางสวนดอกไม้ วัดลานสาง วัดหนองแขม วัดส้มเกลี้ยง วัดอัมพวัน วัดดงปู วัดท่านา วัดหนองปรือ วัดแก่งหิน วัดลานสอ วัดวังประจบ วัดสะแกเครือ วัดตลุกกลางทุ่ง วัดดอยมูล วัดน้ำล้อม วัดปากวัง วัดพระพุทธบาทดอยงู วัดวังมะกอก วัดสันป่าลาน วัดสันหนองจิก วัดเกาะลาน วัดโพธิ์งาม วัดวิเศษวานิช วัดเด่นไม้ซุง วัดยางโองน้ำ วัดยางโองบน วัดยางโองสันกลาง วัดเวฬุวัน วัดท่านา วัดทุ่งยั้ง วัดน้ำปู วัดโบสถ์ วัดพระธาตุน้อย วัดสว่างอารมณ์ วัดบ้านปูน วัดพระบรมธาตุ วัดแม่พะยวบ วัดแม่ยะ วัดวังหม้อ วัดศรีค้ำ วัดดงยาง วัดดอยเจดีย์ วัดทุ่งกระเชาะ วัดบ้านล้อง วัดแม่ไข วัดฉลอมใต้ วัดฉลอมเหนือ วัดท้องฟ้าเหนือ วัดชลประทานรังสรรค์ วัดท่าปุย วัดป่าภาวนาราม วัดป่ายางใต้ วัดสามเงาออก วัดพระเจดีย์วังไคร้ วัดวังไคร้ วัดวังหมัน วัดวังหวาย วัดท่าไผ่ วัดบ้านแม่ระวาน วัดแม่เชียงราย วัดสองแคว วัดหนองเชียงคา วัดป่าพระสามเงา วัดป่ายางตก วัดสามเงา วัดดงลาน วัดนาตาโพ วัดวังโพ วัดดอนแก้ว วัดดอนมูล วัดภุมราวาส วัดศรีบุญเรือง วัดศรีมณีวัน วัดสิทธาวาส วัดอภัยคีรี วัดอุดมสามัคคี วัดเทพนิมิตร วัดป่าขะเนจื้อ วัดแม่ระมาดน้อย วัดศรีมงคล วัดมงคลคีรีเขต วัดแม่ต้านเหนือ วัดอรัญญาวาส วัดแม่หละ วัดชุมพลคีรี วัดดอนแก้ว วัดดอนไชย วัดบุญญาวาส วัดภาวนานิยมาราม วัดมณีไพรสณฑ์ วัดแม่ซอดน่าด่าน วัดสุนทรีกาวาส วัดอรัญญเขต วัดเกศแก้วบูรพา วัดดอยพระธาตุ วัดแดนอาณาเขต วัดแม่กุเหนือ วัดสิลาลาด วัดห้วยผักหละ วัดใหม่สุวรรณ วัดเชตวันคีรี วัดสว่างอารมณ์ วัดเชตพน วัดดอนแก้ว วัดแม่ตาว วัดศรีเกิด วัดศรีบุญเรือง วัดน้ำดิบ วัดมาตานุสรณ์ วัดแม่กาษา วัดแม่กื๊ดสามท่า วัดศรีรัตนาราม วัดท่าสายโทรเลข วัดท่าอาจใหม่ วัดไทยวัฒนาราม วัดวังตะเคียน วัดอมราวดี วัดโพธิคุณ วัดแม่ปะเหนือ วัดเวฬุวัน วัดห้วยแก้ว วัดใหม่คำมา วัดสุวรรณบรรพต วัดห้วยมหาวงก์ วัดห้วยไม้แป้น วัดชลประทาน วัดดอนมูล วัดถ้ำอินทนิล วัดสว่างอารมณ์ วัดชัยมงคล วัดฐิตราม วัดพบพระ วัดพบพระเหนือ วัดช่องแคบ วัดวาเลย์ใต้ วัดพานิชย์นิรมล วัดหนองหลวง วัดเอนกสิงขร วัดไพรสณฑ์สุนทร วัดมหาวันวิเวก วัดคูหาสุวรรณ วัดไทยชุมพล วัดราชธานี วัดศรีเสวตวนาราม วัดคลองตะเคียน วัดคุ้งยาง วัดบึง วัดป่าเรไร วัดฤทธิ์ศิริราษฎร์เจริญธรรม วัดหนองทอง วัดหัวฝาย วัดโซกเป็ด วัดตระพังทอง วัดปากคลอง วัดพระพายหลวง วัดวังตะคร้อ วัดวิเวกวนาราม วัดศรีชุม วัดบางคลอง วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดยางซ้าย วัดวังสวรรค์ วัดกำแพงงาม วัดบ้านขวาง วัดบ้านนา วัดศรีโพธิ์งาม วัดกระชงคาราม วัดราชพฤกษ์ วัดวังแดง วัดศรีมหาโพธิ์ วัดตาลเตี้ย วัดยางเอน วัดคงคามาลัย วัดลัดทรายมูล วัดวังทองแดง วัดสำนัก วัดหนองตาโชติ วัดเชิงคีรี วัดลานหอย วัดวังสังฆาราม วัดหนองไม้กอง วัดวังน้ำขาว วัดตลิ่งชัน วัดวังลึก วัดวังหาด วัดหัวฝาย วัดหนองจิกตีนเนิน วัดธรรมปัญญาราม วัดวาลุการาม วัดหนองกก วัดดุสิตดาราม วัดบึง วัดบึงภูเต่า วัดลาย วัดตะคร้อหัวดง วัดนาสระลอย วัดเนินยาง วัดบ้านป้อม วัดวังกร่าง วัดสามพวง วัดหนองแหวน วัดศรีคีรีสุวรรณาราม วัดมุจลินทราราม วัดใหม่เจริญผล วัดขุนนาวัง วัดเชิงคีรี วัดนากาหลง วัดหมอสามัคคีธรรม วัดภาวนาราม วัดน้ำพุ วัดทุ่งยั้งเมือง วัดกงไกรลาศ วัดสงฆาราม วัดบ้านกร่าง วัดคุ้งยาง วัดดอนแค วัดโบสถ์ วัดดอนสัก วัดศรีเมือง วัดเกาะ วัดประกาย วัดป่ามะม่วง วัดป่ารัง วัดเสาหิน วัดหนองบัว วัดดงเดือย วัดดงยาง วัดโพธิ์หอม วัดเต่าทอง วัดทุ่งเนินพยอม วัดเนินกระชาย วัดใหม่ไทยบำรุง วัดอินทรีศรีสังวร วัดกกแรต วัดคลองตะเข้ วัดทุ่งขวิด วัดป่ารัง วัดท่าฉนวน วัดหนองตูม วัดเกตุวนาราม วัดใหม่โพธิ์ทอง วัดใหม่สุขเกษม วัดบ้านใหม่ วัดโบสถ์มณีราม วัดหาดสูง วัดหาดเสี้ยว วัดดอยไก่แก้ว วัดดอยรัตนมณี วัดทุ่งพล้อ วัดป่างิ้ว วัดแม่ราก วัดวังค่า วัดเกาะระเบียง วัดดอนระเบียง วัดตอสัก วัดท่าโพธิ์ วัดธรรมิการาม วัดแม่สำเหนือ วัดผาคำ วัดพงเสลียง วัดแม่เทินใต้ วัดแม่เทินเหนือ วัดแม่ฮู้ วัดสุเม่น วัดห้วยโป้ วัดจอมแจ้ง วัดต้นสนโพธาราม วัดนาต้นจั่น วัดปลายนา วัดม่อนแก้ว วัดศรีเชลียง วัดเกาะน้อยตะวันตก วัดเกาะน้อยตะวันออก วัดทะเลลอย วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดหนองอ้อ วัดชัยสิทธาราม วัดศรีสัชนาลัย วัดเชิงคีรี วัดตลิ่งชัน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดดงคู่ วัดห้วยไคร้ วัดบ้านแก่ง วัดปากคะยาง วัดศรีสวรรค์ วัดโบราณหลวง วัดโพธิยาราม วัดสารจิตร วัดแสนตอ วัดฉิมพลี วัดโพธาราม วัดหนองรั้งเหนือ วัดเกาะไม้แดง วัดวังลึก วัดหนองรั้งใต้ วัดคลองโป่ง วัดนิคมศรีสำโรง วัดโสภาราม วัดศรีสำราญ วัดวังทอง วัดนาขุนไกร วัดราวต้นจันทน์ วัดวังไฟไหม้ วัดคลองเขนง วัดทุ่ง วัดวงฆ้อง วัดหนองกระดี่ วัดเกาะ วัดหนองฝาด วัดหนองแหน วัดโคกกระทือ วัดดอนจันทร์ วัดบ้านไร่ วัดหนองเรียง วัดเกาะวงษเกียรติ์ วัดเตว็ดกลาง(เตว็ดนอก) วัดทับผึ้ง วัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดบ้านซ่าน วัดเตว็ดใน วัดราษฎร์บำรุง วัดวังใหญ่ วัดสวรรคาราม วัดสวัสติการาม วัดสว่างอารมณ์ วัดคลองพระรอด วัดเจ็ดธรรมาสน์ วัดเด่นกระต่าย วัดบ่อแปดร้อย วัดแม่น้ำเก่า วัดหนองเรียง วัดใหม่คลองหอม วัดกรงทอง วัดคลองกระจง วัดอัมพวนาราม วัดจันทโรภาส วัดป่าข่อย วัดคุ้งวารี วัดท่าช้าง วัดไทรย้อย วัดไผ่ล้อม วัดเวฬุวนาราม วัดโบสถ์โพธิ์ วัดโพธิ์ทอง วัดคลองยาง วัดคลองวังทอง วัดโป่งมะขาม วัดไผ่ตะล่อม วัดวังถ้ำคูหาสวรรค์ วัดท่าเกษม วัดท่าทอง วัดบางยมอุดมธรรม วัดหนองโว้ง วัดหนองชุมแสง วัดหนองป่าตอสามัคคีธรรม วัดปากน้ำ วัดมาบป่าเลา วัดคุ้งยาง วัดท่าเกย วัดโพธิ์งาม วัดวังหว้า วัดเกาะหินตั้ง วัดคลองแห้ง วัดปากคลองช้าง วัดป่าถ่อน วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดหนองกลับ วัดบ่อทองอุดมธรรม วัดบ้านเหมือง วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดจันวนาประชากร วัดบึงสวย วัดปัจจันตคารามวาสี วัดน้ำขุม วัดบ้านคลอง วัดศรีสหกรณ์ วัดศิริบูรณาราม วัดหนองบัว วัดเขาแก้วชัยมงคล วัดโค้งเจริญ วัดท่าวิเศษ วัดวิเศษสมบูรณ์ วัดสามหลัง วัดใหญ่ชัยมงคล วัดคลองสำราญ วัดท่าต้นธงชัย วัดฝั่งหมิ่น วัดแม่ทุเลา วัดหนองหมื่นชัย วัดท่าชุม วัดทุ่งเสลี่ยม วัดเทพนม วัดพิพัฒน์มงคล วัดวังธาร วัดเหมืองนา วัดกลางดง วัดชัยอุดม วัดเชิงผา วัดบึงบอน วัดโป่งฝาง วัดม่อนจำศีล วัดแม่บ่อทอง วัดหนองผักบุ้ง วัดหัวฝาย วัดม่อนศรีสมบุรณาราม วัดคูหาสวรรค์ วัดจันทร์ตะวันตก วัดจันทร์ตะวันออก วัดท่ามะปราง วัดธรรมจักร วัดนางพระยา (นางพญา) วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดพันปี วัดราชบูรณะ วัดศรีวิสุทธาราม วัดสระแก้วปทุมทอง วัดหนองบัว วัดใหม่อภัยยาราม วัดอรัญญิก วัดงิ้วงาม วัดบางทราย วัดบึงขุนนนท์ วัดปากดอน วัดปากพิง(ตะวันออก) วัดปากพิงตะวันตก วัดราชมณฑป วัดท่าโรง วัดท่าโรงตะวันออก วัดบ้านใหม่ วัดไผ่หลงราษฎร์เจริญ วัดเสาหิน วัดหล่ม วัดอินทรีย์ วัดจุฬามณี วัดศรีรัตนาราม วัดสว่างอารมณ์ วัดหนองหัวยาง วัดคุ้งวารี วัดแจ่มสุวรรณ วัดยางเอน วัดสะกัดน้ำมัน วัดกรมธรรม์ วัดเนินมะคึก วัดศรีวนาราม วัดสมอแข วัดดอนทอง วัดบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านไร่ วัดปากห้วย วัดสะอัก วัดหนองกวางลี้ วัดเขาไร่เอี่ยมโสภณ วัดบ้านแซ่ วัดบ้านป่า วัดบึงกระดาน วัดวังยาวสามัคคีธรรม วัดแสงมุขอโณทัยสามัคคีธรรม วัดท่าทรุด วัดไผ่ค่อมรัตนาราม วัดแสงดาว วัดตาปะขาวหาย วัดบางพยอม วัดโพธิญาณ วัดมะขามเตี้ย วัดสระโคล่โสภาราม วัดเกาะ วัดจอมทอง วัดท่าตะเคียน วัดศาลาสูง วัดเด่นโบสถ์โพธิ์งาม วัดธรรมเกษตร วัดนิมิตรธรรมาราม วัดป่าเลไลยก์ วัดพระขาวไชยสิทธิ์ วัดพระยายมราช วัดหลวงพ่อแดง วัดแหลมโพธิ์ วัดใหม่เกาะกลางตะลุง วัดตูม วัดพลายชุมพล วัดวังหิน วัดทองหลาง วัดเขื่อนขันธ์ วัดเจดีย์ยอดทอง วัดเทพกุญชร วัดพิกุลทอง วัดพิกุลวราราม วัดลาดบัวขาว วัดสระไม้แดง วัดบึงพระ วัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดสันติวัน วัดสุธาวนาราม วัดหยอ วัดยาง วัดสุวรรณประดิษฐ์ วัดกลาง วัดป่าวิโมกข์ วัดหนองลาน วัดหน้าพระธาตุ วัดหัวร้อง วัดแก่งหว้า วัดตะเคียนทองพุทธาราม วัดนาจาน วัดนาหนอง วัดโนนสูงอรัญญา วัดบางยางพัฒนา วัดมิ่งฟ้าคุณจักร วัดหนองกระท้าว วัดหลังเขา วัดเกษตรสุขวนาราม วัดเข็กใหม่พัฒนาราม วัดซำรู้ วัดบ้านเข็กใหญ่ วัดบ้านแยง วัดสำเนียงราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดหนองหิน วัดห้วยกอก วัดห้วยเฮี้ย วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดเนินเพิ่ม วัดเนินสว่าง วัดโป่งกะเฌอ วัดราษฎร์ศรัทธาวราราม วัดลาดผาทอง วัดหนองแห้ว วัดหัวนา วัดนาคล้าย วัดนาบัว วัดน้ำทวน วัดน้ำลอม วัดนาขุมคัน วัดนาทุ่งใหญ่ วัดนาฟองแดง วัดนาเมือง วัดโพธิ์ไทร วัดศรีโพธาราม วัดต้นม่วง วัดน้ำพริก วัดบุ่งตารอด วัดยางโกลน วัดแก่งทุ่ง วัดนาตาดี วัดนาตาดี วัดน้ำเลา วัดบ่อโพธิ์ วัดป่ารวก วัดน้ำลัด วัดบ้านพร้าว วัดป่าซ่าน วัดห้วยทราย วัดป่าคาย วัดน้อยโพธิ์ไทยงาม วัดน้ำผึ้ง วัดบ้านนา วัดประชาราษฎร์สามัคคีธรรม วัดป่าแดง วัดโพธิ์ศรี วัดราชสามัคคี วัดเวฬุวัลย์ประชาสันต์ วัดโคกผักหวาน วัดชาติตระการ วัดนาจาน วัดนาเปอะ วัดน้ำปุ้น วัดโคกใหญ่ วัดสวนเมี่ยง(โพธิสมพรสวนเมี่ยง) วัดหนองขาหย่าง วัดซำหวาย วัดนาตาจูม วัดนาหล่ม วัดบ้านดง วัดห้วยน้ำอุ่น วัดขวดน้ำมัน วัดบ่อภาค วัดท่าสะแก วัดนงราชธาราม วัดโพนไทรงาม วัดศรีมงคลพัฒนาราม วัดเก้ารัง วัดคลองวัดไร่ วัดคุยพยอม วัดตะโม่ วัดท่าโก วัดบางระกำ วัดโพธิ์ทอง วัดราษฎร์บำเพ็ญ วัดไร่ในดง วัดวังดาน วัดสุนทรประดิษฐ์ วัดแหลมเจดีย์ วัดดงโคกขาม วัดปลักแรด วัดหนองแขม วัดหล่ายโพธิ์ วัดพันเสา วัดโพธิ์งาม วัดศิริชัยยาราม วัดหนองประดู่ วัดใหม่ทรงธรรม วัดกระทุ่มยอดน้ำ วัดกรับพวง วัดกลางสุริยวงศ์ วัดวังอิทก วัดเกาะจันทร์ วัดคลองเตย วัดคุยมะตูม วัดนิคมผัง 1 วัดบวรสามัคคี วัดบึงกอก วัดปรือกระเทียม วัดเสวยซุง วัดหนองสระแก วัดดงกวาง วัดบึงจำกา วัดบึงบอน วัดหนองกุลา วัดหนองนา วัดหนองหลวง วัดตะแบกงาม วัดแตน วัดพรหมเกษร วัดแพงพวย วัดวังแร่ วัดหนองพะยอม วัดหนองอ้อ วัดห้วงกระได วัดทุ่งใหญ่ประชาสงเคราะห์ วัดทุ่งอ้ายโห้ วัดนิคมผังสอง วัดนิคมผังสิบหก วัดบ้านใหม่เจริญธรรม วัดปากดง วัดป่าธารทอง วัดป่าสัก วัดคุยม่วง วัดดงหนองอ้อ วัดหนองขานาง วัดกรุงกรัก วัดแท่นนางงาม วัดบางแก้ว วัดโป่งหม้อข้าว วัดย่านใหญ่ วัดหนองปลิง วัดกวางทอง วัดดงยาง วัดดอนอภัย วัดหนองนา วัดบางกระทุ่ม วัดแม่เทียบ วัดห้วยแก้ว วัดโคกสลุด วัดไพรสุวรรณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดสิริสุทธาวาส วัดกำแพงดิน วัดประสาทศรัทธา วัดย่านยาว วัดราษฎร์เจริญ วัดสนามคลี(ตะวันออก) วัดสนามคลีตะวันตก วัดตาลโพลง วัดท่าตาล วัดทุ่งน้อย วัดเนินสะอาด วัดปากคลอง วัดมงคลพุทธาราม วัดวังสาร วัดหลวง วัดท่านา วัดท่ามะขาม วัดบึงช้าง วัดไผ่ล้อม วัดอภัยสุพรรณภูมิ วัดกรุงศรีเจริญ วัดบึงลำ วัดศรีบุญมายิการาม วัดสามเรือน วัดแหลมพระธาตุ วัดดงหมี วัดเนินกุ่ม วัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดราษฎร์สถิต วัดสระเศรษฐี วัดหนองกลด วัดใหม่ไพรมณี วัดโคกสนั่น วัดเจริญราษฎร์ วัดตายม วัดประชาราม วัดราษฎร์นิยม วัดกรับพวงใต้ วัดกรับพวงเหนือ วัดเทพชุมชน(เทพชุมนุม) วัดย่านขาด วัดสะพานหิน วัดห้วยดั้ง วัดใหม่พรหมพิราม วัดคลองแค วัดคลองแคตะวันออก วัดท่าช้าง วัดนาขุม วัดเมฆสุวรรณาราม วัดวังขี้เหล็ก วัดวังมะสระ วัดหนองหม้อแกง วัดท่าสี่ร้อย วัดย่านยาว วัดวงฆ้อง วัดวังมะด่าน วัดสวนร่มบารมี วัดสันติกาวาส วัดสุธรรมาวาส(วงฆ้อง) วัดหัวเขาสมอคร้า วัดท่าไชย วัดไผ่ขอน้ำ วัดมะตูม วัดวังปลาดุก วัดกระบังมังคลาราม วัดลำคลองโปร่งนก วัดหอกลอง วัดคลองมะเกลือ วัดชัยภูมิการาม วัดชุมพลศรี วัดบ้านซ่อง วัดบ้านบึง วัดบึงธรรมโรง วัดผ่องนพาราม วัดใหม่โพธิ์งาม วัดเซิงหวาย วัดตลุกเทียม วัดหนองไผ่ วัดคลองทำเนียบ วัดวังไม้แก่น วัดวังวน วัดคลองตาล วัดคลองวังมะขาม วัดหาดใหญ่ วัดป่าสัก วัดไผ่ถ้ำสุวรรณ วัดมะต้อง วัดสนามไชย วัดหางไหล วัดเชิงเขาวนาราม วัดทับยายเชียง วัดหนองมะคัง วัดเขาน้อย วัดเขาน้อย วัดเขาปรัง วัดโคกสมอ วัดดงประคำ วัดท้องโพลง วัดทุ่งตาเปรี้ยว วัดวังงิ้วงาม วัดคลองช้าง วัดช่างเหล็ก วัดท่างาม วัดบ้านเนินมะครึด วัดโบสถ์ วัดหนองขอน วัดเขาไร่ศรีราชา วัดยางวนาราม วัดเสนาสน์ วัดดงกระบาก วัดทองแท้ วัดสันติวนาราม วัดเหล่าขวัญ วัดท่าแก่ง วัดท่าสะเดาะศรัทธาราม วัดนาขาม วัดน้ำคบ วัดน้ำหักพัฒนา วัดบ้านน้อย วัดบ้านโนน วัดหินลาด วัดใหม่ท่าจรเข้สามัคคี วัดคันโช้งวนาราม วัดตะเคียนเตี้ย วัดน้ำโจน วัดหนองบอน วัดหนองลวก วัดห้วยเจียง วัดเขาสมอแคลง วัดคลองเรือ วัดบางสะพาน วัดบึงราชนก วัดราชคีรีหิรัญยาราม วัดวชิรธรรมาวาส วัดวังทองวราราม วัดวังพรม วัดศรีโสภณ วัดเขาพนมทองคีรีเขต วัดคลองดู่ วัดเนินไม้แดง วัดพันชาลี วัดวังกระชอน วัดวังไม้ตอก วัดสุพรรณพนมทอง วัดสุวรรณดำรงธรรม วัดหนองกัญญา วัดหนองกาดำบำรุงธรรม วัดหนองทอง วัดบ้านเข็ก วัดบ้านแถว วัดแม่ระกา วัดวังน้ำใส วัดวังวารีศรีศรัทธาธรรม วัดสระทองสามัคคี วัดหนองตาเรือง วัดคลองตานมศรัทธาราม วัดชัยเจริญบำรุงธรรม วัดนาพรานสามัคคีธรรม วัดน้ำรินเจริญธรรม วัดเนินสว่างวราราม วัดบ้านกลาง วัดหนองปรือ วัดหินประกาย วัดคลองเป็ด(เหนือ) วัดคลองเป็ดใต้ วัดคลองเมือง วัดดงจันทร์ วัดดงพลวง วัดทางลัดประชาราม วัดวังประดู่ วัดวังพิกุลวราราม วัดวังวารีศรีศรัทธาราม วัดวังสำโรง วัดเขาน้อยศรีรัตนาราม วัดทรัพย์ไพรวัลย์ วัดปอยศรัทธาธรรม วัดปากยาง วัดม่วงหอม วัดสระแก้วสามัคคีธรรม วัดโสภาราม วัดอรัญวาศรีคีรีบรรพต วัดท่าหมื่นราม วัดทุ่งน้อย(ทุ่งน้อยคีรีบรรพต) วัดไทรงามเจริญธรรม วัดเนินมะเกลือวนาราม วัดเนินสะอาด วัดเวฬุวัน วัดหนองเตาอิฐ วัดท่าข้ามเมตตาธรรม วัดน้ำพรม วัดบ้านบ่อวนาราม วัดวังดินสอ วัดวังตาดรัตนาราม วัดวังนกแอ่น วัดศรีพรหมจักร วัดเจริญผล วัดดงแตง วัดบัวทอง วัดสะเดา วัดหนองบัว วัดเกาะแก้วประชานุรักษ์ วัดไชยนาม วัดเณรน้อย วัดกกไม้แดง วัดบ้านดินทอง วัดชมภู วัดซำรัง วัดน้ำปาด วัดประชาสามัคคี วัดปลวกง่าม วัดโพธิ์เงิน วัดทุ่งพระ วัดเนินสว่างสามัคคีธรรม วัดบ้านมุง วัดบ้านใหม่สามัคคี วัดห้วยเจริญธรรม วัดหัวเขาศรีศรัทธาราม วัดอัมพวันทร์คูหา(อัมพรินทร์คูหา) วัดเนินสำราญสามัคคีธรรม วัดเนินแสงธรรม วัดบ้านโคก วัดป่าคาย วัดผารังหมีวนาราม วัดพุกระโดน วัดราษฎรศรัทธาธรรม วัดวังไทรย้อย วัดหนองขมิ้น วัดเขาเขียว วัดทุ่งยาว วัดวังขวัญ วัดวังโพรง วัดหนองดู่สามัคคีธรรม วัดบ้านน้อย วัดผาท่าพล วัดราษฎร์สามัคคี วัดสว่างศรีบุญเรือง วัดหนองไม้ยางคำ วัดถ้ำทองเจริญธรรม วัดเนินดิน วัดเนินมะปราง วัดบ้านนา วัดบ้านใหม่ทองประเสริฐ วัดศรีมงคล วัดหนองขอน วัดไทรดงยั้ง วัดสามัคคีธรรม วัดท่าหลวง วัดดาน วัดวังกระดี่ทอง วัดหงส์ วัดหาดมูลกระบือ วัดท่าฬ่อ วัดวังมะเดื่อ วัดราชช้างขวัญ วัดวิจิตราราม วัดคลองคะเชนทร์ วัดคลองโนน วัดดงชะพลู วัดถ้ำชาละวัน วัดมูลเหล็ก วัดคลองโพธิ์ วัดโรงช้าง วัดขนุน วัดเขื่อน วัดท่าข่อย วัดนครชุม วัดประทม วัดสมาบาป วัดคลองคู้ วัดบึงตะโกน วัดวังกลม วัดหนองไผ่ วัดฆะมัง วัดบางเพียรวิลัยรัตน์ วัดเปี่ยมเจริญราษฎร์ วัดสามขา วัดเขารูปช้าง วัดดงกลาง วัดดงป่าคำ วัดมงคลเขต วัดวังหูทิพย์ วัดใหม่คำวัน วัดอู่ตะเภา วัดเขาพระ วัดน้ำโจนเหนือ วัดเนินยาว วัดลำชะล่า วัดศรีมงคล วัดหนองนาดำ วัดหัวดง วัดท่ามะไฟ วัดเนินสมอ วัดป่ามะคาบ วัดโพธิ์งาม วัดยางคอยเกลือ วัดสระสาลี วัดหนองถ้ำ วัดแหลมยาง วัดเกาะแก้ว วัดถ้ำคะนอง วัดท่าพิกุล วัดปากดง วัดสากเหล็ก วัดคลองทราย วัดท่าคล้อ วัดหนองคล้า วัดหนองตะเคียน วัดหนองสองห้อง วัดคลองทรายใต้ วัดโปร่งราษฎร์ วัดหนองจั่ว วัดหนองต้นพลวง วัดหนองสาหร่าย วัดดงสว่าง วัดบ้านน้อย วัดสายคำโห้ วัดเขตมงคล วัดเขาเขต วัดตากแดด วัดทุ่งโม่ง วัดเนินหัวโล้ วัดบุ่งมะกรูด วัดป่าเขาน้อย วัดวังทรายพูน วัดวังแสง วัดหนองยาง วัดคลองสะแก วัดท่ากระดาน วัดป่าหวาย วัดวังทับไทร วัดหนองปลาไหล วัดใหม่สุขสวรรค์ วัดเขาขมิ้น วัดเขาพนมพา วัดดงพลับ วัดใดน้ำขุ่น วัดไตรยางค์วนาราม วัดบ่อแต้ วัดศรีศรัทธาราม วัดหนองพระ วัดหนองโพธิ์ วัดเกาะแก้ว วัดคลองน้อย วัดหนองปล้อง วัดท่าบัวทอง วัดท่าพุดซา วัดบึงโพธิ์ วัดโพธิ์ประทับช้าง วัดหนองต้นไทร วัดบ้านซ่อง วัดไผ่ท่าโพใต้ วัดลำนัง วัดวังท่าโพ วัดใหม่โพธิ์ศรี วัดดานน้อย วัดย่านยาว วัดราษฎร์บูรณะ วัดวังจิก วัดวังเทโพ วัดเกาะแก้ว วัดไผ่รอบ วัดม่วงเฒ่า วัดโรงวัว วัดสระประทุม วัดหนองไม้แดง วัดหนองหลวง วัดหนองหัวปลวก วัดดงเสือเหลือง วัดทุ่งนาดี วัดทุ่งประพาส วัดทุ่งใหญ่ วัดเนินพยอม วัดหนองขานาง วัดเนินสว่าง วัดเนินสาลิกา วัดบึงกอก วัดมาบมะไฟ วัดมาบสว่างสามัคคี วัดสระมณี วัดหนองขำ วัดหนองคล้า วัดหนองบัว วัดหนองสะแก วัดหนองพง วัดห้วยน้อย วัดห้วยน้ำซึม วัดงิ้วราย วัดต้นชุมแสง วัดตะพานหิน วัดปิ่นสุทธาวาส วัดพฤกษะวันโชติการาม วัดสันติพลาราม วัดหาดแตงโม วัดคลองทองหลาง วัดเทวประสาท วัดธงไทยาราม วัดพรหมประสิทธิ์ วัดโพธิ์ลอย วัดห้วงสลิด วัดคลองข่อย วัดไทรโรงโขน วัดไผ่หลวง วัดแก้วศิริธรรมาราม วัดเขาพนมกาว วัดเทศสว่างเจริญ วัดศรีวนาราม วัดหนองพง วัดหนองพยอม วัดห้วยเกตุเกษม วัดเจริญศรัทธา วัดทุ่งโพธิ์ วัดหนองเครือซูด วัดดงตะขบ วัดหนองคล่อ วัดใหม่สำราญ วัดคลองคูณ วัดประชุมชนสิตาราม วัดวังไคร้ วัดพนมยอ (ใหม่พนมยอ) วัดยางขาว (ยางขาวสุทธาวาส) วัดวังสำโรง วัดสามบึงบาตร (สามบึงบาตรเจริญ) วัดท่าปอ วัดยางคลี วัดล่องตะแบก วัดวังหว้า วัดเนินทราย วัดพระพุทธบาทเขารวก วัดราษฎร์เจริญ วัดสัตตวนาราม วัดทับปรู วัดทับหมัน วัดบึงประดู่ วัดชัยมงคล วัดบางมูลนาก วัดท่าหอย วัดบางไผ่ วัดพฤกษะวัน วัดโพธิ์แดน วัดวังน้ำเต้า วัดเวฬุวาศรีประสิทธิ์ วัดสถานีดงตะขบ วัดสามแยก วัดห้วยคต วัดปากคลองไข่เน่า วัดหอไกร วัดดงเย็น วัดท่าช้าง วัดโพธิ์ทอง วัดวังกร่าง วัดวังทอง วัดเครือเขาโค้ง วัดใดปลาดุก วัดทุ่งตับเต่า วัดราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม วัดวังสำโรง วัดหนองกอไผ่ วัดหนองครก วัดหนองครกเหนือ วัดบางลำพู วัดบางลำภู วัดหนองเต่า วัดวังกรด วัดห้วยเรียงกลาง วัดห้วยเรียงใต้ วัดไดโสน วัดห้วยเขน วัดมะกอกงอ วัดราษฎร์สามัคคี วัดวังขอนซุง วัดวังตะกู วัดสุขุมาราม วัดหนองกะทอ วัดห้วยเรียงเหนือ วัดกุดประดู่ วัดเกาะแก้ว วัดตะกรุดไร วัดทายการาม วัดไทรย้อย วัดวังหินแรง วัดสำนักขุนเณร วัดเนินชัยศรี วัดวังหว้า วัดธรรมสังเวช วัดหนองสนวน วัดหนองสองห้อง วัดคลองทราย วัดดงเจริญ วัดบรรพตสุทธาราม วัดไผ่เหลือง วัดวังกะทะ วัดวังก้านเหลือง วัดวังงิ้ว วัดเพชรลูกกา วัดลำประดากลาง วัดลำประดาใต้ วัดหนองโก วัดหนองสะเดา วัดห้วยหลัว วัดบ้านตาล วัดปากน้ำ วัดโพทะเล วัดท้ายน้ำ วัดเนินโพธิ์ วัดหนองบัว วัดทะนง วัดนาควิลัย วัดน้ำผึ้ง วัดคลองตางาว วัดทับทิม วัดท่าบัว วัดหลวง วัดเถรน้อย วัดทุ่งน้อย วัดใหม่ศรีวิชัย วัดอินทร์พรหมใย วัดท่าขมิ้น วัดทุ่งใหญ่ วัดหนองคล้า วัดหนองปทุม วัดห้วยยาวราษฎร์บำรุง วัดท่ามะไฟ วัดบางพล้อ วัดพังน้อย วัดวังตาด้วง วัดหนองดง วัดคงคาราม วัดโพธิ์ศรี วัดหิรัญญาราม วัดทุ่งพรหมทอง วัดบางลายใต้ วัดบางลายเหนือ วัดประดาทอง วัดบึงนาราง วัดหนองแขม วัดห้วงศรัทธาราม วัดท่านั่ง วัดวังแดง วัดบ้านน้อย วัดปากลัด วัดขวาง วัดพร้าว วัดสุวรรณรังษี วัดทุ่งทอง วัดบึงลี วัดโพธิ์ไทรงาม วัดวังกระสูบ วัดเทพสิทธิการาม วัดรายชะโด วัดวังแดง วัดสามง่าม วัดใหม่ราษฎร์บำรุง วัดกำแพงดิน วัดวังปลาทู วัดศรีศรัทธาราม วัดกระทุ่มน้ำเดือด วัดจระเข้ผอม วัดบ้านใหม่คงคาราม วัดรังนก วัดหนองน้ำเขียว วัดกลางวงศ์มณี วัดเจริญสุขาราม วัดต้นประดู่ วัดโนนทอง วัดโนนป่าแดง วัดวังตะขบ วัดสุขเกษมสว่างอารมณ์ วัดหนองหลุม วัดกรดงาม วัดดงยางผาสุการาม วัดนิคมสามัคคีธรรม วัดบ้านนา วัดบ้านบึงบัว (ปทุมรัตนาราม) วัดบึงบัว วัดยางตะพาย วัดสุนทรเกษตราราม วัดหนองขาว วัดหนองสะเดา วัดหนองหูช้าง วัดหลังถนนประชาสรรค์ วัดเนินปอ วัดเนินพยอม วัดเนินพลวง วัดบึงตะคต วัดมาบฝาง วัดยางห้าหลุม วัดวังกระทึง วัดสระยายชี วัดคลองเจริญ วัดบึงเฒ่า วัดป่าแซง วัดป่าพรหมวิหาร วัดไผ่ใหญ่ วัดมาบกระเปา วัดหนองโสน วัดหนองหญ้าปล้อง วัดคามวาสี วัดจันทรังสี วัดทรงธรรม วัดทับคล้อ วัดป่าเรไรย์ วัดมงคลทับคล้อ วัดศรีรัตนวราราม วัดหนองชัยศรี วัดเกาะแก้วลำประดา วัดเขาทราย วัดวังแดง วัดวังแดงเหนือ วัดวังหินเพลิง วัดศรีพรหมจริยาวาส วัดหนองจะปราบ วัดหนองพงษ์ วัดเกาะแก้วสามัคคี วัดเขาโล้น วัดคีรีเทพนิมิต วัดจิตเสือเต้น วัดนิคมราษฎร์บำรุง วัดประชาบำรุง วัดมหาวนาราม วัดยางสามต้น วัดสัตตศิลาอาสน์ วัดหนองขนาก วัดเขาดิน วัดคลองห้วยหลัว วัดคายน้อย วัดโคกกระฐิน วัดโคกสะอาด วัดท้ายทุ่ง วัดนวลศรีสิทธาราม วัดน้ำเคือง วัดศรีคีรีพรตวิทยาราม วัดศรีชันจนาราม